دوره 30، شماره 204: هفته دوم آبان ماه 1391

بررسی ‌ارزش ‌تشخیصی ‌پروکلسی‌‌تونین ‌و ‌پروتئین ‌واکنشی C ‌در ‌تشخیص ‌عفونت ‌شدید ‌در ‌بیماران ‌تب‌‌دار ‌نوتروپنیک

‌محسن ‌میدانی, ‌حجت ‌ابوالقاسمی, ‌فرزین ‌خوروش‌

چکیده


مقدمه: ‌هدف ‌از ‌مطالعه‌ی ‌حاضر، ‌تعیین ‌حساسیت ‌و ‌ویژگی ‌پرو‌کلسی‌‌تونین ‌در ‌تشخیص ‌عفونت ‌شدید در ‌بیماران ‌تب‌‌دار ‌نوتروپنیک ‌و ‌مقایسه‌ی ‌آن ‌با ‌پروتئین ‌واکنشی ‌C ‌در ‌بیماران ‌مراجعه‌‌کننده ‌به ‌بیمارستان ‌سیدالشهدای (ع) ‌اصفهان ‌در ‌سال‌های ‌90-1389 ‌بود.

روش‌ها: ‌این ‌مطالعه ‌به صورت ‌توصیفی و ‌تحلیلی ‌بود. ‌تمام ‌بیماران ‌تب‌‌دار ‌نوتروپنیک ‌که ‌در ‌سال‌های ‌90-1389 ‌به ‌بیمارستان ‌سیدالشهدای (ع) ‌اصفهان ‌مراجعه ‌کرده ‌بودند، ‌مورد ‌بررسی ‌قرار ‌گرفتند. ‌اطلاعات ‌هر یک ‌از ‌بیماران ‌شامل ‌سن، ‌جنس، ‌طول ‌مدت بستری، ‌علایم ‌حیاتی ‌بدو ‌ورود ‌و ‌مدت ‌زمان ‌تب ‌قبل ‌از ‌ارسال ‌کشت ‌خون ‌در یک ‌چک ‌لیست ‌ثبت شد. ‌بیماران ‌به ‌دو ‌گروه با ‌عفونت ‌شدید و بدون شواهد عفونت تقسیم شدند.

یافته‌ها: ‌تعداد ‌64 ‌بیمار ‌وارد ‌مطالعه ‌شدند. میانگین ‌پرو‌کلسی‌‌تونین ‌در ‌گروه ‌با عفونت ‌شدید ‌68/2 ± 65/28 ‌و ‌در ‌گروه ‌بدون شواهد عفونت ‌66/0 ± 48/2 ‌نانوگرم در میلی‌لیتر ‌بود (001/0 > P). ‌میانگین ‌پروتئین ‌واکنشی ‌C ‌در ‌دو گروه با ‌عفونت ‌شدید و بدون شواهد عفونت به ترتیب ‌73/9 ± 48/159 ‌و ‌63/10 ± 17/126 ‌میلی‌گرم بر لیتر بود (015/0 = P). ‌همچنین ‌میزان ‌حساسیت ‌5/92 درصد ‌و ‌ویژگی ‌3/97 ‌درصد برای ‌پرو‌کلسی‌‌تونین ‌و ‌میزان ‌حساسیت ‌5/70 درصد ‌و ‌ویژگی ‌1/42 ‌درصد برای ‌پروتئین ‌واکنشی ‌C ‌به دست آمد.

نتیجه‌گیری: ‌در ‌بیماران ‌تب‌‌دار ‌نوتروپنیک ‌می‌توان‌ پرو‌کلسی‌‌تونین ‌را ‌به ‌عنوان ‌یک نشانگر ‌تشخیصی ‌عفونت ‌شدید ‌مد ‌نظر ‌قرار ‌داد. ‌با ‌این ‌وجود ‌مانند ‌هر ‌بیماری ‌دیگری ‌باید ‌علایم ‌کلینیکی ‌بیماری ‌را ‌در ‌تشخیص ‌مد ‌نظر ‌قرار ‌داد.

واژگان کلیدی: ‌نوتروپنی، ‌تب، ‌پروکلسی‌تونین‌، ‌پروتئین ‌واکنشی ‌C


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.