دوره 31، شماره 225: هفته سوم فروردین ماه 1392:104-111

تأثیر ادغام مطالب کاربردی در آموزش آناتومی تنه بر نگرش بالینی فراگیران

حسین صادقی, حمید بهرامیان, آرزو موسوی‌الکاظمی

چکیده


مقدمه: در چند دهه‌ی اخیر، ضرورت تغییر محتوای دروس علوم پایه‌ی پزشکی مطرح و تأیید شده است. گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان نیز بخشی از این مسؤولیت را بر عهده گرفته است. این مطالعه در راستای ادغام روش‌های معاینه‌ی فیزیكی، آناتومی سطحی و آناتومی رادیولوژیك در درس آناتومی عملی طرح‌ریزی و اجرا گردید تا دست‌مایه‌ای برای تغییر در بخش عملی این درس باشد.

روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی مداخله‌ای بود و در نیم سال دوم سال تحصیلی 90-1389 در گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. دانشجویان پزشكی در قالب چهار گروه تحت آموزش آناتومی قرار گرفتند. آموزش در گروه اول به صورتی که در سایر کلاس‌های عملی انجام می‌پذیرفت، گروه دوم تنها عملی، گروه سوم تنها نظری و در گروه چهارم هم نظری و هم عملی انجام شد. پس از آن سنجش آگاهی بالینی به عمل آمد و میانگین نمرات مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین چهار گروه از نظر توزیع جنسیتی وجود نداشت (05/0 < P). در ارزیابی نمرات مربوط به سؤالات معاینه‌ی فیزیکی میانگین نمرات گروه اول و دوم به طور معنی‌داری بیشتر از سایر گروه‌ها بود (05/0 > P). مقایسه‌ی نمرات مربوط به سؤالات آناتومی سطحی نشان داد که نمره‌ی گروه اول به طور معنی‌داری بیشتر از سایر گروه‌ها بود (01/0 = P). میانگین نمرات گروه‌های مختلف در ارتباط با سؤالات آناتومی رادیولوژیك تفاوت معنی‌داری با یكدیگر نداشت (05/0 < P).

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد ادغام نكات بالینی در آموزش آناتومی توانسته است بینش بالینی فراگیران را به خصوص در زمینه‌ی معاینه‌ی فیزیکی و آناتومی سطحی افزایش دهد. با تكمیل و انجام اصلاحات روی این شیوه می‌توان به موفقیت‌‌های بیشتری در زمینه‌ی آموزش آناتومی برای دانشجویان پزشكی دست یافت.


واژگان کلیدی


آموزش؛ آناتومي؛ دانشجويان پزشكي؛ مهارت باليني

تمام متن:

PDF

مراجع


Waterston SW, Stewart IJ. Survey of clinicians' attitudes to the anatomical teaching and knowledge of medical students. Clin Anat 2005; 18(5): 380-4.

Fasel JH, Bader C, Gailloud P. Anatomy teaching for medical undergraduates: general practice as a guideline? The brain. Clin Anat 1999; 12(2): 115-9.

Albanese MA, Mitchell S. Problem-based learning: a review of literature on its outcomes and implementation issues. Acad Med 1993; 68(1): 52-81.

American Association of Clinical Anatomists (AACA), Educational Affairs Committee. A clinical anatomy curriculum for the medical student of the 21st century: gross anatomy. Clin Anat 1996; 9(2): 71-99.

Bates B, Hoekelman RA. A Guide to physical examination. Philadelphia, PA; Lippincott: 1983. p. 16.

Cahill DR. Lachman's case studies in anatomy. 4th ed. New York, NY: Oxford University Press; 1996. p. 5.

Moore KL. Clinically oriented anatomy. 2nd ed. London, UK: Williams & Wilkins; 1985. p. 7-10.

Yazdani SH, Hatami S. General practitioner in Iran. Tehran, Iran: Golbahar; 2004.

Drake RL. Anatomy education in a changing medical curriculum. Anat Rec 1998; 253(1): 28-31.

Sasha N, Duke Z, Duke E. How is gross anatomy taught in medical school? currcular integration and a functional consensus on minimum duration. Huntington, WV: Joan C. Edwards School of Medicine, Marshall University; 2009. [Manuscript In Preparation].

Tosteson DC. New pathways in general medical education. N Engl J Med 1990; 322(4): 234-8.

Metcalf NF, Prentice ED, Metcalf WK, Stinson WW. Peer group models in examination instruction as an integral part of medical gross anatomy. J Med Educ 1982; 57(8): 641-4.

Cottam WW. Adequacy of medical school gross anatomy education as perceived by certain postgraduate residency programs and anatomy course directors. Clin Anat 1999; 12(1): 55-65.

Peuker ET, Filler TJ, Berns T, Marschall B, Pera F, Senninger N. Clinical anatomy as an integrating element in teaching surgical subjects. Chirurg 1998; 69(12): 1324-8. [In German].

Reidenberg JS, Laitman JT. The new face of gross anatomy. Anat Rec 2002; 269(2): 81-8.

McCuskey RS, Carmichael SW, Kirch DG. The importance of anatomy in health professions education and the shortage of qualified educators. Acad Med 2005; 80(4): 349-51.

Garcia-Barbero M. Medical education in the light of the World Health Organization Health for All strategy and the European Union. Med Educ 1995; 29(1): 3-12.

Teichgraber UK, Meyer JM, Poulsen NC, von Rautenfeld DB. Ultrasound anatomy: a practical teaching system in human gross anatomy. Med Educ 1996; 30(4): 296-8.

Boon JM, Meiring JH, Richards PA, Jacobs CJ. Evaluation of clinical relevance of problem-oriented teaching in undergraduate anatomy at the University of Pretoria. Surg Radiol Anat 2001; 23(1): 57-60.

Boon JM, Meiring JH, Richards PA. Clinical anatomy as the basis for clinical examination: development and evaluation of an Introduction to Clinical Examination in a problem-oriented medical curriculum. Clin Anat 2002; 15(1): 45-50.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.