دوره 31، شماره 225: هفته سوم فروردین ماه 1392:82-91

مقایسه‌ی تأثیر داربست‌های آلژینات و کیتوسان- ژلاتین در تولید ماتریکس خارج سلولی در سلول‌های نوکلئوس پالپوزوس دیسک بین مهره‌ای

مسعود قربانی, حمید بهرامیان, بتول ‌هاشمی‌بنی, زینب کریمی, نفیسه اسماعیل, محمد صالحی

چکیده


مقدمه: یکی از مهم‌ترین علل کمر درد، تخریب دیسک بین مهره‌ای (Intervertebral disc یا IVD) است. تخریب IVD در اثر کاهش تعداد سلول‌ها و کاهش تولید و تخریب ماتریکس خارج سلولی (Extracellular matrix یا ECM) بافت IVD به خصوص در ناحیه‌ی نوکلئوس پالپوزوس (Nucleus pulposus یا NP) ایجاد می‌شود. در مهندسی بافت از داربست‌های طبیعی و غیر طبیعی مختلف برای ترمیم و بازسازی IVD استفاده می‌گردد. اگرکان یکی از پروتئوگلیکان‌های مهم در بافت NP دیسک می‌باشد. هدف این مطالعه، مقایسه‌ی میزان ترشح اگرکان تولیدی توسط سلول‌های NP در IVD انسانی در دو داربست آلژینات و کیتوسان- ژلاتین بود.

روش‌ها: سلول‌های NP با تجزیه‌ی آنزیمی کلاژناز از بافت NP بیماران مبتلا به فتق IVD در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان تهیه گردید. محلول کیتوسان با محلول ژلاتین مخلوط شد. مخلوط حاصل پس از Freeze drying، به عنوان داربست مورد استفاده قرار گرفت. داربست آلژینات نیز تهیه گردید. سوسپانسیون سلولی حاوی سلول‌های NP جداشده، به دو داربست منتقل و تا 14 روز کشت داده شد. برای بررسی میزان ترشح اگرکان از تکنیک ELISA و برای بررسی مورفولوژی سلول‌ها نیز از میکروسکوپ نوری استفاده شد.

یافته‌ها: میزان ترشح اگرکان از روز 3 تا 14 به صورت معنی‌داری افزایش داشت. مقایسه‌ی میزان ترشح در دو داربست آلژینات و کیتوسان- ژلاتین نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین دو داربست در روزهای 7 و 14 کشت وجود داشت، ولی در روز 3 کشت این اختلاف معنی‌دار نبود. با توجه به نتایج، میزان ترشح ماتریکس خارج سلولی توسط سلول‌های نکلئوس پالپوزوس در داربست آلژینات نسبت به داربست کیتوسان- ژلاتین اختلاف معنی‌داری داشت.

نتیجه‌گیری: داربست آلژینات نسبت به داربست کیتوسان- ژلاتین محیط مناسب‌تری برای ترشح ECM توسط سلول‌های NP انسانی در In vitro فراهم می‌کند و پیشنهاد می‌شود ازاین داربست برای کشت سلول‌های NP در In vivo استفاده گردد.


واژگان کلیدی


دیسک بین مهره‌ای؛ مهندسی بافت؛ کیتوسان؛ ژلاتین؛ آلژینات؛ اگرکان

تمام متن:

PDF

مراجع


Oegema TR, Jr. The role of disc cell heterogeneity in determining disc biochemistry: a speculation. Biochem Soc Trans 2002; 30(Pt 6): 839-44.

Hunter CJ, Matyas JR, Duncan NA. The notochordal cell in the nucleus pulposus: a review in the context of tissue engineering. Tissue Eng 2003; 9(4): 667-77.

Roberts S, Evans H, Trivedi J, Menage J. Histology and pathology of the human intervertebral disc. J Bone Joint Surg Am 2006; 88(Suppl 2): 10-4.

Sobajima S, Vadala G, Shimer A, Kim JS, Gilbertson LG, Kang JD. Feasibility of a stem cell therapy for intervertebral disc degeneration. Spine J 2008; 8(6): 888-96.

Sobajima S, Kim JS, Gilbertson LG, Kang JD. Gene therapy for degenerative disc disease. Gene Ther 2004; 11(4): 390-401.

Meisel HJ, Siodla V, Ganey T, Minkus Y, Hutton WC, Alasevic OJ. Clinical experience in cell-based therapeutics: disc chondrocyte transplantation A treatment for degenerated or damaged intervertebral disc. Biomol Eng 2007; 24(1): 5-21.

Nishimura K, Mochida J. Percutaneous reinsertion of the nucleus pulposus. An experimental study. Spine (Phila Pa 1976) 1998; 23(14): 1531-8.

Watanabe T, Sakai D, Yamamoto Y, Iwashina T, Serigano K, Tamura F, et al. Human nucleus pulposus cells significantly enhanced biological properties in a coculture system with direct cell-to-cell contact with autologous mesenchymal stem cells. J Orthop Res 2010; 28(5): 623-30.

Bronzino JD. The biomedical engineering handbook. 3rd ed. Boca Raton, FL: CRC/Taylor & Francis; 2006.

Vunjak-Novakovic G, Freshney RI. Culture of cells for tissue engineering. 1st ed. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons; 2006.

Hutmacher DW. Scaffolds in tissue engineering bone and cartilage. Biomaterials 2000; 21(24): 2529-43.

