دوره 30، شماره 204: هفته دوم آبان ماه 1391

اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سروتونین و دوپامین زنان معتاد زندان مركزی اصفهان

عفت‌السادات وفامند, مهدی كارگر فرد, سید محمد مرندی

چکیده


مقدمه: دوپامین و سروتونین از جمله نوروترانسمیترهای دخیل در فرایند اعتیاد می‌باشند. در مطالعات قبلی نشان داده شده است كه ورزش می‌تواند باعث افزایش میزان سروتونین و دوپامین شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطوح سروتونین و دوپامین زنان معتاد زندان مركزی اصفهان انجام شده است.

روش‌ها: 30 زن معتاد زندان مركزی اصفهان به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تجربی و شاهد تقسیم شدند. گروه تجربی در برنامه‌های هوازی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه‌ی 30 دقیقه‌ای شركت كردند، در حالی كه گروه شاهد فقط پیگیری شدند و در هیچ برنامه‌ی ورزشی شركت نداشتند. نمونه‌ی خونی از هر دو گروه قبل و بعد از برنامه‌ی تمرینی گرفته شد. همچنین قبل و بعد از مداخله تركیب بدنی آن‌ها اندازه‌گیری شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 در سطح معنی‌داری 05/0 تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: میانگین سنی زنان مورد مطالعه 8 ± 6/32 سال بود. 8 هفته تمرینات هوازی باعث افزایش معنی‌داری در سطوح سروتونین و دوپامین در گروه تجربی نسبت به شاهد شد.

نتیجه‌گیری: طبق نتایج به دست آمده 8 هفته تمرین هوازی منظم می‌تواند بر روی سطوح سروتونین و دوپامین زنان معتاد تأثیر داشته باشد و به عنوان یك درمان غیر دارویی كمك‌كننده باشد.

واژگان کلیدی: تمرین هوازی، سروتونین، دوپامین، زنان معتاد


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.