دوره 30، شماره 208: هفته دوم آذر ماه 1391:1570-1578

بررسی فراوانی نسبی ‌هیپوتیروییدی در زنان باردار در اصفهان

الهام نقشینه, بهناز کارخیران

چکیده


مقدمه: بیماری‌های تیرویید به خصوص در زنان، در کشور ما بسیار شایع است. از طرف دیگر، بسیاری از این زنان که در سن باروری مبتلا به کم کاری تیرویید هستند، از بیماری خود بدون اطلاع می‌باشند. مادرانی که مبتلا به کم کاری شدید تیرویید هستند با نازایی یا سقط‌های مکرر روبرو بوده‌اند، بنابراین تشخیص و درمان این بیماری در بارداری بسیار با اهمیت می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی نسبی‌ هیپوتیروییدی و ضرورت غربالگری این بیماری در زنان باردار جامعه‌ی ما انجام گرفت.

روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی توصیفی بود که در سال 1389 و 1390 در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی اصفهان به انجام رسید. در این مطالعه 1100 نفر از مادران باردار که جهت مراقبت‌های پیش از بارداری به این مرکز مراجعه کردند از نظر سطح سرمی TSH (Thyroid stimulating hormone) مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها: شیوع‌ هیپوتیروییدی در افراد مورد بررسی 9/36 درصد (407 نفر) به دست آمد. از این تعداد 9/3 درصد (43 نفر) بیماری شناخته شده‌ی تیرویید داشتند. 66 درصد از این افراد کمتر از یک بار در ماه از ماهی استفاده می‌کردند.

نتیجه‌گیری: کم کاری تیرویید از بیماری‌های به نسبت شایع در زنان باردار است و با توجه به تأثیرات جبران‌ناپذیر این بیماری بر روی جنین و قابل پیشگیری بودن آن، لازم است آزمایشات بررسی عملکرد تیرویید به ویژه TSH جزء آزمایشات روتین دوران بارداری در نظر گرفته شود.

واژگان کلیدی: هیپوتیروییدی، بارداری، اختلالات تیرویید


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.