دوره 31، شماره 235: هفته اول تیر ماه 1392:601-610

بررسی تأثیر صوت قرآن کریم بر روی میزان اضطراب و درد بیماران تحت عمل سزارین با روش بیهوشی اسپاینال: مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی شاهددار

تاج السادات علامه, میترا جبل عاملی, خدیجه لرستانی, مجتبی اکبری

چکیده


مقدمه: زنان کاندید عمل سزارین درجات بالایی از اضطراب را به دلیل ترس از بیهوشی و عوارض آن تجربه می‌کنند؛ از طرفی، دردی که در اثر عمل جراحی ایجاد می‌شود، باعث اثرات نامطلوب روانی و جسمانی می‌گردد. برای کاهش این اثرات از روش‌های دارویی و غیردارویی، نظیر شنیدن موسیقی، استفاده می‌شود. با توجه به اعتقاد مسلمانان جهان به قرآن، ما در این مطالعه تأثیر صوت قرآن کریم بر روی اضطراب و درد بیماران تحت عمل سزارین با روش بیهوشی اسپینال را بررسی کردیم.

روش‌ها: در یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی شاهددار، 64 نفر کاندید عمل سزارین بررسی شدند. برای یک گروه از صوت قرآن استفاده شد و برای گروه دیگر، صوت قرآن پخش نشد. شدت اضطراب و درد قبل، حین و بعد از عمل کنترل گردید. سپس، با استفاده از آزمون‌های آماری تجزیه و تحلیل انجام شد.

یافته‌ها: نمره‌ی آرام بخشی، ضربان قلب، تعداد تنفس و میزان بروز استفراغ در گروه‌های تحت مطالعه تفاوت نداشت (050/0 < P). مدت حضور در ریکاوری در گروه شاهد به طور معنی‌داری بیشتر از گروه مورد بود (050/0 = P). در گروه مورد به طور معنی‌داری درد در زمان‌های 1، 2 و 24 ساعت پس از جراحی نسبت به گروه شاهد کمتر گزارش شد (050/0 > P). میزان میانگین فشار متوسط شریانی (MAP یا Mean arterial pressure) قبل از جراحی، حین جراحی و بعد از جراحی در گروه مورد به طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود (050/0 > P). نمره‌ی اضطراب حین جراحی و 1 ساعت بعد از آن در گروه شاهد بیشتر از گروه مورد بود (001/0 = P). فراوانی سطوح مختلف رضایت‌مندی در گروه‌های تحت مطالعه از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: در این مطالعه، صوت قرآن کریم برای کاهش میزان اضطراب و درد مؤثر واقع شد و سطح رضایت‌مندی بیماران را افزایش داد.


واژگان کلیدی


صوت قرآن؛ بیهوشی اسپینال؛ سزارین؛ اضطراب؛ درد

تمام متن:

PDF

مراجع


Mahdevar A. The efficacy of Qoran sound on anxiety, tolerance, blood pressure and heart rate in patients undergoing spinal anesthesia [Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2000. [In Persian].

Heidari M. The efficacy of Qoran sound on vital signs and anxiety of patients before induction of anesthesia [Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 1998. [In Persian].

Wikipedia, the Free Encyclopedia. Music therapy [Online] 2012. Available from: URL: http://fa.wikipedia.org/wiki/musictherapy.

Söylemez MM. The Jundishapur School: its history, structure, and functions. The American Journal of Islamic Social Sciences 2013; 22(2): 1-27.

Mavridou P, Dimitriou V, Manataki A, Arnaoutoglou E, Papadopoulos G. Patient's anxiety and fear of anesthesia: effect of gender, age, education, and previous experience of anesthesia. A survey of 400 patients. J Anesth 2013; 27(1): 104-8.

Fischer SP, Bader AM, Sweitzer B. Preoperative evaluation. In: Miller RD, editors. Miller's anesthesia. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2010. p. 1001-63.

Macario A, Feeley T. The postanesthesia care unit. In: Miller RD, editor. Miller's anesthesia. Philadelphia,PA: Elsevier, Churchill Livingstone; 2005. p. 2709-15.

Christopherl WU. Acute postoperative pain textbook. In: Miller RD, editor. Miller's anesthesia. Philadelphia, PA: Elsevier, Churchill Livingstone; 2005. p. 2370.

Ferrante FM, VadeBoncouer TR. Postoperative pain management. London, UK: Churchill Livingstone; 1993.

Sadock BJ. Anxiety disorder. In: Castle D, Bassett D, editors. A primer of clinical psychiatry. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2010. p. 39.

Egbert LD, Battit GE, Welch CE, Bartlett MK. Reduction of postoperative pain by encouragement and instruction of patients. A study of doctor-patient rapport. N Engl J Med 1964; 270: 825-7.

Satoh M. Music therapy for dementia and higher cognitive dysfunction: a review. Brain Nerve 2011; 63(12): 1370-7.

Uyar M, Akin KE. The effect of music therapy on pain and anxiety in intensive care patients. Agri 2011; 23(4): 139-46.

Reza N, Ali SM, Saeed K, Abul-Qasim A, Reza TH. The impact of music on postoperative pain and anxiety following cesarean section. Middle East J Anesthesiol 2007; 19(3): 573-86.

Laopaiboon M, Lumbiganon P, Martis R, Vatanasapt P, Somjaivong B. Music during caesarean section under regional anaesthesia for improving maternal and infant outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2009; (2): CD006914.

Li Y, Dong Y. Preoperative music intervention for patients undergoing cesarean delivery. Int J Gynaecol Obstet 2012; 119(1): 81-3.

Korhan EA, Khorshid L, Uyar M. The effect of music therapy on physiological signs of anxiety in patients receiving mechanical ventilatory support. J Clin Nurs 2011; 20(7-8): 1026-34.

Sen H, Yanarates O, Sizlan A, Kilic E, Ozkan S, Dagli G. The efficiency and duration of the analgesic effects of musical therapy on postoperative pain. Agri 2010; 22(4): 145-50.

Binns-Turner PG, Wilson LL, Pryor ER, Boyd GL, Prickett CA. Perioperative music and its effects on anxiety, hemodynamics, and pain in women undergoing mastectomy. AANA J 2011; 79(4 Suppl): S21-S27.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.