دوره 31، شماره 239: هفته اول مرداد ماه 1392:800-807

مقایسه‌ی موتاسیون در ژن‌های NPHS2 و WT1 در کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک در دو گروه حساس و مقاوم به درمان

آلاله قیصری, مونا ضیائی, علی‌رضا مریخی

چکیده


مقدمه: سندروم نفرتیک یک بیماری شایع کلیه است که با پروتئین‌اوری شدید،‌ هیپوآلبومینمی و ادم تظاهر می‌یابد. عواملی مانند نمای پاتولوژی، ژنتیک و یا تابلوی بالینی می‌تواند در چگونگی پاسخ به درمان این بیماران کمک‌کننده باشد. بروز جهش‌های ژنتیکی در اقوام و نژاد‌ها و مکان‌های جغرافیایی مختلف متفاوت است. جهش‌های شناخته‌شده در WT1 و NPHS2 به اثبات رسیده است که می‌توانند در چگونگی پاسخ به درمان دخیل باشند. در این مطالعه موتاسیون ژن‌های NPHS2 و WT1 را در کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک بررسی گردید.

روش‌ها: در این مطالعه 49 کودک مبتلا به سندروم نفرتیک در 2 گروه حساس به درمان (14 نفر) و مقاوم به درمان (35 نفر) تقسیم شدند و با روش PCR (Polymerase chain reaction) و Direct sequencing بررسی موتاسیون در ژن‌های WT2 و NPHS2 انجام شد و از نظر کیلینیکی و پاتولوژی نیز بررسی شدند.

یافته‌ها: بین کراتینین اولیه، وجود فشار خون در ابتدای تشخیص و مقاومت به درمان ارتباط معنی‌داری وجود داشت. بین نمای پاتولوژی FSGS (Focal segmental glomerulosclerosis)، فیبروز، گلومرولار اسکلروز و مقاومت به استرویید نیز رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (در هر سه مورد 001/0 > P). در بررسی ژنتیک 29 مورد کودک با سندرم نفروتیک ایدیوپاتیک، دو مورد جهش ژنتیک در ژن WT1 و 5 جهش ژنتیک در ژن NPHS2 یافت شد. تمامی موارد موتاسیون در گروه مقاوم به درمان بودند (به ترتیب 9 درصد و 7/22 درصد).

نتیجه‌گیری: این مطالعه لزوم بررسی ژنتیک (NPHS2، WT1) و پاتولوژیک را در کودکان ایرانی مبتلا به سندرم نفروتیک نشان داد.


واژگان کلیدی


سندرم نفروتیک؛ موتاسیون ژن‌های NPHS2 و WT1؛ کودکان

تمام متن:

PDF

مراجع


Longo D, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Jameson J, Loscalzo J. Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. Philadelphia, PA: McGraw Hill Professional; 2011. p. 1790-1.

Niaudet P. Steroid-sensitive idiopathic nephrotic syndrome in children. In: Avner ED, Harmon WE, Niaudet P, Yoshikawa N, editors. Pediatric nephrology. 5th ed. Philadelphia, PA: Springer; 2005. p. 543-53, 557-76.

Geary DF, Schaefer FS. Comprehensive pediatric nephrology. Philadelphia, PA: Mosby; 2008. p. 205-6.

Eddy AA, Symons JM. Nephrotic syndrome in childhood. Lancet 2003; 362(9384): 629-39.

Hinkes BG, Mucha B, Vlangos CN, Gbadegesin R, Liu J, Hasselbacher K, et al. Nephrotic syndrome in the first year of life: two thirds of cases are caused by mutations in 4 genes (NPHS1, NPHS2, WT1, and LAMB2). Pediatrics 2007; 119(4): e907-e919.

Woroniecki RP, Kopp JB. Genetics of focal segmental glomerulosclerosis. Pediatr Nephrol 2007; 22(5): 638-44.

Gbadegesin R, Hinkes B, Vlangos C, Mucha B, Liu J, Hopcian J, et al. Mutational analysis of NPHS2 and WT1 in frequently relapsing and steroid-dependent nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol 2007; 22(4): 509-13.

