دوره 30، شماره 202: هفته چهارم مهرماه 1391

خصوصیات، عوارض عمل و سرانجام دو روش جراحی در بیماران مبتلا به سندرم خروجی قفسه‌ی صدری

سید عباس طباطبایی, علی اکبر بیگی, امین اسماعیلی, وحید گوهریان, علیرضا مقتدری, امیر مؤید نیا, اکبر حسن‌زاده

چکیده


مقدمه: در صورت عدم بهبود سندرم خروجی قفسه‌ی صدری (Thoracic outlet syndrome یا TOS) با درمان‌های حمایتی، برای برداشتن عامل فشار، عمل جراحی صورت می‌گیرد. هدف از مطالعه‌ی حاضر، مقایسه‌ی خصوصیات و عوارض دو روش عمل در بیماران مبتلا به TOS بود.

روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، یک مطالعه‌ی گذشته‌نگر بود. از حدود 120 بیمار مبتلا به TOS که در طی سال‌های 89-1380 در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، 47 نفر، 16 نفر آن‌ها در گروه 1 و 31 نفر در گروه 2، مورد بررسی قرار گرفتند. در گروه 1 کشش دست مداوم و دینامیک بود و دنده‌ی اول به یک باره برداشته شد، ولی در گروه 2 کشش متناوب بود و دنده با رانژور قطعه قطعه و سپس برداشته شد. اطلاعات مربوط به علایم قبل و بعد از عمل، عوارض عمل و نتایج در دو روش جراحی از پرونده‌ی بیماران استخراج گردید.

یافته‌ها: از 47 بیمار بررسی شده 36 نفر (6/76 درصد) زن و 11 نفر (4/23 درصد) مرد بودند. میانگین سنی بیماران 38 سال بود. از لحاظ آماری میزان بهبودی و عوارض بعد از عمل در 2 روش جراحی تفاوت معنی‌داری نداشت. در گروه 1 با این که 75 درصد بیماران بعد از عمل احساس ناراحتی (خفیف تا شدید) را ذکر می‌کردند، ولی 5/62 درصد آن‌ها عمل را عالی و خوب می‌دانستند. در گروه 2 نیز 19/74 درصد بعد از عمل احساس ناراحتی (خفیف تا شدید) داشتند، ولی به طور کلی 58/80 درصد بیماران عمل را عالی و خوب می‌دانستند.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که اگر چه وضعیت بهبودی بعد از عمل در 2 گروه با هم تفاوت معنی‌داری نداشت ولی به نظر می‌رسد با توجه به امکان آسیب کمتر به عناصر عروقی- عصبی، استفاده از کشش متناوب و همچنین عدم برداشت دنده به صورت یک باره در رویکرد Transaxillary ایمن‌تر باشد.

واژگان کلیدی: دنده‌ی گردنی، سندرم خروجی قفسه‌ی صدری، ترانس آگزیلاری، برداشتن دنده


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.