دوره 30، شماره 206: هفته چهارم آبان ماه 1391

فراوانی اختلال افسردگی اساسی و اختلال طیف دو قطبی در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی در شهر اصفهان

عبدالامیر عطاپور, حمید افشار, امیرحسین نورالله, محمدرضا نجارزادگان, زیبا فرج‌زادگان

چکیده


مقدمه: دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در دنیا است که در بسیاری از موارد با عوارضی چون نفروپاتی همراه می‌باشد. همانند هر بیماری مزمنی دیابت می‌تواند با اختلالات خلقی از جمله افسردگی توأم باشد. با این وجود بررسی‌ها در مورد فراوانی اختلال افسردگی اساسی و اختلال طیف دو قطبی در بیماران دچار نفروپاتی دیابتی محدود می‌باشد. در این مطالعه به بررسی فراوانی اختلال افسردگی اساسی و اختلال طیف دو قطبی در بیماران دچار نفروپاتی دیابتی و عوامل مرتبط با آن در شهر اصفهان پرداختیم.

روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی مقطعی بر روی بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی در سال 1390 در سطح شهر اصفهان صورت گرفته است. جهت بررسی افسردگی از پرسشنامه‌ی Beck و بررسی اختلال طیف دو قطبی از پرسشنامه‌ی MDQ (Mood disorder questionnaire) استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 آنالیز گردید.

یافته‌ها: در این مطالعه تعداد 250 بیمار بررسی شدند که شامل 118 نفر (2/47 درصد) مرد و 132 نفر (8/52 درصد) زن بودند. فراوانی افسردگی در بیماران تحت مطالعه 8/84 درصد به دست آمد. همچنین 24 درصد بیماران مبتلا به اختلال طیف دو قطبی بودند. میانگین HbA1C (Hemoglobin A1C) در بیماران افسرده به طور معنی‌داری بالاتر از افراد غیر افسرده بود (01/0 = P).

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی به طور چشمگیری بالاتر از جمعیت عمومی است و همین عامل می‌تواند اثرات نامطلوبی بر سیر پیگیری و درمان بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی بگذارد.

واژگان کلیدی: افسردگی اساسی، اختلال طیف دو قطبی، نفروپاتی دیابتی

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.