دوره 30، شماره 200: هفته دوم مهرماه 1391

مطالعه‌ی سلول‌های Foxp3+ Treg در سلول‌های T-CD4+و T-CD8+ خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان پستان

علیرضا عندلیب, مهتاب تاپاک, پیمان متقی, شادی بابازاده, عباس رضایی, منصور ثالثی

چکیده


مقدمه: سلول‌های ایمنی و سیتوکاین‌های آن‌ها در سرنوشت بدخیمی‌ها مؤثر هستند. سلول‌های Regulatory T cells (Tregs) گروه به نسبت جدیدی از سلول‌های T هستند که در تنظیم سایر سلول‌های اجرایی سیستم ایمنی از جمله (TH1) T helper 1 و TH2) T helper 2) مؤثر هستند. Forkhead box protein 3 ((Foxp3، عضو خانواده‌ی فاکتور نسخه‌برداری (Forkhead winged–helix) به عنوان فاکتور شاخص رده و عامل توسعه و همچنین حفظ فعالیت مهاری سلول‌های Treg شناخته شده است. تاکنون چندین زیر مجموعه از سلول‌های T تنظیمی +Foxp3 شناسایی شده‌اند که گروه‌های CD4+ Foxp3+ و CD8+ Foxp3+ از جمله‌ی آن‌ها هستند.

روش‌ها: سلول‌های تک هسته‌ایی خون محیطی پس از خون‌گیری از 48 بیمار مبتلا به سرطان پستان و نیز از گروه شاهد سالم تهیه گردید. نمونه‌ها پس از آماده‌سازی و رنگ‌آمیزی با آنتی‌بادی‌های کنژوگه‌ی ضد CD4، CD8 و Foxp3 تیمار شدند و برای سنجش مارکرها به روش فلوسیتومتری آماده‌سازی شد.

یافته‌ها: آنالیز یافته‌های فلوسیتومتری و آماری نشان داد که میانگین سلول‌های واجد بروز Foxp3 در جمعیت سلول‌های CD4+ در گروه شاهد برابر 3/0 ± 25/1 درصد و در گروه بیماران برابر 74/0 ± 75/1 درصد محاسبه گردید (004/0 = P). میانگین فراوانی سلول‌های واجد بروز Foxp3 در جمعیت سلول‌های CD8+ در افراد گروه‌های شاهد و بیماران به ترتیب 16/0 ± 63/0 و 17/0 ± 71/0 درصد بود (08/0 = P). با این که تعداد گلوبول‌های سفید خون و لنفوسیت‌های مبتلایان به بدخیمی پستان از گروه شاهد کمتر بود ولی از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری حاصل نگردید (05/0 < P).

نتیجه‌گیری: نتایج این بررسی نشان می‌دهد که با این که کلون‌های سلول‌های Foxp3+-Treg در خون محیطی فراوانی قابل توجهی ندارد ولی کمیت تغییرات آن‌ها در بدخیمی پستان قابل سنجش است. این تغییرات ممکن است عامل مؤثری در زمینه‌ی استعداد ابتلا به بیماری و یا تغییرات در ضمن روند بیماری تلقی گردد. بنابراین هدف قرار دادن سلول‌های Treg می‌تواند از اهداف نوین روش‌های درمانی ایمونولوژیک باشد.

واژگان کلیدی: سرطان پستان، سلول‌های T تنظیمی، سلول‌های Foxp3، سلول‌های CD4، سلول‌های CD8


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.