دوره 30، شماره 205: هفته سوم آبان ماه 1391

بررسی رابطه‌ی مقدار هورمون تحریک‌کننده‌ی تیرویید در تست فیلتر با سرم نوزادان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید

علی حسن عیاد, محمود قاسمی, مهین ‌هاشمی‌پور, علی مهرابی كوشكی, سیلوا هوسپیان, محمود افشاری

چکیده


مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی رابطه‌ی سطح هورمون تحریک‌کننده‌ی تیرویید (Thyroid-stimulating hormone یا TSH) در تست فیلتر با سرم نوزادان مبتلا به كم كاری مادرزادی تیرویید (Congenital hypothyroidism یا CH) انجام شد. چه بسا بدین ترتیب بتوان با تعیین رابطه‌ی فوق حد نصاب مناسبی برای فراخوان نوزادان تعیین نمود تا بدین ترتیب علاوه بر شناسایی و درمان زودرس نوزادان از اتلاف هزینه‌ها جلوگیری نماییم.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، اطلاعات غربالگری فراخوان شده‌ها در طی غربالگری CH جمع‌آوری شد و مورد مطالعه قرار گرفت. در طی این طرح رابطه‌ی بین TSH تست فیلتر و TSH سرم نوزادان و نیز حد نصاب مناسب جهت فراخوان نوزادان تعیین و حساسیت و ویژگی تست فیلتر در تشخیص CH تعیین شد.

یافته‌ها: طی این مطالعه اطلاعات مربوط به 2283 نوزاد مورد مطالعه قرار گرفت. از کل نوزادانی که با TSH فیلتر بالای 5 فراخوان شده بودند، 103 نفر (5/4 درصد از افراد فراخوان شده) با تشخیص CH تحت درمان و پیگیری قرار گرفتند. بر اساس منحنی ROC نقطه‌ی برش تست فیلتر TSH برای تشخیص CH، 5/7 میلی‌واحد در لیتر بود. نقطه‌ی برش 5/7، دارای حساسیت 8/74 درصد و ویژگی 3/71 درصد بود. مثبت كاذب و منفی كاذب این تست به ترتیب 7/28 و 2/25 درصد بود. بین تست فیلتر TSH و TSH سرم رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (05/0 > P).

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه حد نصاب TSH برای فراخوان در طرح غربالگری را به 5/7 افزایش داد. با توجه به هزینه‌ی پایین تست فیلتر انجام این كار به عنوان یك برنامه‌ی غربالگری منطقی و پذیرفتنی می‌باشد. برای تعیین حد نصاب مناسب TSH برای فراخوان بهتر است مطالعات مشابهی در سایر نقاط کشور و با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر مقدار TSH در زمان اندازه‌گیری آن انجام شود.

واژگان کلیدی: كم كاری مادرزادی تیرویید، هورمون محرك تیرویید، تست فیلتر


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.