دوره 30، شماره 222: هفته چهارم اسفند ماه 1391:2527-2536

ارتباط سندرم متابولیک با شدت‌ ازوفاژیت ناشی از ریفلاکس گاستروازوفاژیال

احمد شواخی, محمد میناکاری, مهسا خدادوستان, لیلا غفوری‌پور

چکیده


مقدمه: سندرم متابولیک یکی از عمده‌ترین مسایل سلامت عمومی در جهان فعلی است و به عنوان مجموعه‌ای از ناهنجاری‌های متابولیک شامل چاقی شکمی، دیس‌لیپیدمی، فشار خون و هایپرگلایسمی شناخته می‌شود. نقش این سندرم به عنوان عامل خطر برای بیماری‌های مختلف گوارشی، شناخته شده است. با توجه به شیوع بالای سندرم متابولیك و نقش آن در بروز عوارض گوارشی، این مطالعه با هدف تعیین توزیع فراوانی نسبی سندرم متابولیک در بیماران با و بدون Erosion مروی اندوسکوپیک ناشی از ریفلاکس گاستروازوفاژیال به انجام رسید.

روش‌ها: این مطالعه یك مطالعه‌ی مقطعی بود كه بر روی 151 نفر از افرادی که طی سال‌های 89-1388 با علایم سوزش سر دل و یا Regurgitation به درمانگاه گوارش مركز آموزشی- درمانی الزهرا (س) و کلینیک ویژه‌ی دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده، کاندید آندوسکوپی فوقانی گوارشی بودند، انجام شد. در این مطالعه علاوه بر انجام اندوسكوپی بیماران، سطح پروفایل لیپید و قند خون آن‌ها به همراه فشار خون، قد، وزن و دور کمر اندازه‌گیری شد. سپس توزیع فراوانی نسبی سندرم متابولیک در بیماران با و بدون Erosion مروی اندوسکوپیک ناشی از GERD (Gastroesophageal reflux disease) تعیین شد. شدت ازوفاژیت بر اساس تقسیم‌بندی لوس‌آنجلس (LA) در Gradeهای A تا D تقسیم بندی شد.

یافته‌ها: شیوع سندرم متابولیك در بیماران فاقد Erosion 3/18 درصد، در بیماران LAA 9/17 درصد، در بیماران LAB 75 درصد و در بیماران LAC 100 درصد بود. شیوع سندرم متابولیك بر حسب شدت Erosion اختلاف معنی‌دار داشت (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه سندرم متابولیک و اجزای آن با افزایش شدت ریفلاکس گاستروازوفاژیال و عوارض ناشی از آن ارتباط دارد، بنابراین باید ارتباط این دو در بررسی‌های بیماران مد نظر قرار گرفته شود و به ویژه بیماران مبتلا به ناراحتی‌‌های گوارشی از نظر نشانگان سندرم متابولیك مورد بررسی قرار گیرند.

واژگان کلیدی: سندرم متابولیک، ازوفاژیت اندوسکوپیک، Erosion مروی


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.