دوره 31، شماره 244: هفته دوم شهریور ماه 1392:1038-1047

تأثیر روش آموزشی بازی بر رضایت دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آن‌ها در درس آناتومی

مهسا شکور, فریبا حقانی, طیبه شکری, حمید بهرامیان

چکیده


مقدمه: آناتومی از دروس مهمی است که دانشجویان باید در بدو ورود به رشته‌های پزشکی بگذرانند و برای آموزش مفاهیم آن بیشتر از روش‌هایی مانند سخنرانی که از روش‌های غیر فعال است استفاده می‌شود. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی اثربخشی بازی به عنوان یک روش لذت‌بخش بر رضایت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در بین جلسات تدریس با روش تدریس بازی و مقایسه‌ی آن با روش معمول تدریس و بدون بازی بود.

روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی نیمه تجربی بود که در بین دانشجویان ترم دوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. در دو جلسه‌ی کلاسی از روش بازی و در بقیه‌ی جلسات از روش معمول و ترکیبی از سخنرانی و پرسش و پاسخ استفاده شد. جهت اطمینان از درستی بازی‌ها ضمن بررسی مفاهیم استخراجی از طریق کتاب‌ها، استاد کلاس نیز آن‌ها را تأیید کرد. برای بررسی میزان رضایت دانشجویان از پرسشنامه استفاده شد. برای بررسی پیشرفت تحصیلی از آزمون استفاده شد. میانگین نمره‌ی سؤالات مرتبط با مباحث تدریس‌شده به کمک بازی با میانگین نمره‌ی سؤالات از جلسات با روش معمول مقایسه شد.

یافته‌ها: بر اساس تحلیل پرسشنامه‌ها، 4 درصد از دانشجویان این روش را عالی، 64 درصد خوب و بقیه متوسط دانستند. هیچ یک میزان یادگیری خود را کم اعلام نکردند. 64 درصد تمایل به استفاده از بازی را بله و تا حدودی و 36 درصد خیر اعلام کردند. 76 درصد از دانشجویان به طور کامل و یا تا حدودی مایل بودند که این روش در دیگر کلاس‌ها نیز استفاده شود. در نتایج بررسی پیشرفت تحصیلی، نتایج آزمون Paired-t بین نمره‌ی دو گروه سؤال نمونه‌ها تفاوت معنی‌داری را نشان داد (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: با توجه به آثار مثبت و یادگیری بهتر دانشجویان در استفاده از روش‌های متنوع، بهتر است برای تدریس آناتومی به جای روش‌های انتقال اطلاعات مثل سخنرانی از روش‌های فعالی مثل بازی استفاده شود.

 


واژگان کلیدی


بازی؛ علوم پایه؛ آموزش پزشکی؛ یادگیری؛ تدریس

تمام متن:

PDF

مراجع


Le Gros Clark WE. The scope of teaching and research in anatomy. Br Med J 1936; 2(3947): 413-5.

Turney BW. Anatomy in a modern medical curriculum. Ann R Coll Surg Engl 2007; 89(2): 104-7.

Shoja MM, Tubbs RS. The history of anatomy in Persia. J Anat 2007; 210(4): 359-78.

Purkayastha S, Paraskevas P, Darzi A. Make surgeons more active in teaching anatomy at all levels. BMJ 2007; 334(7585): 110.

Carifa L, Janiszewski GH. Using games to provide interactive perioperative education. AORN J 2011; 94(4): 370-6.

Grkovic I, Marinovic GM, Kosta V, Poljicanin A, Caric A, Vilovic K. Designing anatomy program in modern medical curriculum: matter of balance. Croat Med J 2009; 50(1): 49-54.

Kerby J, Shukur ZN, Shalhoub J. The relationships between learning outcomes and methods of teaching anatomy as perceived by medical students. Clin Anat 2011; 24(4): 489-97.

Limpach AL, Bazrafshan P, Turner PD, Monaghan MS. Effectiveness of human anatomy education for pharmacy students via the Internet. Am J Pharm Educ 2008; 72(6): 145.

Safavi A. Principles of methods and techniques of teaching. 8th ed. Tehran, Iran: Moaser Publication; 2000. [In Persian].

Saif AA. Modern educational psychology: the psychology of learning and Teaching. Tehran, Iran: Doran Publication; 2009. [In Persian].

Greenblat CS, Duke RD. Principles and practices of gaming-simulation. Beverly Hills, CA: SAGE Publications; 1981.

Baid H, Lambert N. Enjoyable learning: the role of humour, games, and fun activities in nursing and midwifery education. Nurse Educ Today 2010; 30(6): 548-52.

O'Leary S, Diepenhorst L, Churley-Strom R, Magrane D. Educational games in an obstetrics and gynecology core curriculum. Am J Obstet Gynecol 2005; 193(5): 1848-51.

Hazavehei SMM, Taghdisi MH, Mohaddes HR, Hasanzadeh A. The effects of three teaching methods of lecture, training game and role playing on knowledge and practice of middle school girls in regard to puberty nutrition. Strides Dev Med Educ 2006; 3(2): 126-33.

Steinman RA, Blastos MT. A trading-card game teaching about host defence. Med Educ 2002; 36(12): 1201-8.

Knowles C, Kinchington F, Erwin J, Peters B. A randomised controlled trial of the effectiveness of combining video role play with traditional methods of delivering undergraduate medical education. Sex Transm Infect 2001; 77(5): 376-80.

Akl EA, Pretorius RW, Sackett K, Erdley WS, Bhoopathi PS, Alfarah Z, et al. The effect of educational games on medical students' learning outcomes: a systematic review: BEME Guide No 14. Med Teach 2010; 32(1): 16-27.

Safari M, Ghahari L. Comparing the effects of lecture and work in small groups on learning of head and neck osteology in medical students. Iran J Med Educ 2011; 11(1): 10-5.

McCuskey RS, Carmichael SW, Kirch DG. The importance of anatomy in health professions education and the shortage of qualified educators. Acad Med 2005; 80(4): 349-51.

Bafghi AF, Karimi H, Anvari M, Barzegar K. Comparison of the effectiveness of two teaching methods of group discussion and lecturing in learning rate of laboratory medicine students. Strides Dev Med Educ 2007; 7(1): 51-6.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.