دوره 30، شماره 204: هفته دوم آبان ماه 1391

مقایسه‌‌ی اثربخشی سیمواستاتین با دوز بالا با نرمال سالین در جلوگیری از نفروپاتی ماده‌‌ی حاجب در بیماران تحت آنژیوگرافی با یدیکسانول

هوشنگ سندگل, سیاوش ابدانی, پیمان طباطبائی, مهدی محمدی, آذر برادران

چکیده


مقدمه: نفروپاتی یک عارضه‌ی جدی در بیمارانی است که در حین تصویربرداری ماده‌ی حاجب مانند یدیکسانول (Iodixanol) دریافت می‌کنند. به نظر می‌رسد گروه استاتین‌ها با مکانیسم‌های مختلفی می‌توانند در پیشگیری از نفروپاتی ماده‌ی حاجب مؤثر باشند ولی نتایج بررسی‌ها متفاوت بوده‌اند. در این پژوهش، تأثیر داروی سیمواستاتین در پیشگیری از آسیب کلیوی ناشی از تزریق ماده‌ی حاجب یدیکسانول بررسی شد.

روش‌ها: 194 بیمار به طور تصادفی در دو گروه شاهد و مداخله قرار گرفتند. هر دو گروه به یک میزان ماده‌ی حاجب یدیکسانول دریافت نمودند. گروه شاهد قبل و بعد از آنژیوگرافی نرمال سالین و گروه مداخله قبل از آنژیوگرافی سیمواستاتین (80 میلی‌گرم در روز) و قبل و بعد از آنژیوگرافی نرمال سالین دریافت کردند. کراتینین، قبل از آنژیوگرافی و دو روز متوالی پس از آنژیوگرافی اندازه‌گیری شد. تغییرات فیلتراسیون گلومرولی (GFR یا Glomerular filtration rate) در گروه شاهد و مداخله در روزهای دوم وسوم اندازه‌گیری شد و بین دو گروه مقایسه شد.

یافته‌ها: میانگین GFR بیماران گروه شاهد در 24 ساعت اول تغییر معنی‌داری نداشت (19/0 = P)، اما پس از 48 ساعت، با کاهش معنی‌داری مواجه شد (022/0 = P). در گروه مداخله میانگین GFR در هر دو زمان 24 و 48 ساعت پس از آنژیوگرافی، نسبت به گروه شاهد بالاتر بود (002/0 = P).

نتیجه‌گیری: درمان هم‌زمان با سیمواستاتین و نرمال سالین در کاهش نفروپاتی پس از آنژیوگرافی، مؤثرتر از مایع درمانی تنها با نرمال سالین می‌باشد.

واژگان کلیدی: کارکرد کلیه، سیمواستاتین، نفروپاتی ماده‌ی حاجب

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.