دوره 30، شماره 206: هفته چهارم آبان ماه 1391

بررسی اعتبار کشت خون نسبت به سندرم پاسخ التهابی سیستمیک در تشخیص سپتی‌سمی

نادر زرین‌فر, علی سیروس, معصومه صوفیان

چکیده


مقدمه: سپتی‌سمی، سندرمی به سرعت پیشرونده و تهدید‌کننده‌ی حیات است که به صورت سندرم پاسخ التهابی سیستمیک ناشی از عفونت تعریف می‌شود. تشخیص صحیح و سریع این سندرم جهت حصول نتایج بالینی قابل قبول و کاهش مرگ و میر ناشی از آن بسیار مهم است. هدف از این مطالعه، بررسی اعتبار کشت خون که یکی از شایع‌ترین آزمایش‌های مورد استفاده در تشخیص سپسیس می‌باشد، نسبت به علایم بالینی سندرم پاسخ التهابی سیستمیک (Systemic inflammatory response syndrome یا SIRS) ناشی از سپتی‌سمی در بیمارستان‌های آموزشی شهر اراک بود.

روش‌ها: در این مطالعه مشاهده‌ای تحلیلی، 289 بیمار بستری در بیمارستان‌های آموزشی شهر اراک که برای آن‌ها کشت خون انجام شده بود، بر اساس معیارهای ورود (رضایت بیمار یا ولی وی، عدم گذشت بیش از 24 ساعت از شروع آنتی‌بیوتیک تزریقی و عدم گذشت بیش از 24 ساعت از زمان انجام کشت خون) وارد مطالعه شدند. سپس نتایج کشت خون در دو گروه SIRS+ و SIRS- ارزیابی و حساسیت و ویژگی آن تعیین شد.

یافته‌ها: در نمونه‌های مورد بررسی 215 نفر (6/74 درصد) SIRS+ و 74 نفر (6/25 درصد) SIRS- بودند. از میان نمونه‌های کشت شده نیز 29 بیمار (03/10 درصد) کشت خون مثبت داشتند که 9/6 درصد آن‌ها با علایم بالینی SIRS+ مطابقت داشت و 1/3 درصد آلودگی بود. حساسیت و ویژگی کشت خون به ترتیب 3/9 و 84/87 درصد محاسبه شد.

نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت تشخیص صحیح و سریع سپتی‌سمی و حساسیت پایین کشت خون به نظر می‌رسد توجه به علایم بالینی بیمار و انجام آزمایش با توجه به اندیکاسیون‌ها و استانداردهای آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

واژگان کلیدی: اعتبار، کشت خون، سپتی‌سمی، سندرم پاسخ التهابی سیستمیک


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.