Breslow NE, Takashima JR, Ritchey ML, Strong LC, Green DM. Renal failure in the Denys-Drash and Wilms' tumor-aniridia syndromes. Cancer Res 2000; 60(15): 4030-2.

Aucella F, Bisceglia L, De BP, Gigante M, Caridi G, Barbano G, et al. WT1 mutations in nephrotic syndrome revisited. High prevalence in young girls, associations and renal phenotypes. Pediatr Nephrol 2006; 21(10): 1393-8.

Franceschini N, North KE, Kopp JB, McKenzie L, Winkler C. NPHS2 gene, nephrotic syndrome and focal segmental glomerulosclerosis: a HuGE review. Genet Med 2006; 8(2): 63-75.

Sharples PM, Poulton J, White RH. Steroid responsive nephrotic syndrome is more common in Asians. Arch Dis Child 1985; 60(11): 1014-7.

Schwarz K, Simons M, Reiser J, Saleem MA, Faul C, Kriz W, et al. Podocin, a raft-associated component of the glomerular slit diaphragm, interacts with CD2AP and nephrin. J Clin Invest 2001; 108(11): 1621-9.

Boute N, Gribouval O, Roselli S, Benessy F, Lee H, Fuchshuber A, et al. NPHS2, encoding the glomerular protein podocin, is mutated in autosomal recessive steroid-resistant nephrotic syndrome. Nat Genet 2000; 24(4): 349-54.

Caridi G, Bertelli R, Carrea A, Di DM, Catarsi P, Artero M, et al. Prevalence, genetics, and clinical features of patients carrying podocin mutations in steroid-resistant nonfamilial focal segmental glomerulosclerosis. J Am Soc Nephrol 2001; 12(12): 2742-6.

Ruf RG, Schultheiss M, Lichtenberger A, Karle SM, Zalewski I, Mucha B, et al. Prevalence of WT1 mutations in a large cohort of patients with steroid-resistant and steroid-sensitive nephrotic syndrome. Kidney Int 2004; 66(2): 564-70.

Mao J, Zhang Y, Du L, Dai Y, Gu W, Liu A, et al. NPHS1 and NPHS2 gene mutations in Chinese children with sporadic nephrotic syndrome. Pediatr Res 2007; 61(1): 117-22.

Yu Z, Ding J, Huang J, Yao Y, Xiao H, Zhang J, et al. Mutations in NPHS2 in sporadic steroid-resistant nephrotic syndrome in Chinese children. Nephrol Dial Transplant 2005; 20(5): 902-8.

Maruyama K, Iijima K, Ikeda M, Kitamura A, Tsukaguchi H, Yoshiya K, et al. NPHS2 mutations in sporadic steroid-resistant nephrotic syndrome in Japanese children. Pediatr Nephrol 2003; 18(5): 412-6.

Ozcakar ZB, Cengiz FB, Cakar N, Uncu N, Kara N, Acar B, et al. Analysis of NPHS2 mutations in Turkish steroid-resistant nephrotic syndrome patients. Pediatr Nephrol 2006; 21(8): 1093-6.

Cho HY, Lee JH, Choi HJ, Lee BH, Ha IS, Choi Y, et al. WT1 and NPHS2 mutations in Korean children with steroid-resistant nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol 2008; 23(1): 63-70.

Sako M, Nakanishi K, Obana M, Yata N, Hoshii S, Takahashi S, et al. Analysis of NPHS1, NPHS2, ACTN4, and WT1 in Japanese patients with congenital nephrotic syndrome. Kidney Int 2005; 67(4): 1248-55.

Vasudevan A, Siji A, Raghavendra A, Sridhar TS, Phadke KD. NPHS2 mutations in Indian children with sporadic early steroid resistant nephrotic syndrome. Indian Pediatr 2012; 49(3): 231-3.

Pritchard-Jones K, Fleming S, Davidson D, Bickmore W, Porteous D, Gosden C, et al. The candidate Wilms' tumour gene is involved in genitourinary development. Nature 1990; 346(6280): 194-7.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.