دوره 30، شماره 222: هفته چهارم اسفند ماه 1391:2554-2583

نقش تلومر در سلول و اختلال در عملکرد آن و تومورزایی

مجید خیراللهی, مهسا کلاهدوز, فاطمه آهنگری, لیلا کولیوند, فریبرز خوروش

چکیده


تلومر شامل توالی ویژه‌ای از DNA و پروتئین‌ها‌‌ی غیر نوکلئوزومی متنوعی می‌‌باشد که برای بقای کروموزوم ضروری است. تلومر انتهای کروموزوم‌ها را محافطت می‌‌نماید، اما همچنین می‌‌تواند مانع از بیان ژن‌های مجاور شود که اثر موقعیتی نامیده می‌‌شود. تلومر یک ساختمان دینامیک بین دو حالت باز و بسته دارد. محافظت از انتهای کروموزوم جهت جلوگیری از شناسایی به عنوان نقطه‌ی شکسته‌شده‌ی DNA از وظایف اساسی تلومر است. وجود تلومر و طول آن دو عامل مهم تعیین‌کننده در اتصال کروموزوم‌ها به غشای هسته در میوز می‌‌باشد. مطالعات بیشتر در زمینه‌ی خصوصیات عوامل اپی‌ژنتیک در مورد طول تلومر، منجر به فهم بهتر از تنظیم و نقش آن در سرطان‌های انسانی خواهد گردید. در مجموع، به نظر می‌‌رسد که اختلال در عملکرد تلومر بیش از طول تلومر به تنهایی، ممکن است در مورد پاتوژنز و تشخیص سرطان‌ها آگاهی ایجاد نماید.

واژگان کلیدی: نقش تلومر، تومورزایی، اختلال عملکرد تلومر


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.