دوره 30، شماره 209: هفته سوم آذر ماه 1391:1670-1678

تعیین گونه‌ی عامل لیشمانیوز جلدی و بررسی دوره‌ی بهبود ضایعات در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک صدیقه‌ی طاهره (س) اصفهان

سید حسین حجازی, نوشین‌ هاشمی, میترا‌ هاشمی, نرگس عبدیان, لیلا شفیعی, سیروس ‌هاشمی, محمدعلی نیلفروش‌زاده

چکیده


مقدمه: لیشمانیوز بیماری عفونی انگلی با انتشار وسیع در مناطق معتدله و گرمسیری است. آنتی‌موان‌ها خط اول درمان لیشمانیوز جلدی در ایران و بسیاری از نقاط دنیا می‌باشند. پیش‌آگهی بیماری با توجه به گونه عامل بیماری مختلف است و انتخاب دارو با گونه‌ی عامل بیماری ارتباط دارد. هدف از این مطالعه، تعیین گونه‌ی عامل لیشمانیوز جلدی و بررسی زمان بهبود کامل ضایعات با توجه به گونه‌‌ی عامل بیماری بود.

روش‌ها: در این مطالعه تعیین گونه‌ی انگل Leishmania جدا شده از بیماران با استفاده از DNA استخراج‌شده‌ی حاصل از کشت با روش‌ PCR-RFLP (Polymerase chain reaction–restriction fragment length polymorphism) انجام شد. بیماران توسط پزشک معاینه شدند و روند التیام بالینی آن‌ها بعد از یک دوره‌ی درمانی با گلوکانتیم مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در پرونده‌ی بیمار ثبت ‌گردید.

یافته‌ها: از مجموع 20 نمونه‌ی جداشده، همه‌ی نمونه‌ها Leishmania major تشخیص داده شدند. میانگین دوره‌ی بهبود کامل در مبتلایان به لیشمانیوز جلدی مرطوب 58 روز به دست آمد.

نتیجه‌گیری: میانگین دوره‌ی بهبود در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی خشك طولانی‌تر از بیماران لیشمانیوز جلدی مرطوب می‌باشد.

واژگان کلیدی: تعیین گونه، PCR-RFLP، لیشمانیوز جلدی، دوره‌ی بهبود کامل

 


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.