دوره 30، شماره 209: هفته سوم آذر ماه 1391:1631-1638

مقایسه‌ی کیفیت و عوارض آرام‌بخشی (Sedation) توسط اتومیدیت- فنتانیل و کتامین- میدازولام در جراحی کاتاراکت

امید آقاداودی, پرستو بالائی, مجتبی اکبری

چکیده


مقدمه: امروزه داروهایی مانند اتومیدیت و کتامین به علت عوارض ناخواسته‌ی کمتر قلبی به طور وسیع در جراحی کاتاراکت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مطالعه هدف ما بررسی مقایسه‌ای آثار تجویز دو گروه داروی متفاوت شامل کتامین-میدازولام (K/M) با اتومیدیت-فنتانیل (E/F) در جراحی کاتاراکت بود.

روش‌ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دوسوکور بود. جمعیت مورد مطالعه بیماران کاندید عمل جراحی کاتاراکت بالای 20 سال مراجعه‌کننده به بیمارستان فیض در نیم سال اول سال 1390 بودند. بیماران پس از اخذ رضایت کتبی وارد مطالعه شدند و در روز عمل به طور تصادفی به دو گروه E/F و K/M تقسیم شدند. قبل از شروع آرام‌بخشی Sedation)) و در حین آن فشار خون، ضربان قلب، مدت زمان ریکاوری، رضایت جراح و عوارض ریکاوری (تهوع و استفراغ و درد) ثبت شد.

یافته‌ها: 94 بیمار کاندید عمل جراحی کاتاراکت به روش Sedation در دو گروه E/F و K/M بررسی شدند. در شروع مطالعه بین دو گروه تفاوت معنی داری در فشار خون سیستولی و دیاستولی و ضربان قلب مشاهده نشد. فشار خون سیستولی در دقیقه‌ی 20 در گروه E/F 127/25 ± 51/148 و در گروه K/M 00/22 ± 30/149 میلی‌متر جیوه بود (872/0 = P). میانگین رضایت بیمار در گروه K/M به طور معنی‌داری از گروه E/F بیشتر بود (001/0 > P)، اما رضایت جراح در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (07/0 = P). میانگین مدت زمان ریکاوری در گروه E/F به طور معنی‌داری از گروه K/M کمتر بود (001/0 > P). میانگین درجه‌ی Sedation درد و تهوع تفاوت معنی‌داری در دو گروه نداشت. با این وجود استفراغ تنها در سه نفر از بیماران گروه E/F اتفاق افتاد. هیپوکسی تنها در یک نفر از گروه K/M و میوکلونوس تنها در یک نفر از بیماران گروه E/F اتفاق افتاد.

نتیجه‌گیری: در مجموع این مطالعه نشان داد که استفاده از اتومیدیت و فنتانیل به اندازه‌ی میدازولام و کتامین در جراحی کاتاراکت به روش Phacoemulsification مؤثر است.

واژگان کلیدی: جراحی کاتاراکت، Sedation، اتومیدیت، میدازولام، کتامین، فنتانیل


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.