دوره 30، شماره 206: هفته چهارم آبان ماه 1391

کیفیت خواب در بیماران مبتلا به پارکینسون

محمدرضا نجفی, احمد چیت‌ساز, زهرا عسکریان

چکیده


مقدمه: پارکینسون یک بیماری استحاله‌ای سیستم عصبی مرکزی است که با علایم حرکتی و غیر حرکتی تظاهر می‌نماید. علایم غیر حرکتی شامل اختلالات اتونوم و اختلال شناختی و اختلال خواب است. بسیاری از علایم غیر حرکتی از جمله اختلال خواب شایع می‌باشد و به طور بارز در فعالیت‌های روزانه‌ی بیمار و کیفیت زندگی بیماران تأثیر می‌گذارد. مهم‌ترین هدف مطالعه‌ی حاضر، بررسی کیفیت خواب بیماران مبتلا به پارکینسون بود.

روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی در سال 1390 روی بیماران مبتلا به پارکینسون که به درمانگاه اعصاب بیمارستان الزهرای (س) اصفهان مراجعه ‌کردند، انجام شد. 34 بیمار مبتلا به پارکینسون و 34 نفر از افراد سالم به عنوان گروه شاهد در این مطالعه شرکت کردند. کیفیت خواب بیماران با پرسشنامه‌ی PDSS (Parkinson's disease sleep scale) ارزیابی شد. میانگین نمره‌ی PDSS در دو گروه مورد مطالعه توسط آزمون Student-t مقایسه گردید.

یافته‌ها: میانگین نمره‌ی PDSS در بیماران مبتلا به پارکینسون 92/26 ± 99/55 بود که نشان‌دهنده‌ی اختلال خواب متوسط تا شدید بود. میانگین نمره‌ی PDSS در گروه شاهد 65/10 ± 34/20 بود. تفاوت نمرات دو گروه معنی‌دار بود (05/0 > P).

نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی ما نشان داد که کیفیت خواب در بیماران مبتلا به پارکینسون نسبت به گروه شاهد پایین‌تر است.

واژگان کلیدی: پارکینسون، کیفیت خواب، Parkinson's disease sleep scale

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.