دوره 30، شماره 199: هفته اول مهرماه 1391

اثر مكمل‌ و فعالیت بی‌هوازی بر شاخص‌های استرس اکسایشی در ورزشکاران واترپلو

حسن ذوالفقار ديدنی, مهدي كارگرفرد, وحيد كريم آزاد مرجاني,

چکیده


مقدمه: با توجه به عدم وجود اطلاعات كامل در مورد تأثیرات ورزش بی‌هوازی به همراه مصرف مکمل ویتامینی بر شاخص‌های استرس اکسایشی و پراکسیداسیون چربی غشای سلولی، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر مصرف مکمل ویتامین E و C پس از فعالیت بی‌هوازی بر میزان مالون دی آلدیید (Malondialdehyde یا MDA) و آنزیم‌های ضد اکسایشی ‌سوپراکسید دسموتاز (Superoxide dismutase یا SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز (Glutathione peroxidas یا GPX)، کاتالاز (Catalase یا CAT) و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی ‌تام (Total antioxidant capacity یا TAC)، در ورزشکاران نوجوان واترپلوی منتخب استان آذربایجان ‌غربی، انجام گردید.

روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی نیمه‌ تجربی دو سو ‌کور بود. 16 نفر شناگر واترپلوی پسر که حداقل 2 سال سابقه‌ی شرکت در مسابقات کشوری داشتند، به عنوان نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه مکمل (ویتامین E و C) و دارونما تقسیم شدند. پس از 2 هفته مصرف مکمل ویتامینی در گروه مکمل (400 میلی‌گرم ویتامین C و 200 واحد ویتامین E) و دکستروز در گروه دارونما (روزانه 400 واحد همراه با 250 میلی‌لیتر آب) در سه زمان مختلف (قبل، بلافاصله و30 دقیقه پس از رکوردگیری 100 متر شنای آزاد) خون‌گیری انجام گردید. برای تجزیه و تحلیل‌‌ داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 و آزمون تحلیل واریانس مرکب استفاده شد.

یافته‌ها: میزان MDA و فعالیت آنزیم‌های SOD، GPX و CAT به طور معنی‌داری کاهش یافت (05/0 > P) و TAC به طور معنی‌دار افزایش یافت (05/0 > P).

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این تحقیق می‌توان اظهار داشت که ممکن است مصرف ویتامین‌های E و  Cسبب افزایش TAC شود و به این دلیل اثرات تخریبی اکساینده‌ها بر غشای لیپیدی سلول و فعالیت آنزیم‌های ضد اکسایشی، کاهش یافت.

واژگان کلیدی: دفاع اکسایشی، ویتامین‌هاى C و E، ورزشکاران واترپلو


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.