دوره 31، شماره 252: هفته دوم آبان ماه 1392:1428-1434

تأثیر ژل رویال خوراکی بر اندکس بالینی فعالیت بیماری و خشکی صبح‌گاهی در مبتلایان به آرتریت روماتویید: یک کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی‌شده

زهرا موبدی, فاطمه سلیمانی, محمود رفیعیان, ندا پروین, الهام طاهری

چکیده


مقدمه: آرتریت روماتویید یک بیماری مزمن التهابی با توانایی تخریب مفصلی و ایجاد ناتوانی در بیماران است. درمان‌های معمول تأثیر به نسبت خوبی در کنترل علایم بیماری دارند، اما گاهی با عوارضی همراه هستند.ژل رویال با اثرات ضد التهابی و آنتی‌اکسیدانی می‌تواند به درمان اضافه شود. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر ژل رویال بر (Clinical Disease Activity Index یا CDAI) و خشکی صبح‌گاهی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید است.

روش‌‌ها: 80 بیمار مبتلا به آرتریت روماتویید (بر اساس معیارهای انجمن روماتولوژی آمریکا ACR-1987) فعال (8/2 < CDAI)، به صورت تصادفی ژل رویال یا دارونما را در کنار درمان قبلی خود به مدت 3 ماه دریافت کردند. خشکی صبح‌گاهی، تعداد مفاصل متورم، تعداد مفاصل حساس، ارزیابی کلی بیماری توسط پزشک و ارزیابی کلی بیماری توسط بیمار بر اساس مقیاس آنالوگ بصری (Visual analogue scale یا VAS) قبل و سه ماه بعد از مداخله تعیین شد. تغییر شاخص‌های ذکرشده به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS ارزیابی شد.

یافته‌ها: 65 بیمار مطالعه را تا پایان ادامه دادند (35 نفر در گروه ژل رویال و 30 نفر در گروه دارونما). سن، جنس، محل سکونت، طول مدت بیماری و داروهای دریافتی در 2 گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0 < P). در پایان مطالعه در گروه اول CDAI، تعداد مفاصل متورم، تعداد مفاصل حساس و خشکی صبح‌گاهی تغییر آماری معنی‌داری داشت (به ترتیب 004/0 = P، 027/0 = P و 012/0 = P) ولی تنها خشکی صبح‌گاهی در بین دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری را نشان داد (05/0 > P).

نتیجه‌گیری: ژل رویال تأثیر خوبی بر خشکی صبح‌گاهی دارد اما بر CDAI تأثیر قابل توجهی ندارد و می‌تواند به عنوان درمان کمکی به درمان‌های استاندارد بیمار اضافه شود. امید می‌رود مطالعات بیشتر نتایج بهتری را نشان دهد.


واژگان کلیدی


التهاب؛ آرتریت روماتویید؛ اثردرمانی؛ مفصل

تمام متن:

PDF

مراجع


Firestein GS. Rheumatoid arthritis. In: Harris E, Budd R, Firestein GS, editors. Kelly's text book of rheumatology. 7th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2004.

Odeh M. Short analytical review: new insights into the pathogenesis and treatment of rheumatoid arthritis. Clin Immunol Immunopathol 1997; 83(2): 103-16.

James MJ, Gibson RA, Cleland LG. Dietary polyunsaturated fatty acids and inflammatory mediator production. Am J Clin Nutr 2000; 71(1 Suppl): 343S-8S.

Lipsky PE. Rheumatoid arthritis. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, et al, editors. Harrison's principles of internal medicine. 17th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2008.

Darlington LG, Stone TW. Antioxidants and fatty acids in the amelioration of rheumatoid arthritis and related disorders. Br J Nutr 2001; 85(3): 251-69.

Rennie KL, Hughes J, Lang R, Jebb SA. Nutritional management of rheumatoid arthritis: a review of the evidence. J Hum Nutr Diet 2003; 16(2): 97-109.

Kohno K, Okamoto I, Sano O, Arai N, Iwaki K, Ikeda M, et al. Royal jelly inhibits the production of proinflammatory cytokines by activated macrophages. Biosci Biotechnol Biochem 2004; 68(1): 138-45.

Erem C, Deger O, Ovali E, Barlak Y. The effects of royal jelly on autoimmunity in Graves' disease. Endocrine 2006; 30(2): 175-83.

Mannoor MK, Shimabukuro I, Tsukamotoa M, Watanabe H, Yamaguchi K, Sato Y. Honeybee royal jelly inhibits autoimmunity in SLE-prone NZB x NZW F1 mice. Lupus 2009; 18(1): 44-52.

Gasic S, Vucevic D, Vasilijic S, Antunovic M, Chinou I, Colic M. Evaluation of the immunomodulatory activities of royal jelly components in vitro. Immunopharmacol Immunotoxicol 2007; 29(3-4): 521-36.

Aletaha D, Smolen J. The Simplified Disease Activity Index (SDAI) and the Clinical Disease Activity Index (CDAI): a review of their usefulness and validity in rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol 2005; 23(5 Suppl 39): S100-S108.

van der Heijde DM, van 't HM, van Riel PL, van de Putte LB. Development of a disease activity score based on judgment in clinical practice by rheumatologists. J Rheumatol 1993; 20(3): 579-81.

Prevoo ML, van 't Hof MA, Kuper HH, van Leeuwen MA, van de Putte LB, van Riel PL. Modified disease activity scores that include twenty-eight-joint counts. Development and validation in a prospective longitudinal study of patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1995; 38(1): 44-8.

Arnett FC, Edworthy SM, Bloch DA, McShane DJ, Fries JF, Cooper NS, et al. The American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1988; 31(3): 315-24.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.