دوره 30، شماره 208: هفته دوم آذر ماه 1391:1542-1549

میزان غربالگری سرطان دهانه‌ی رحم در زنان 35 تا 60 ساله‌ی شهرستان اصفهان

زیبا فرج‌زادگان, سیده فاطمه نوربخش, مهناز مستأجران, امیر لقمانی

چکیده


مقدمه: ارزیابی مستمر برنامه‌های غربالگری در نقاط مختلف کشور می‌تواند بازخورد مناسبی را برای سیستم بهداشتی جهت اتخاذ برنامه‌های آموزشی و یا تغییر پروتکل‌های موجود فراهم نماید. در این مطالعه، وضعیت کنونی غربالگری سرطان دهانه‌ی رحم در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی اصفهان بررسی شد.

روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی در جمعیت زنان 35 تا 60 ساله تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان اصفهان از ابتدای سال 1390 به مدت یکسان انجام شد. بیماران به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. اطلاعات لازم به روش مصاحبه‌ی تلفنی یا حضوری و همچنین بررسی پرونده‌ی سلامت افراد گردآوری شد.

یافته‌ها: از بین 324 نفر مورد مطالعه، 284 نفر (7/87 درصد) حداقل یک بار پاپ اسمیر انجام داده بودند که از این بین، 5/10 درصد یک بار و 4/89 درصد چند بار (شامل 7/38 درصد هر سه سال یک بار و 7/50 درصد به صورت نامنظم) پاپ اسمیر انجام داده بودند. رابطه‌ی سن و سطح تحصیلات با انجام پاپ اسمیر از نظر آماری معنی‌دار نبود (062/0 = P)، اما شاغل بودن در خارج از منزل با فراوانی کمتر پاپ اسمیر همراه بود (001/0 > P). بین سابقه‌ی فامیلی سرطان و انجام پاپ اسمیر نیز رابطه‌ای یافت نشد (288/0 = P).

نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه، نیازی مبرم به تلاش جهت بهبود میزان حضور زنان در غربالگری سرطان دهانه‌ی رحم توسط ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی اولیه وجود دارد. ارتقای آگاهی افراد از طریق آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی ضروری به نظر می‌رسد.

واژگان کلیدی: غربالگری، سرطان دهانه‌ی رحم، پاپ اسمیر


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.