Guo JF, Jourdian GW, MacCallum DK. Culture and growth characteristics of chondrocytes encapsulated in alginate beads. Connect Tissue Res 1989; 19(2-4): 277-97.

Stevens MM, Qanadilo HF, Langer R, Prasad S, V. A rapid-curing alginate gel system: utility in periosteum-derived cartilage tissue engineering. Biomaterials 2004; 25(5): 887-94.

Leone G, Torricelli P, Chiumiento A, Facchini A, Barbucci R. Amidic alginate hydrogel for nucleus pulposus replacement. J Biomed Mater Res A 2008; 84(2): 391-401.

Suh JK, Matthew HW. Application of chitosan-based polysaccharide biomaterials in cartilage tissue engineering: a review. Biomaterials 2000; 21(24): 2589-98.

Khor E, Lim LY. Implantable applications of chitin and chitosan. Biomaterials 2003; 24(13): 2339-49.

Lahiji A, Sohrabi A, Hungerford DS, Frondoza CG. Chitosan supports the expression of extracellular matrix proteins in human osteoblasts and chondrocytes. J Biomed Mater Res 2000; 51(4): 586-95.

Elder SH, Nettles DL, Bumgardner JD. Synthesis and characterization of chitosan scaffolds for cartilage-tissue engineering. Methods Mol Biol 2004; 238: 41-8.

Chenite A, Chaput C, Wang D, Combes C, Buschmann MD, Hoemann CD, et al. Novel injectable neutral solutions of chitosan form biodegradable gels in situ. Biomaterials 2000; 21(21): 2155-61.

Lee JY, Nam SH, Im SY, Park YJ, Lee YM, Seol YJ, et al. Enhanced bone formation by controlled growth factor delivery from chitosan-based biomaterials. J Control Release 2002; 78(1-3): 187-97.

Mao J, Zhao L, de Yao K, Shang Q, Yang G, Cao Y. Study of novel chitosan-gelatin artificial skin in vitro. J Biomed Mater Res A 2003; 64(2): 301-8.

Roughley P, Hoemann C, DesRosiers E, Mwale F, Antoniou J, Alini M. The potential of chitosan-based gels containing intervertebral disc cells for nucleus pulposus supplementation. Biomaterials 2006; 27(3): 388-96.

Dang JM, Sun DD, Shin-Ya Y, Sieber AN, Kostuik JP, Leong KW. Temperature-responsive hydroxybutyl chitosan for the culture of mesenchymal stem cells and intervertebral disk cells. Biomaterials 2006; 27(3): 406-18.

Huang Y, Onyeri S, Siewe M, Moshfeghian A, Madihally SV. In vitro characterization of chitosan-gelatin scaffolds for tissue engineering. Biomaterials 2005; 26(36): 7616-27.

Miranda SC, Silva GA, Hell RC, Martins MD, Alves JB, Goes AM. Three-dimensional culture of rat BMMSCs in a porous chitosan-gelatin scaffold: A promising association for bone tissue engineering in oral reconstruction. Arch Oral Biol 2011; 56(1): 1-15.

Hong SR, Lee SJ, Shim JW, Choi YS, Lee YM, Song KW, et al. Study on gelatin-containing artificial skin IV: A comparative study on the effect of antibiotic and EGF on cell proliferation during epidermal healing. Biomaterials 2001; 22(20): 2777-83.

Mao JS, Zhao LG, Yin YJ, Yao KD. Structure and properties of bilayer chitosan-gelatin scaffolds. Biomaterials 2003; 24(6): 1067-74.

Thein-Han WW, Saikhun J, Pholpramoo C, Misra RD, Kitiyanant Y. Chitosan-gelatin scaffolds for tissue engineering: physico-chemical properties and biological response of buffalo embryonic stem cells and transfectant of GFP-buffalo embryonic stem cells. Acta Biomater 2009; 5(9): 3453-66.

Sun LP, Wang S, Zhang ZW, Wang XY, Zhang QQ. Biological evaluation of collagen-chitosan scaffolds for dermis tissue engineering. Biomed Mater 2009; 4(5): 055008.

Hashemibeni B, Razavi Sh, Esfandiary E, Karbasi S, Mardani M, Sadeghi F, et al. Effect of transforming growth factor-β3 and bone morphogenetic protein-6 growth factors on chondrogenic differentiation of adipose-derived stem cells in alginate scaffold. J Isfahan Med Sch 2010; 28(112): 607-20.

Bertolo A, Mehr M, Aebli N, Baur M, Ferguson SJ, Stoyanov JV. Influence of different commercial scaffolds on the in vitro differentiation of human mesenchymal stem cells to nucleus pulposus-like cells. Eur Spine J 2012; 21(Suppl 6): S826-S838.

Ghorbani M, Hashemibani B, Bahramian H, Karimi Z, Zamani S, Mirhosseini SA, et al. Recognition of cytokeratin 18 marker by flow cytometry of nucleus pulposus cells in human intervertebral disc and comparison of proliferation and morphology of these cells in chitosan-gelatin and alginate scaffolds. J Isfahan Med Sch 2012; 30(188): 633-48.

Bahramian Renani H, Ghorbani M, Hashemibeni Beni B, Mirhosseini MM, Karimi Z, Zarkesh H, et al. Determination and comparison of specifics of nucleus pulposus cells of human intervertebral disc in alginate and chitosan-gelatin scaffolds. Adv Biomed Res 2012; 1: 81.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.