دوره 30، شماره 198: هفته چهارم شهریورماه 1391

بررسی ‌تأثیر ‌افزودن ‌دوز ‌کم ‌کتامین ‌به ‌‌رمی‌‌فنتانیل ‌و میدازولام ‌تحت ‌بی‌‌حسی ‌موضعی ‌بر ‌تسکین ‌درد ‌بعد ‌از ‌عمل ‌جراحی ‌شکستگی ‌بینی

‌مجتبی ‌رحیمی, ‌عظیم ‌هنرمند, ‌فاطمه ‌نادری, ‌سید ‌محمدرضا ‌صفوی, ‌سید ‌مرتضی ‌حیدری

چکیده


مقدمه: ‌تسکین ‌درد ‌بعد ‌از ‌عمل ‌ترمیم ‌شکستگی ‌بینی ‌رضایت‌‌بخش ‌نمی‌‌باشد. هدف ‌از ‌مطالعه‌ی ‌حاضر، ‌ارزیابی ‌تأثیر ‌افزودن ‌دوز ‌کم ‌کتامین ‌به ‌رمی‌‌فنتانیل ‌و ‌میدازولام ‌تحت ‌بی‌‌حسی ‌موضعی ‌برای ‌تسکین ‌درد ‌بعد ‌از ‌عمل ‌ترمیم ‌شکستگی ‌بینی ‌و ‌مقایسه‌ی ‌آن ‌با ‌گروه ‌شاهد ‌بود.

روش‌ها: ‌68 ‌بیمار ‌کاندید ‌جراحی ‌ترمیم ‌شکستگی ‌بینی ‌به ‌صورت ‌تخصیص ‌تصادفی ‌به ‌دو ‌گروه ‌تقسیم ‌شدند. گروه ‌مداخله ‌از ‌راه ‌وریدی ‌2 ‌میکروگرم بر کیلوگرم رمی‌‌فنتانیل، ‌‌05/0 ‌میلی‌گرم بر کیلوگرم میدازولام و ‌‌5/0 ‌‌میلی‌گرم بر کیلوگرم کتامین دریافت ‌کردند ‌و ‌گروه شاهد ‌از ‌راه ‌وریدی ‌2 ‌میکروگرم بر کیلوگرم رمی‌‌فنتانیل، ‌‌05/0 ‌میلی‌گرم بر کیلوگرم میدازولام ‌و ‌دارونما ‌دریافت ‌کردند. شدت ‌درد ‌با ‌معیار ‌سنجش ‌بصری (Visual analogue scale یا VAS)، ‌رضایتمندی ‌بیمار و ‌میزان ‌مصرف ‌مخدر ‌که ‌تا ‌60 ‌دقیقه ‌بعد ‌از ‌شروع ‌عمل ‌جراحی ‌اندازه‌‌گیری ‌شد.

یافته‌ها: ‌میانگین ‌شدت ‌درد ‌در ‌دقایق ‌صفر، ‌15، ‌30، 45 ‌و ‌60 ‌در ‌گروه ‌دریافت‌‌کننده‌ی ‌کتامین ‌1/2 ± ‌5/3، ‌2 ± 2/1، ‌4/2 ± 8/1، ‌1/2 ± 3/1 و ‌2/2 ± 9/1 ‌و ‌در ‌گروه ‌شاهد ‌به ‌ترتیب ‌2/2 ± 7/3، 2 ± 6/2، 8/1 ± 75/2، 4/1 ± 1/3 و 9/0 ± 7/3 ‌بود ‌و ‌طبق ‌آزمون Repeated measures ANOVA، ‌روند ‌تغییرات ‌شدت ‌درد ‌در ‌دو ‌گروه ‌اختلاف ‌معنی‌‌داری ‌داشت ‌(001/0 ‌> ‌P). ‌همچنین ‌درصد ‌رضایتمندی ‌بیماران ‌در ‌گروه ‌کتامین ‌به طور ‌معنی‌‌داری ‌بالاتر ‌از ‌گروه ‌شاهد ‌بود (005/0 ‌= ‌P). دوز ‌مصرف ‌پتیدین ‌در ‌گروه ‌کتامین ‌در ‌مقایسه ‌با ‌گروه ‌شاهد ‌اختلاف ‌معنی‌‌داری ‌داشت (045/0 ‌= ‌P).

نتیجه‌گیری: ‌این ‌مطالعه ‌نشان ‌داد ‌که ‌افزودن ‌5/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم ‌کتامین ‌به ‌‌رمی‌‌فنتانیل ‌و ‌میدازولام ‌در ‌کاهش ‌درد ‌پس ‌از ‌عمل ‌مؤثر ‌است.

واژگان کلیدی: ‌کتامین، ‌درد ‌پس ‌از ‌عمل، ‌شکستگی ‌بینی، ‌آرام‌بخشی ‌وریدی، ‌بی‌حسی ‌موضعی


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.