دوره 30، شماره 205: هفته سوم آبان ماه 1391

اثر مداخلات آموزشی اصلاح سبک زندگی بر شیوع چاقی عمومی و چاقی مرکزی در بزرگسالان: مطالعه‌ی قند و لیپید تهران

فرزانه مباشری, داود خلیلی, یداله محرابی, فرزاد حدائق, محمد موحدی, امیرعباس مؤمنان, آرش قنبریان, فرید زایری, فریدون عزیزی

چکیده


مقدمه: تعداد کمی از مطالعات به آموزش اصلاح سبک زندگی در جهت پیشگیری از چاقی در سطح جامعه پرداخته‌اند. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش جمعیتی اصلاح سبک زندگی بر شیوع چاقی عمومی و چاقی مرکزی در بزرگسالان انجام گرفت.

روش‌ها: این مطالعه روی 3270 مرد (1205 نفر گروه مداخله و 2065 نفر گروه شاهد) و 4464 زن (1670 نفر گروه مداخله و 2794 نفر گروه شاهد) بزرگسال 20 ساله و بالاتر در تهران (شرکت‌کننده در مطالعه‌ی قند و لیپید تهران طی سال‌های 90-1378) انجام شد. در 4 بررسی مقطعی با فواصل 3 ساله متغیرهای دموگرافیک، عادات رفتاری و وضعیت ابتلای این افراد به چاقی عمومی و مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفت. مداخلات شامل ارائه‌ی مشاوره‌ها، سخنرانی‌ها و توزیع مواد کتبی آموزشی در زمینه‌ی بهبود رژیم غذایی، افزایش فعالیت بدنی و کاهش استعمال دخانیات در طی مطالعه بود.

یافته‌ها: میانگین سنی مردان و زنان به ترتیب 9/14 ± 2/44 و 7/13 ± 1/42 سال بود. پس از 9/9 سال پیگیری، مداخله روی شانس چاق شدن مردان و زنانی که در آغاز مطالعه چاق نبودند، تأثیر محسوسی نداشت و شانس چاق ماندن مردان و زنانی که در آغاز مطالعه چاق بودند را 27/0 و 38/0 کاهش داد. کاهش مشاهده ‌شده تنها در زنان معنی‌دار بود (002/0 = P). مداخلات، شانس چاقی مرکزی را در زنان مبتلا به چاقی مرکزی 34/0 کاهش داد (002/0 = P)، اما در سایر افراد تأثیری نداشت.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان ‌دهنده‌ی تأثیر مفید مداخلات جمعیتی اصلاح سبک زندگی بر کاهش شیوع چاقی عمومی و چاقی مرکزی در بزرگسالان مبتلا به این مشکلات بود. این اثرات در زنان به مراتب بیشتر از مردان بود. بنابراین اصلاح برنامه‌ی مداخلات اجرایی در افراد غیر چاق و مردان چاق لازم به نظر می‌رسد.

واژگان کلیدی: مداخلات جمعیتی، چاقی، بزرگسالان، مطالعه‌ی قند و لیپید تهران

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.