دوره 31، شماره 256: هفته دوم آذر ماه 1392:1628-1639

تغییرات تعادل، سرعت و استقامت راه رفتن در بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسكلروزیس پس از 4 و 8 هفته ورزش در آب

مهدی کارگرفرد, جهانگیر حمیدی تهرانی, مریم مهرابی, رضا روزبهانی

چکیده


مقدمه: نشان داده شده است که افراد بزرگ‌سال مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (Multiple sclerosis یا MS) در مقایسه با همسالان خود، دارای قدرت کمتری در پاها هستند و اختلال تعادل نیز دارند که منجر به افزایش شیوع افتادن در این جمعیت می‌شود. هدف از این تحقیق، ارزیابی اثر هشت هفته تمرین در آب بر تعادل و سرعت و استقامت راه رفتن در زنان مبتلا به MS بود.

روش‌ها: در این مطالعه‌‌ی کارآزمایی بالینی، 21 بیمار زن مبتلا به بیماری MS از نوع Relapsing-remitting (RR) با 5/3 > EDSS (Expanded Disability Status Scale) مراجعه کننده به انجمن MS شهرستان اصفهان شرکت کردند. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه تمرین ورزشی (10 نفر) و شاهد (11 نفر) قرار گرفتند. گروه تمرین در یک برنامه‌ی 8 هفته‌ای ورزش در آب شامل 3 جلسه تمرین در هفته و هر جلسه به مدت 60-45 دقیقه در روزهای متغیر شرکت کردند؛ در حالی که گروه شاهد فقط پی‌گیری شدند و مراقبت‌های پزشکی استاندارد را دریافت نمودند. متغیرهای تعادل با استفاده از آزمون تعادلی Berg و سرعت و استقامت راه رفتن با استفاده از آزمون مسافت 6 دقیقه راه رفتن، در ابتدای مطالعه و بعد از 4 و 8 هفته، در هر دو گروه ارزیابی گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس‌ها با اندازه‌های تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: پس از 2 ماه دوره‌ی تمرینی، استقامت و سرعت راه رفتن در گروه تمرین در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی‌داری بهبود یافت (05/0 > P). تعادل، استقامت و سرعت راه رفتن در گروه تمرین در تمام دوره‌های تمرین ورزش در آب در مقایسه با حالت پایه به طور معنی‌داری بهبود پیدا کرد (05/0 > P). بین میانگین نمره‌ی تعادل در گروه‌های تمرین و شاهد پس از برنامه‌ی ورزش در آب تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (05/0 < P).

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که تمرین ورزشی در آب تعادل، سرعت و استقامت راه رفتن در بیماران مبتلا به MS را بهبود می‌بخشد. با این حال، تمرین ورزشی در آب ممکن است منجر به سود اضافی فراتر از درمان مناسب پزشکی گردد و باید سنگ بنایی در کنترل تمام بیماران مبتلا به MS باشد.


واژگان کلیدی


ورزش در آب؛ سرعت و استقامت راه رفتن؛ تعادل؛ مولتیپل اسکلروزیس

تمام متن:

PDF

مراجع


Kargarfard M, Eetemadifar M, Mehrabi M, Maghzi AH, Hayatbakhsh MR. Fatigue, depression, and health-related quality of life in patients with multiple sclerosis in Isfahan, Iran. Eur J Neurol 2012; 19(3): 431-7.

Kargarfard M, Etemadifar M, Asfarjani F, Mehrabi M, Kordavani L. Changes in quality of life and fatigue in women with multiple sclerosis after 8 weeks of aquatic exercise training. Journal of Fundamentals of Mental Health 2010; 12(3): 562-73.[In Persian].

Taggart HM. Multiple sclerosis update. Orthop Nurs 1998; 17(2): 23-7.

Motl RW, Snook EM. Physical activity, self-efficacy, and quality of life in multiple sclerosis. Ann Behav Med 2008; 35(1): 111-5.

Madani H, Navipour P, Roozbayani P, Mousavinasab N. Effects of self- care program education of patients on complications of multiple sclerosis. J Birjand Univ Med Sci 2008; 15(2): 54-9. [In Persian].

