دوره 30، شماره 208: هفته دوم آذر ماه 1391:1559-1569

تأثیر پیشگیرانه‌ی بلوک عصب پودندال بر درد پس از عمل ترمیم دیواره‌های قدامی و خلفی واژن

میترا جبل عاملی, مصطفی عابدی, صفورا روح‌الامین, علی مهرابی كوشكی

چکیده


مقدمه: عمل ترمیم دیواره‌ی قدامی و خلفی واژن از جمله اعمال جراحی شایع است که بر روی زنان مبتلا به پرولاپس ارگان‌های لگنی انجام می‌گیرد و به دلیل آسیب بافتی منجر به بروز درد بعد از عمل می‌گردد که باید نسبت به تسکین آن اقدام نمود. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر پیشگیرانه‌ی بلوک عصب پودندال بر درد بعد از عمل در بیماران تحت عمل ترمیم دیواره‌ی قدامی و خلفی واژن انجام گرفت.

روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی 58 خانم کاندید عمل ترمیم دیواره‌ی واژن به روش تخصیص تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در هر دو گروه در مسیر عصب پودندال در هر طرف با کمک دستگاه تحریک عصب 3/0 سی‌سی بر کیلوگرم بوپیواکایین 25/0 درصد (5/2 میلی‌گرم در میلی‌لیتر) یا نرمال سالین تزریق شد. میزان درد بیماران تا 48 ساعت پس از عمل با استفاده از معیار VAS (Visual analogue scale) در دو گروه تعیین گردید.

یافته‌ها: میانگین تغییرات شدت درد بیماران در حالت استراحت و راه رفتن در گروه شاهد بالاتر از گروه مداخله بود و طبق آزمون Repeated measures ANOVA روند تغییرات شدت درد از یک تا 48 ساعت بعد از عمل در دو گروه اختلاف معنی‌داری داشت (به ترتیب 003/0 = P و 021/0 = P). درد در حالت نشسته در ساعات مذکور تفاوت معنی‌داری بین دو گروه نداشت (34/0 = P).

نتیجه‌گیری: بلوک عصب پودندال در بیماران تحت اعمال جراحی ترمیم دیواره‌ی واژن می‌تواند از میزان درد بعد از عمل بیماران بکاهد و استفاده از این روش در اعمال جراحی ترمیم دیواره واژن توصیه می‌گردد.

واژگان کلیدی: درد پس از عمل، پیشگیری، بلوک عصب پودندال، ترمیم دیواره‌ی واژن، پرولاپس ارگان‌های لگنی


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.