دوره 30، شماره 204: هفته دوم آبان ماه 1391

شیوع گونه‌های لیستریا در شیر خام عرضه شده در سطح شهر اصفهان

احسان شاملو آقاخانی, محمد جلالی, مریم میرلوحی, زهره عبدی مقدم, الهام شاملو آقاخانی, محمدرضا مراثی, مجید یاران

چکیده


مقدمه: لیستریا مونوسیتوژنز باکتری سرمادوستی است، که توسط مواد غذایی منتقل می‌شود. این باکتری می‌تواند در شیر و محصولات لبنی وجود داشته باشد. لیستریا مونوسیتوژنز عامل بیماری لیستریوز می‌باشد که علایم شدیدی مانند، مننژیت، سپتی‌سمی و سقط جنین ایجاد می‌کند. بنابراین آلودگی با آن سبب به خطر افتادن سلامتی انسان می‌شود. با توجه به این که اطلاعات اندکی از آلودگی شیر خام به لیستریا مونوسیتوژنز در ایران وجود دارد، هدف از این مطالعه، تعیین شیوع گونه‌های لیستریا در شیر خام بود.

روش‌ها: جداسازی توسط روش پیشنهادی سازمان کشاورزی امریکا (United states department of agriculture یا USDA) انجام شد. سپس لیستریا مونوسیتوژنز توسط روش‌های بیوشیمیایی و واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (Polymerase chain reaction یا PCR) مورد شناسایی و تأیید قرار گرفت.

یافته‌ها: از 91 نمونه شیر خام جمع‌آوری شده از سطح شهر اصفهان، 5 نمونه (49/5 درصد) آلوده به لیستریا بودند که 4 نمونه (39/4 درصد) دارای لیستریا مونوسیتوژنز و 1 نمونه (09/1 درصد) دارای لیستریا سلیجری بود. تمامی موارد لیستریا مونوسیتوژنز شناسایی شده با آزمون‌های بیوشیمیایی، با انجام آزمون PCR مورد تأیید قرار گرفتند.

نتیجه‌گیری: نتایج این بررسی حاکی از آلودگی شیر خام عرضه شده در فروشگاه‌ها به لیستریا مونوسیتوژنز بود. با توجه به مصرف شیر خام و یا استفاده از آن در فراورده‌های لبنی سنتی در ایران، نبود کنترل مناسب، می‌تواند سبب بروز خطرات جدی در سلامت جامعه شود. عدم آگاهی در مورد لیستریوز، ضرورت اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی در زمینه‌ی ایمنی مواد غذایی را آشکار می‌کند. علاوه بر آن ضرورت تدوین و اجباری شدن استاندارد جستجوی لیستریا در مواد غذایی حساس، لازم به نظر می‌رسد.

واژگان کلیدی: لیستریا، شیر خام، شیوع، PCR


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.