دوره 30، شماره 196: هفته دوم شهریورماه 1391

سیستم‌‌های نوین تحویل واکسن و دارو

سید حمید زرکش اصفهانی, نیما شیخ بیگلو, زرین‌دخت امامی كرونی, سمانه صدیقی خویدك, آناهیتا جناب, علی ناغونی

چکیده


یکی از عمده‌ترین چالش‌های موجود در کارایی واکسن‌ها و داروها، روش تحویل آن به محل مورد نظر است. روش‌های مختلفی برای تحویل واکسن‌ها وجود دارد. واکسن‌های ویروس زنده‌ی ضعیف‌شده یکی از قدیمی‌ترین و کارامدترین روش‌های مورد استفاده است که باعث بروز پاسخ‌های ایمنی همورال و سلولی می‌شوند، ولی به دلیل ناپایداری ژنتیکی و احتمال برگشت به شکل بیماری‌زا امروزه کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله رویکرد‌های جدید در تحویل واکسن، شامل استفاده از وکتورهای ویروسی و باکتریایی، واکسن‌های دزوکسی ریبونوکلئیک اسید، ذرات شبه ویروسی، استفاده از ویروزوم‌ها، واکسن‌هایی بر اساس باکتریوفاژ رشته ای fd و پروتئین E2 کمپلکس پیرووات دهیدروژناز ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین به برخی از رویکردهای جدید در روش‌های انتقال و تحویل دارو شامل استفاده از نانو ذرات و استفاده از آپتامر‌ها نیز اشاره شده است. عمده‌ترین مزایای روش‌های جدید شامل کاهش عوارض جانبی، تجویز آسان، امکان تحریک واکنش‌های ایمنی عمومی و اختصاصی و تحویل واکسن یا داروی مورد نظر به محل دقیق آن می‌باشد.

واژگان کلیدی: وکتورهای ویروسی و باکتریایی، تحویل دارو، واكسن، نانو ذرات، آپتامر


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.