دوره 30، شماره 198: هفته چهارم شهریورماه 1391

بررسی سیکل سلولی در لنفوسیت‌های T فعال‌شده‌ی انسانی توسط آنتی‌بادی‌های مونوکلونالAnti-CD3 و Anti-CD28 در شرایط In vitro با استفاده از فلوسایتومتری

الهه نوری جاوید, مرجان قراگوزلو, عباس رضایی

چکیده


مقدمه: تکثیر لنفوسیت T برای ایجاد پاسخ ایمنی اکتسابی ضروری است و توسط گیرنده سلول T و به کمک محرک‌ها (CD28) ایجاد می‌شود و باعث ورود سلول به سیکل سلولی و گسترش کلنی سلول‌ها می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی سیکل سلولی لنفوسیت‌های  Tتحریک‌شده با آنتی‌بادی‌های مونوکلونال Anti-CD3 و Anti-CD28 در زمان‌های انکوباسیون مختلف با استفاده از فلوسایتومتری بود.

روش‌ها: 10 سی‌سی خون هپارینه از فرد داوطلب سالم تهیه شد. سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی توسط سانتریفوژ بر روی فایکول جدا شدند. پس از آن سلول‌ها در پلیت‌های 24تایی کشت پوشیده با آنتی‌بادی Anti-CD3 با غلظت 5 میکروگرم در میلی‌لیتر و با حضور آنتی‌بادی anti-CD28 با غلظت 2 میکروگرم در میلی‌لیتر به صورت محلول فعال‌ شدند و در محیط کشت کامل RPMI (Roswell park memorial institute medium) به مدت 24، 48، 72 و 96 ساعت کشت داده شدند. سپس آنالیز سیکل سلولی با استفاده از فلوسایتومتری انجام گردید.

یافته‌ها: آنالیز سیکل سلولی لنفوسیت‌های T تحریک‌شده با استفاده از نمودارهای هیستوگرام نشان داد که همه‌ی سلول‌های فعال‌شده بعد از 24 و 48 ساعت در فاز G1 سیکل سلولی بودند ولی بعد از 72 و 96 ساعت سلول‌ها وارد فاز S و G2/M هم شده بودند.

نتیجه‌گیری: طول مدت تحریک لنفوسیت T از طریق گیرنده‌ی سلول T و به کمک محرک آن (CD28) برای خارج شدن سلول‌ها از فاز G0 و ورود آن‌ها به فازهای مختلف چرخه‌ی سلولی بسیار مهم و ضروری می‌باشد. دوز سلول‌های تحریک‌شده بعد از 24 و 48 ساعت زمان کافی برای خروج سلول از فاز G1 وجود نداشت و همه‌ی سلول‌ها در فاز G1 مشاهده شدند، ولی بعد از 72 و 96 ساعت زمان کافی برای ورود سلول‌ها به فاز S و G2/M وجود داشت.

واژگان کلیدی: سیکل سلولی، سلول‌های T، فلوسیتومتری


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.