دوره 30، شماره 209: هفته سوم آذر ماه 1391:1650-1661

عملکرد ‌پزشکان ‌خانواده‌ی ‌شاغل ‌در ‌مناطق ‌روستایی ‌شهرستان ‌اصفهان ‌در ‌بیماریابی ‌دیابت ‌شیرین ‌و ‌فشار خون ‌‌طی ‌5 ‌سال ‌گذشته

‌رضا ‌خدیوی, سیده طیبه ‌ ها‌شمی, الهام ‌ فرخ ‌سیر, محسن ‌روحانی

چکیده


مقدمه: ‌در ‌برنامه‌ی ‌پزشک ‌خانواده ‌و ‌نظام ‌ارجاع ‌که ‌از ‌سال ‌1384در مناطق ‌روستایی ‌به ‌اجرا ‌گذاشته ‌شد، پزشك ‌خانواده ‌موظف ‌به ‌غربالگری ‌بیماری‌های ‌در ‌اولویت، از ‌جمله ‌دیابت ‌نوع 2 و ‌فشار ‌خون ‌‌ظرف ‌سه ‌سال ‌اول ‌شروع ‌کار ‌و سپس ‌هر ‌سه ‌سال ‌یک ‌بار ‌می‌باشد. در ‌این ‌تحقیق ‌با ‌بررسی ‌میزان ‌بیماریابی ‌این ‌دو ‌بیماری، ‌عملکرد ‌پزشکان ‌خانواده ‌را ارزیابی کردیم.

روش‌ها: ‌این ‌تحقیق ‌یک ‌مطالعه‌‌ی ‌مقطعی ‌توصیفی- تحلیلی بود ‌که ‌در ‌1390 ‌به صورت ‌سرشماری ‌از تمام ‌مراکز ‌بهداشتی- درمانی ‌روستایی ‌شهرستان ‌اصفهان ‌انجام ‌شد. ‌با رجوع ‌به ‌پرونده‌‌ی ‌بیماران ‌مبتلا ‌به ‌فشار خون و دیابت ‌نوع 2، ‌چک ‌لیستی ‌شامل ‌مشخصات ‌دموگرافیک ‌بیماران و مقدار ‌گلوکز ‌یا ‌فشار ‌خون ‌در ‌زمان ‌تشخیص ‌بیماری ‌تکمیل ‌شد. با ‌مقایسه‌‌ی ‌آمار فوق ‌و درصد ‌فراوانی ‌این ‌بیماری‌ها‌ در ‌استان ‌اصفهان، ‌پیشرفت ‌تیم ‌پزشک ‌خانواده ‌در ‌امر ‌بیماریابی بیماری‌ها‌ی ‌دیابت نوع 2 و فشارخون ‌بالا، بررسی شد. داده‌ها‌ ‌به وسیله‌‌ی ‌نرم‌‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 ‌و ‌آزمون‌ها‌ی ‌آماری 2χ و Student-t ‌مورد ‌تجزیه ‌و ‌تحلیل ‌قرار ‌گرفت.

یافته‌ها: ‌طی ‌این ‌بررسی ‌تعداد ‌3209 نفر ‌مبتلا ‌به ‌فشار خون و تعداد ‌1684 ‌نفر مبتلا ‌به ‌دیابت ‌شیرین ‌مشخص ‌گردیدند. ‌تیم‌ها‌ی ‌پزشک ‌خانواده ‌تاکنون ‌توانسته‌‌اند ‌به ‌ترتیب ‌5/31 ‌و 55 ‌درصد ‌از ‌بیماران ‌مبتلا ‌به فشار خون ‌و ‌دیابت ‌نوع ‌2 ‌موجود ‌در ‌مناطق ‌روستایی ‌شهرستان ‌اصفهان ‌را ‌شناسایی نمایند ‌و ‌تحت ‌مراقبت ‌قرار ‌دهند. ‌میزان ‌بیماریابی ‌در ‌دو بیماری مورد مطالعه بعد ‌از ‌اجرای ‌برنامه‌ی ‌پزشک ‌خانواده ‌نسبت ‌به ‌مدت ‌قبل ‌از ‌آن، تفاوت ‌آماری ‌معنی‌‌دار داشت.

نتیجه‌گیری: ‌به دنبال ‌اجرای ‌طرح ‌بیمه‌‌ی ‌همگانی ‌سلامت ‌برای ‌روستاییان ‌و ‌آموزش‌ها‌ی ‌پیشگیرانه‌‌ی ‌پزشک ‌خانواده ‌و ‌تیم ‌سلامت، عملکرد ‌پزشک ‌خانواده ‌در ‌بیماریابی ‌بیماری‌ها‌ی ‌مزمن ‌بهبود ‌یافته ‌است.

واژگان کلیدی: ‌پزشک ‌خانواده، ‌فشار ‌خون، ‌دیابت، ‌عملکرد، ایران


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.