دوره 31، شماره 237: هفته سوم تیر ماه 1392:712-726

ارزیابی سریع فناوری سلامت تأسیس بیمارستان توان‌بخشی: مطالعه‌ی مروری

شیلا دعایی, محمدرضا مبینی‌زاده, علیرضا اولیایی‌منش

چکیده


مقدمه: طب توان‌بخشی به عنوان یك ابزار كارآمد در درمان بیماران دچار ناتوانی شناخته می‌شود كه می‌تواند به عنوان طب مكمل در كنار روش‌های درمانی قرار گیرد؛ در این خصوص، مراكز توان‌بخشی نقش بارزی را در انجام این فرایند، ایفا می‌نمایند.

روش‌ها: مطالعات نوع دوم و ارزیابی اقتصادی، كه در آن‌ها انواع مراكز توان‌بخشی برای درمان بیماران دچار ناتوانی حركتی یا اداركی با دیگر روش‌های سنتی رایج توان‌بخشی مورد استفاده مقایسه شده بود، بررسی گردید. مطالعات مرتبط از طریق پایگاه‌های داده‌ی Cochrane، مركز انتشارات دانشگاه York (Centre for Reviews and Dissemination یا CRD)، Scopus و Google scholar تا ژوئن سال 2012 مورد جستجو قرار گرفت. نتایج مقالات یافت شده، به روش كیفی تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: بر اساس 15 مقاله‌ی مطالعه شده، شاخص Barthel در مورد بیماران با توان‌بخشی به صورت بستری (29 ± 42 امتیاز) از بیماران با توان‌بخشی سرپایی (26 ± 23 امتیاز) بیشتر بود (05/0 > P). برای مراكز بستری، انجام توان‌بخشی زودرس موجب اكتساب سریع توانایی‌های عملكردی نسبت به مراكز سرپایی می‌گردد (55/1 در مقابل 50/0). از لحاظ هزینه- اثربخشی در بیماری‌های قلبی نیز تفاوت هزینه‌های تعدیل شده در هزینه‌ی كل بین توان‌بخشی سرپایی و بستری، حدود 2895- یورو (102/0 = P) و تفاوت تعدیل شده در تأثیرات در حدود 018/0 QALY (Quality-adjusted life year) در حمایت از درمان به صورت سرپایی بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به این که هم‌اکنون امکان ارایه‌ی خدمات توان‌بخشی به صورت سرپایی و کلینیک‌های روزانه (Day clinics) وجود دارد، تأسیس بیمارستان‌های توان‌بخشی مقرون به‌صرفه و صلاح نمی‌باشد؛ با این وجود پیشنهاد می‌شود، جهت ارایه‌ی خدمت به بیماران دارای بیماری صعب‌العلاج و یا دارای دوره‌ی نقاهت طولانی و سخت، واحدی تحت عنوان «واحد توان‌بخشی» در بیمارستان‌های تخصصی تأسیس گردد.


واژگان کلیدی


مركز توان‌بخشی؛ اثربخشي؛ هزينه- اثربخشي

تمام متن:

PDF

مراجع


WHO Expert Committee on Disability Prevention and Rehabilitation. Disability prevention and rehabilitation. World Health Organ Tech Rep Ser 1981; 668: 1-39.

Vieira ER, Freund-Heritage R, da Costa BR. Risk factors for geriatric patient falls in rehabilitation hospital settings: a systematic review. Clin Rehabil 2011; 25(9): 788-99.

Ahangari M, Kamali M, Arjmand Hesabi M. The effects of hypertension on quality of elderly people aged member of the cultural center in Tehran. Salmand Iran J Ageing 2008; 3(7): 26-32. [In Persian].

Mahler MP, Zuger K, Kaspar K, Haefeli A, Jenni W, Leniger T, et al. A cost analysis of the first year after stroke - early triage and inpatient rehabilitation may reduce long term costs. Swiss Med Wkly 2008; 138(31-32): 459-65.

Muir SW, Yohannes AM. The impact of cognitive impairment on rehabilitation outcomes in elderly patients admitted with a femoral neck fracture: a systematic review. J Geriatr Phys Ther 2009; 32(1): 24-32.

