دوره 32، شماره 295: هفته چهارم شهریورماه 1393:1186-1196

بررسی فراوانی نسبی پذیرش و سرانجام سالمندان بستری شده در اورژانس مركز آموزشی و درمانی الزهرا (س)

پرویز كاشفی, حسین دارابی, علی مهرابی كوشكی

چکیده


مقدمه: افزایش روز افزون طول عمر انسان که پیامد فرایند توسعه و پیشرفت دانش پزشکی و فن‌آوری شگفت‌انگیز جهان امروز است، باعث توجه و نگرش ویژه‌ی جوامع بشری به افراد سالمند، یعنی انسان‌های ارجمند و تلاشگری شده است که سهم سزاواری در این توسعه و تعالی داشته‌اند. در نتیجه، مسایل پزشکی مربوط به آنان نیز در این راستا نقشی بسیار مهم ایفا کرده و اهمیت فراوانی احراز نموده است. بدیهی است امر تشخیص، درمان، توانبخشی و بسیاری از موارد وابسته به دوران سالمندی، مشکلات و مسایل مربوط به خود را دارد و دقت و مراقبت ویژه‌ای را طلب می‌کند. شناخت شایع‌ترین بیماری‌های منجر به بستری سالمندان جهت برنامه‌ریزی‌های آینده‌ی آموزشی و درمانی بسیار مفید خواهد بود. این مطالعه با هدف ارزیابی علل بستری سالمندان و نیز سرانجام آن‌ها در یکی از بزرگ‌ترین بیمارستان‌های استان اصفهان انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه یك مطالعه‌ی مقطعی بود كه در سال 1390 در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان به انجام رسید. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه، افراد سالمند بالای 65 سال مراجعه کننده به این مرکز در سال 1390 بودند. ابتدا یك چك لیست بر اساس اطلاعات مورد نیاز تهیه گردید و سپس اطلاعات لازم از پرونده‌ی بیماران استخراج و درآن ثبت شد. نتایج به دست آمده پس از ورود به رایانه، با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: شایع‌ترین شکایت افراد مراجعه كننده، اختلالات گوارشی و در مرحله‌ی بعد، تنگی نفس بود. در حالی که مواردی مثل برق گرفتگی، گلودرد، شوک آنافیلاکسی و هموپتزی در این گروه سنی مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای بیماران مسن مراجعه كننده به مراكز درمانی و افزایش جمعیت مسن در طی سال‌های آینده و نیز تمایل بار بیماری‌ها به سمت بیماری‌های دوران سالمندی، بایستی تمهیدات لازم جهت پاسخگویی به نیاز اقشار سالمند اندیشیده شود.

 


واژگان کلیدی


سالمند؛ بیماری‌های دوران سالمندی؛ بیمارستان

تمام متن:

PDF

مراجع


Movaghari M, Nikbakht Nasrabadi AR. An investigation into the quality of spiritual rehabilitation in hospitalized elderly patients in mental ward. Payesh 2013; 2(2): 121-6. [In Persian].

Momen Heravi M, Afzali H, Soleimani Z, Matin M. Common infectious diseases among the hospitalized elderly patients. Salmand Iran J Ageing 2011; 6(20): 64-70. [In Persian].

Avila J. Assessment of health care needs of elderlies. NBC 2008; 9:46-52.

SoRelle R. The witching hour: overcrowded emergency departments. Emerg Med News 1999; 21(2): 40-1.

Trydegard GB. Ministry of Health and Social Affairs, Policy for the Elderly. CHESS 2005;18:6-9.

Schmidt TA, Salo D, Hughes JA, Abbott JT, Geiderman JM, Johnson CX, et al. Confronting the ethical challenges to informed consent in emergency medicine research. Acad Emerg Med 2004; 11(10): 1082-9.

Trydegard GB. Welfare services for the elderly in Sweden at the beginning of the 21st century still in line with the nordic welfare state model?. Stockholm, Sweden: Stockholm University Center for Health Equity Studies; 2000.

Hideo Ibe. Aging in Japan. New York, NY: International Longevity Center- USA; 2000. p. 1-5.

Horika CY. Do the elderly dissave in Japan? Osaka, Japan: Osaka University, Institute of Social and Economic Research (ISER), National Bureau of Economic Research (NBER); 2004.

The ways some japanese live now. Japan-map.jpg. Three Problematic Age Groups. A Symposium at. The University of Michigan January 11-13, 2002.

Saidel AM. Japan's long-term care insurance system faces overhaul: straining to meet demand, lawmakers set to make changes. Washington, DC; American Association of Retired Persons; 2004.

Alimagham M, Bahador M. Survey of infection prevalence in elderly patients (>65) in infections ward of hospitals of Shaheed Beheshti University, 2000-2001. Iran J Infect Dis Trop Med 2003; 22(8): 57-61.

Mohtasham Amiri Z, Toloei MH, Farazmand E. Causes of patients' hospitalization in Guilan University hospitals. J Guilan Univ Med Sci 2002; 11(42): 28-32. [In Persian].

Assefzadeh M, Ghasemi R, Zoghi F .Common infections of elderly patients admitted in Bou Ali Sina teaching Hospital. J Birjand Univ Med Sci 2005; 12(23-22): 53-9.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.