دوره 30، شماره 196: هفته دوم شهریورماه 1391

بررسی تاثیر دانسیته انرژی رژیم غذایی بر شاخص های تن سنجی، گلایسمیک و پروفایل لیپیدی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو

مریم تابش, احمد اسماعیل‌زاده, مرجان تابش, محمد جواد حسین‌زاده

چکیده


مقدمه: امروزه دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های متابولیک و عامل مهمی برای مرگ و میر به شمار می‌رود. رژیم غذایی مناسب یکی از عوامل کلیدی کنترل‌کننده‌ی دیابت می‌باشد. این مطالعه به هدف بررسی تأثیر دانسیته‌ی انرژی رژیم غذایی بر شاخص‌های تن‌سنجی، گلایسمیک و پروفایل لیپیدی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو انجام گردید.

روش‌ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی از نوع موازی بر روی 60 زن مبتلا به دیابت نوع 2 در محدوده‌ی سنی 60-30 سال و شاخص توده‌ی بدنی (Body mass index یا BMI) بیشتر از 25 کیلوگرم بر مترمربع انجام گردید. پس از همسان‌سازی برای سن، BMI و وضعیت یائسگی، افراد مورد مطالعه به سه گروه 8 هفته رژیم غذایی با دانسیته‌ی انرژی پایین، دانسیته‌ی انرژی بالا و دانسیته‌ی انرژی معمولی تقسیم شدند. تبعیت افراد از طریق 3 ثبت غذایی تعیین شد. شاخص‌های تن‌سنجی، گلوکز پلاسما، انسولین و لیپید‌های سرم در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: میانگین تغییرات وزن و BMI در سه گروه به ترتیب 3– کیلوگرم و 5/1-1 کیلوگرم بر مترمربع بود که تفاوت معنی‌داری در سه گروه نداشت. سطح تری‌گلیسرید سرم در گروه دریافت‌کننده‌ی رژیم غذایی با دانسیته‌ی انرژی بالا در مقایسه با گروه دریافت‌کننده‌ی رژیم با دانسیته‌ی پایین و معمولی کاهش معنی‌داری یافت (16/41- میلی‌گرم در دسی‌لیتر در برابر 56/2 و 64/14 میلی‌گرم در دسی‌لیتر، 01/0 = P). در گروه دریافت‌کننده‌ی رژیم با دانسیته‌ی انرژی پایین سطح Low density lipoprotein (LDL) و کلسترول سرم در مقایسه با ابتدای مطالعه به طور معنی‌داری کاهش یافت (25/13- میلی‌گرم در دسی‌لیتر و 004/0 = P و 68/17- میلی‌گرم در دسی‌لیتر و 003/0= P). تفاوت معنی‌داری در سطح گلوکز و انسولین سرم در بین سه گروه مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: مصرف رژیم غذایی با دانسیته‌ی انرژی بالا می‌تواند سبب کاهش سطح تری‌گلیسرید سرم و مصرف رژیم با دانسیته‌ی انرژی پایین و غنی از میوه‌جات و سبزیجات می‌تواند سبب بهبود LDL و کلسترول تام سرم در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 شود.

واژگان کلیدی: دانسیته‌ی انرژی رژیم غذایی، تن‌سنجی، گلایسمیک، پروفایل لیپیدی، دیابت ملیتوس


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.