دوره 30، شماره 206: هفته چهارم آبان ماه 1391

ارتباط بین ضخامت ماکولا و نسبت غلظت فاکتور رشد مشتق از سلول‌های اندوتلیال عروق به گیرنده‌ی محلول آن در مایعات چشم افراد مبتلا به رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو

زهرا حسن‌پور, شقایق حق‌جوی جوانمرد, زهرا عباسپور, غلامعلی نادریان, مهدی جهانمرد

چکیده


مقدمه: هدف از این مطالعه، به دست آوردن نسبت میان غلظت فاکتور رشد مشتق از سلول‌های اندوتلیال عروق (VEGF یا Vascular endothelial growth factor) و گیرنده‌ی محلول آن (Soluble vascular endothelial growth factor receptor 1 یا SVEGFR1) در مایع زلالیه‌ی افراد مبتلا به رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو بود. همچنین ارتباط این نسبت با ادم ماکولا بررسی شد.

روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی مقطعی تصادفی بود. مایع زلالیه حین تزریق آواستین در چشم افراد دچار رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو جمع‌آوری گردید و غلظت فاکتورهای VEGF و SVEGFR1 سنجیده شد. ضخامت متوسط ماکولا توسط دستگاه OCT (Optical coherence tomography) اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: نسبت VEGF به SVEGFR1 با ضخامت ماکولا ارتباط معنی‌داری داشت (46/0 = r؛ 05/0 = P) که بیانگر عدم تعادل بین VEGF و رسپتور محلول آن در مایعات چشم دچار ادم ماکولا بود.

نتیجه‌گیری: کاهش غلظت SVEGFR1 باعث افزایش فعالیت VEGF می‌شود. از این طریق نفوذپذیری عروق شبکیه و ماکولا افزایش می‌یابد و این فاکتور پروآنژیوژنیک باعث افزایش ادم ماکولا می‌شود.

واژگان کلیدی: فاکتور رشد سلول‌های اندوتلیال عروق، رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو، آنژیوژنز، ادم ماکولا


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.