Etemadifar M, Janghorbani M, Shaygannejad V, Ashtari F. Prevalence of multiple sclerosis in Isfahan, Iran. Neuroepidemiology 2006; 27(1): 39-44.

Salem Y, Scott AH, Karpatkin H, Concert G, Haller L, Kaminsky E, et al. Community-based group aquatic programme for individuals with multiple sclerosis: a pilot study. Disabil Rehabil 2011; 33(9): 720-8.

Rampello A, Franceschini M, Piepoli M, Antenucci R, Lenti G, Olivieri D, et al. Effect of aerobic training on walking capacity and maximal exercise tolerance in patients with multiple sclerosis: a randomized crossover controlled study. Phys Ther 2007; 87(5): 545-55.

Mostert S, Kesselring J. Effects of a short-term exercise training program on aerobic fitness, fatigue, health perception and activity level of subjects with multiple sclerosis. Mult Scler 2002; 8(2): 161-8.

Yozbatiran N, Baskurt F, Baskurt Z, Ozakbas S, Idiman E. Motor assessment of upper extremity function and its relation with fatigue, cognitive function and quality of life in multiple sclerosis patients. J Neurol Sci 2006; 246(1-2): 117-22.

Dalgas U, Stenager E, Ingemann-Hansen T. Multiple sclerosis and physical exercise: recommendations for the application of resistance-, endurance- and combined training. Mult Scler 2008; 14(1): 35-53.

McGuinness SD, Peters S. The diagnosis of multiple sclerosis: Peplau's Interpersonal Relations Model in practice. Rehabil Nurs 1999; 24(1): 30-3.

Nortvedt MW, Riise T. The use of quality of life measures in multiple sclerosis research. Mult Scler 2003; 9(1): 63-72.

White LJ, Dressendorfer RH. Exercise and multiple sclerosis. Sports Med 2004; 34(15): 1077-100.

Peterson C. Exercise in 94 degrees F water for a patient with multiple sclerosis. Phys Ther 2001; 81(4): 1049-58.

Romberg A, Virtanen A, Ruutiainen J, Aunola S, Karppi SL, Vaara M, et al. Effects of a 6-month exercise program on patients with multiple sclerosis: a randomized study. Neurology 2004; 63(11): 2034-8.

Woods DA. Aquatic exercise programs for patients with multiple sclerosis. clin Kinesiol 1992; 46(3): 14-20.

Popova NF, Shagaev AS, Demina TL, Boiko AN. Dynamic stabilometry as a monitoring of movement and coordination disorders in the rehabilitation of patients with multiple sclerosis. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova 2009; 109(1): 35-9.

DeBolt LS, McCubbin JA. The effects of home-based resistance exercise on balance, power, and mobility in adults with multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85(2): 290–97.

Heesen C, Romberg A, Gold S, Schulz KH. Physical exercise in multiple sclerosis: supportive care or a putative disease-modifying treatment. Expert Rev Neurother 2006; 6(3): 347-55.

Newman MA, Dawes H, van den Berg M, Wade DT, Burridge J, Izadi H. Can aerobic treadmill training reduce the effort of walking and fatigue in people with multiple sclerosis: a pilot study. Mult Scler 2007; 13(1): 113-9.

van den Berg M, Dawes H, Wade DT, Newman M, Burridge J, Izadi H et al. Treadmill training for individuals with multiple sclerosis: a pilot randomised trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77(4): 531–3.

Kileff J, Ashburn A. A pilot study of the effect of aerobic exercise on people with moderate disability multiple sclerosis. Clin Rehabil 2005; 19(2): 165-9.

Takeshima N, Rogers ME, Watanabe E, Brechue WF, Okada A, Yamada T, et al. Water-based exercise improves health-related aspects of fitness in older women. Med Sci Sports Exerc 2002; 34(3): 544-51.

Kravitz L, Mayo JJ. The physiological effects of aquatic exercise: A brief review. Nokomis, F1: Aquatic Exercise Association; 1997.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.