Lindsay MP, Gubitz G, Bayley M, Hill MD, Davies-Schinkel C, Singh S, et al. Canadian best practice recommendations for stroke care (Update 2010). On behalf of the Canadian Stroke Strategy Best Practices and Standards Writing Group. Ottawa, ON: Canadian Stroke Network; 2010.

Mohamadi F, Taherian A, Hosseini MA, Rahgozar M. Effect of home-based cardiac rehabilitation in home on quality of life in the patients with myocardial infarction. J Rehab 2006; 7(3): 11-9. [In Persian].

Vincent HK, Vincent KR. Functional and economic outcomes of cardiopulmonary patients: a preliminary comparison of the inpatient rehabilitation and skilled nursing facility environments. Am J Phys Med Rehabil 2008; 87(5): 371-80.

Bachmann S, Finger C, Huss A, Egger M, Stuck AE, Clough-Gorr KM. Inpatient rehabilitation specifically designed for geriatric patients: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2010; 340: c1718.

Kramer AM, Steiner JF, Schlenker RE, Eilertsen TB, Hrincevich CA, Tropea DA, et al. Outcomes and costs after hip fracture and stroke. A comparison of rehabilitation settings. JAMA 1997; 277(5): 396-404.

Loder E, Witkower A, McAlary P, Huhta M, Matarrazzo J. Rehabilitation hospital staff knowledge and attitudes regarding pain. Am J Phys Med Rehabil 2003; 82(1): 65-8.

Parker SG, Oliver P, Pennington M, Bond J, Jagger C, Enderby PM, et al. Rehabilitation of older patients: day hospital compared with rehabilitation at home. A randomised controlled trial. Health Technol Assess 2009; 13(39): 1-iv.

Schweikert B, Hahmann H, Steinacker JM, Imhof A, Muche R, Koenig W, et al. Intervention study shows outpatient cardiac rehabilitation to be economically at least as attractive as inpatient rehabilitation. Clin Res Cardiol 2009; 98(12): 787-95.

Zeidler J, Mittendorf T, Vahldiek G, Zeidler H, Merkesdal S. Comparative cost analysis of outpatient and inpatient rehabilitation for musculoskeletal diseases in Germany. Rheumatology (Oxford) 2008; 47(10): 1527-34.

Harrison JP, Kirkpatrick N. The improving efficiency frontier of inpatient rehabilitation hospitals. Health Care Manag (Frederick ) 2011; 30(4): 313-21.

Thompson JM, McCue MJ. Performance of freestanding inpatient rehabilitation hospitals before and after the rehabilitation prospective payment system. Health Care Manage Rev 2010; 35(1): 36-45.

Khiaocharoen O, Pannarunothai S, Riewpaiboon W, Ingsrisawang L, Teerawattananon Y. Economic evaluation of rehabilitation services for inpatients with stroke in Thailand: a prospective cohort study. Value in Health Regional Issues 2012; 1(1): 29-35.

Sood N, Buntin MB, Escarce JJ. Does how much and how you pay matter? evidence from the inpatient rehabilitation facility prospective payment system. J Health Econ 2006; 27(4): 1046-59.

Khan F, Ng L, Gonzalez S, Hale T, Turner-Stokes L. Multidisciplinary rehabilitation programmes following joint replacement at the hip and knee in chronic arthropathy. Cochrane Database Syst Rev 2008; (2): CD004957.

Handoll HH, Cameron ID, Mak JC, Finnegan TP. Multidisciplinary rehabilitation for older people with hip fractures. Cochrane Database Syst Rev 2009; (4): CD007125.

Stone SP, Ali B, Auberleek I, Thompsell A, Young A. The Barthel index in clinical practice: use on a rehabilitation ward for elderly people. J R Coll Physicians Lond 1994; 28(5): 419-23.

Shah S, Vanclay F, Cooper B. Improving the sensitivity of the Barthel Index for stroke rehabilitation. J Clin Epidemiol 1989; 42(8): 703-9.

Olsen TS. Arm and leg paresis as outcome predictors in stroke rehabilitation. Stroke 1990; 21(2): 247-51.

Cameron ID, Lyle DM, Quine S. Cost effectiveness of accelerated rehabilitation after proximal femoral fracture. J Clin Epidemiol 1994; 47(11): 1307-13.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.