دوره 31، شماره 224: هفته دوم فروردین ماه 1392:41-49

آیا تجویز لیدوکایین در بیماران تحت عمل چشم‌پزشکی، نیاز به داروی هوشبر را حین عمل کاهش می‌دهد؟

حسنعلی سلطانی, مریم نصر, زهرا دانا سیادت

چکیده


مقدمه: درد و تهوع و استفراغ از شایع‌ترین عوارض بعد از عمل جراحی محسوب می‌گردند. از طرف دیگر، مصرف داروهای مخدر برای تسكین درد بیمار، مسبب بروز برخی عوارض هستند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر انفوزیون داخل وریدی لیدوكایین بر میزان نیاز به داروی هوشبر مخدر در حین عمل و آنالژزیك بعد از عمل، در بیماران تحت اعمال جراحی انجام شد.

روش‌ها: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی بود که در سال 1389 در بیمارستان فیض انجام شد. 80 بیمار 70-18 ساله که کاندید عمل سرپایی چشم تحت بیهوشی عمومی بودند، وارد مطالعه شدند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه دریافت‌کننده‌ی لیدوکایین و دارونما تقسیم شدند. در بیماران گروه مداخله یک دوز اولیه‌ی لیدوکایین در زمان اینداکشن تجویز شد و سپس انفوزیون لیدوکایین در طول عمل ادامه یافت. میزان درد بیمار پس از هوشیاری کامل تا زمان ترخیص از ریکاوری به فاصله‌ی 15 دقیقه و با استفاده از معیار سنجش بینایی (Visual analogue scale یا VAS) تعیین و ثبت شد. اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: میانگین داروی ضد درد مصرفی در ریكاوری در دو گروه درمان و شاهد به ترتیب 0/11 ± 25/6 و 5/14 ± 65/9 میلی‌گرم بر كیلوگرم وزن بدن بود (22/0 = P). شدت تهوع بر حسب معیار VAS در دو گروه درمان و شاهد به ترتیب 7/2 ± 09/1 و 6/3 ± 75/1 بود (38/0 = P).

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف لیدوكایین وریدی قبل از عمل باعث كاهش درد و عوارض بعد از عمل نمی‌گردد. با توجه به تأثیر مثبت تجویز لیدوکایین بر کاهش نیاز به هوشبر حین عمل چشم پزشکی مصرف این دارو توصیه می‌گردد. با این وجود مطالعات تکمیلی برای به دست آوردن نتایج کامل‌تر مورد نیاز است.


واژگان کلیدی


ليدوكایین؛ درد پس از عمل؛ تهوع و استفراغ پس از عمل

تمام متن:

PDF

مراجع


Miller RD, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP. Miller's anesthesia. 7th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone; 2009. p. 2421-2, 2441, 2448, 2721.

Buchanan DD, MacIvor J. A role for intravenous lidocaine in severe cancer-related neuropathic pain at the end-of-life. Support Care Cancer 2010; 18(7): 899-901.

Groves DS. Low doses of lidocaine given intravenously help control pain after ambulatory Surgery procedures. IARS: 2009. p. 319-28.

Sun CB, Chen LB, Cheng Y, Feang G, Zhang WX. [Influence of lidocaine on systemic inflammation in perioperative patients undergoing cardiopulmonary bypass]. Beijing Da Xue Xue Bao 2005; 37(6): 622-4.

McKay A, Gottschalk A, Ploppa A, Durieux ME, Groves DS. Systemic lidocaine decreased the perioperative opioid analgesic requirements but failed to reduce discharge time after ambulatory surgery. Anesth Analg 2009; 109(6): 1805-8.

Lauwick S, Kim dJ, Michelagnoli G, Mistraletti G, Feldman L, Fried G, et al. Intraoperative infusion of lidocaine reduces postoperative fentanyl requirements in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Can J Anaesth 2008; 55(11): 754-60.

Raske TG, Pelkey S, Wagner AE, Turner AS. Effect of intravenous ketamine and lidocaine on isoflurane requirement in sheep undergoing orthopedic surgery. Lab Anim (NY) 2010; 39(3): 76-9.

Marret E, Rolin M, Beaussier M, Bonnet F. Meta-analysis of intravenous lidocaine and postoperative recovery after abdominal surgery. Br J Surg 2008; 95(11): 1331-8.

Harvey KP, Adair JD, Isho M, Robinson R. Can intravenous lidocaine decrease postsurgical ileus and shorten hospital stay in elective bowel surgery? A pilot study and literature review. Am J Surg 2009; 198(2): 231-6.

Yardeni IZ, Beilin B, Mayburd E, Levinson Y, Bessler H. The effect of perioperative intravenous lidocaine on postoperative pain and immune function. Anesth Analg 2009; 109(5): 1464-9.

Cui W, Li Y, Li S, Wang R, Li J. Systemic administration of lidocaine reduces morphine requirements and postoperative pain of patients undergoing thoracic surgery after propofol-remifentanil-based anaesthesia. Eur J Anaesthesiol 2010; 27(1): 41-6.

Kim EJ, Ko JS, Kim CS, Lee SM, Choi DH. Combination of antiemetics for the prevention of postoperative nausea and vomiting in high-risk patients. J Korean Med Sci 2007; 22(5): 878-82.

Nitahara K, Sugi Y, Shono S, Hamada T, Higa K. Risk factors for nausea and vomiting following vitrectomy in adults. Eur J Anaesthesiol 2007; 24(2): 166-70.

White PF, Kehlet H, Neal JM, Schricker T, Carr DB, Carli F. The role of the anesthesiologist in fast-track surgery: from multimodal analgesia to perioperative medical care. Anesth Analg 2007; 104(6): 1380-96, table.

McCarthy GC, Megalla SA, Habib AS. Impact of intravenous lidocaine infusion on postoperative analgesia and recovery from surgery: a systematic review of randomized controlled trials. Drugs 2010; 70(9): 1149-63.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.