دوره 30، شماره 202: هفته چهارم مهرماه 1391

تأثیر مکمل‌سازی کوتاه مدت چای سبز بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام و پراکسیداسیون لیپیدی زنان جوان پس از یک جلسه تمرین مقاومتی شدید

الهام قاسمی, محمداسماعیل افضل پور, مرضیه ثاقب جو, اصغر زربان

چکیده


مقدمه: تحقیق حاضر به منظور تعیین اثر مکمل‌سازی کوتاه مدت چای سبز بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام (Total antioxidant capacity یا TAC) و پراکسیداسیون لیپیدی زنان جوان پس از یک جلسه تمرین مقاومتی شدید انجام شد.

روش‌ها: 40 زن غیر ورزشکار جوان به طور تصادفی در 4 گروه همگن شده و مساوی شامل گروه مکمل چای سبز تنها، گروه تمرین به همراه مکمل چای سبز، گروه شاهد و گروه تمرین تنها تقسیم شدند. آزمودنی‌ها پس از دوره‌ی مکمل‌سازی (14 روز، 600 میلی‌لیتر در روز)، یک جلسه فعالیت مقاومتی شدید با شدت 85 درصد یک تکرار بیشینه (One repetition maximum یا 1RM) را انجام دادند. نمونه‌های خونی در حالت پایه، پس از دوره‌ی مكمل‌دهی، و پس از پروتکل تمرینی گرفته شد. TAC و مالون دی‌آلدیید (MDA یا Malonedialdehyde) به ترتیب با روش FRAP (Fluorescence recovery after photobleaching) و TBA (Thiobarbituric acid) اندازه‌گیری شدند.

یافته‌ها: مصرف 14 روز چای سبز، موجب افزایش معنی‌دار ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام (001/0 > P) و کاهش معنی‌دار MDA (01/0 > P) در گروه تمرین به همراه مکمل شد. در صورتی که یک جلسه تمرین شدید مقاومتی باعث کاهش معنی‌دار ظرفیت TAC (04/0 > P) و افزایش معنی‌دار MDA (01/0 > P) در گروه تمرین تنها گردید.

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های حاضر می‌توان نتیجه گرفت كه مكمل چای سبز می‌تواند از طریق افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام پلاسما، تغییرات نامطلوب پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از فعالیت‌های مقاومتی شدید را کاهش دهد.

واژگان کلیدی: پراكسیداسیون لیپیدی، چای سبز، ظرفیت آنتی‌اکسیداسیونی تام، تمرین مقاومتی


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.