دوره 31، شماره 264: هفته دوم بهمن ماه 1392:2005-2022

چه دلایلی برای انتخاب حرفه‌ی روان‌پزشکی وجود دارد؟ همه‌پرسی 277 دستیار و متخصص روان‌پزشکی ایرانی

غلامحسین احمدزاده, غلامرضا قاسمی, بهار پور روشنی, پدرام خلیقی‌نژاد, ندا مسجدی

چکیده


مقدمه: از شواهد امر چنین بر می‌آید که دانش‌آموختگان پزشکی در غرب علاقه‌ی چندانی به ادامه‌ی تحصیل در رشته‌ی روان‌پزشکی ندارند. در این زمینه، برای دانش‌آموختگان ایرانی مطالعه‌ی مستندی یافت نشد. هدف اصلی این مطالعه، دستیابی به دلایل متقنی است که دستیاران روان‌پزشکی و دانش‌آموختگان این رشته، یعنی روان‌پزشکان را به انتخاب این حرفه‌ی تخصصی سوق داده است.

روش‌ها: جامعه‌ی پژوهش در این مطالعه‌ی‌ مقطعی- توصیفی، 1183 دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی روان‌پزشکی و دستیاران کل کشور در سال 1391 بودند. یک پرسش‌نامه‌ی 65 سؤالی که در برگیرنده‌ی دلایل متعدد مربوط به چهار دوره‌ی زندگی حرفه‌ای شرکت کنندگان (قبل از ورود به رشته‌ی پزشکی، حین تحصیل، بعد از فراغت از تحصیل در پزشکی عمومی و در زمان انتخاب رشته) بود، بین آن‌ها توزیع گردید که 277 نفر پرسش‌نامه‌های کامل شده را مرجوع نمودند. داده‌های خام به کمک نرم‌افزار SPSS و اجرای آزمون‌های توصیفی، تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: میانگین سنی شرکت کنندگان در مطالعه 0/7 ± 3/39 سال و بالغ بر نیمی از آن‌ها (57 درصد) مرد بودند. بیش از 70 درصد شرکت کنندگان، متخصصین روان‌پزشکی بودند. تجارب و عوامل مربوط به دوران تحصیل پزشکی عمومی، بیشترین تأثیر را از نظر پاسخ دهندگان داشتند. متخصصان نسبت به دستیاران، این مرحله را بیشتر مؤثر دانستند که در این بین «اهمیت درمان بیماری‌های روانی در آینده» در دستیاران و «شخصیت و سلوک استادان و دستیاران روان‌پزشکی و رشته‌های مرتبط» در بین متخصصان بیشترین فراوانی را داشت. در بین متخصصان، عوامل مربوط به بعد از فراغت از تحصیل پزشکی عمومی تأثیر نسبی در انتخاب رشته داشت که در این میان گزینه‌ی «احساس مسؤولیت در قبال بیماران روانی» و در مورد دستیاران «شخصیت روان‌پزشکان و سایر دست اندر کاران» بیشترین فروانی را داشت. عوامل مؤثر حین انتخاب رشته، تفاوت معنی‌داری بین دستیاران و متخصصان داشت؛ دستیاران «سهولت نسبی و کشیک‌های کم استرس» و متخصصین «علاقه» را بیشترین علت ذکر کرده بودند. در زنان و مردان، تفاوت معنی‌دار در پاسخ‌ها مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: طبق نتایج مطالعه‌ی حاضر، به نظر می‌رسد که دلایل شرکت کنندگان گاهی مشترک و در پاره‌ای زمینه‌ها متفاوت بود. این تفاوت‌ها، با توجه به تجارب متفاوت زندگی شرکت کنندگان در مطالعه، قابل توجیه است.


واژگان کلیدی


روان‌پزشکی؛ دستیاری روان‌پزشکی؛ انتخاب رشته‌ی دستیاری؛ دلیل انتخاب روان‌پزشکی

تمام متن:

PDF

مراجع


Nielsen AC, III, Eaton JS, Jr. Medical students' attitudes about psychiatry. Implications for psychiatric recruitment. Arch Gen Psychiatry 1981; 38(10): 1144-54.

Lee EK, Kaltreider N, Crouch J. Pilot study of current factors influencing the choice of psychiatry as a specialty. Am J Psychiatry 1995; 152(7): 1066-9.

Das MP, Chandrasena RD. Medical students' attitude towards psychiatry. Can J Psychiatry 1988; 33(9): 783-7.

Singer P, Dornbush RL, Brownstein EJ, Freedman AM. Undergraduate psychiatric education and attitudes of medical students towards psychiatry. Comprehensive Psychiatry 1986; 27(1): 14-20.

Brockington I, Mumford D. Recruitment into psychiatry. Br J Psychiatry 2002; 180: 307-12.

Lambert TW, Goldacre MJ, Davidson JM, Parkhouse J. Graduate status and age at entry to medical school as predictors of doctors' choice of long-term career. Med Educ 2001; 35(5): 450-4.

Rajagopal S, Rehill KS, Godfrey E. Psychiatry as a career choice compared with other specialties: a survey of medical students. The Psychiatrist 2004; 28: 444-6.

Furnham AF. Medical students' beliefs about nine different specialties. Br Med J (Clin Res Ed) 1986; 293(6562): 1607-10.

Yellowlees P, Vizard T, Eden J. Australian medical students' attitudes towards specialties and specialists. Med J Aust 1990; 152(11): 587-2.

Cutler JL, Harding KJ, Mozian SA, Wright LL, Pica AG, Masters SR, Graham MJ. Discrediting the notion "working with 'crazies' will make you 'crazy'": addressing stigma and enhancing empathy in medical student education. Adv Health Sci Educ Theory Pract 2009; 14(4): 487-502.

Sierles FS, Taylor MA. Decline of U.S. medical student career choice of psychiatry and what to do about it. Am J Psychiatry 1995; 152(10): 1416-26.

Balon R, Franchini GR, Freeman PS, Hassenfeld IN, Keshavan M, Yoder E. Medical students' attitudes and views of psychiatry: 15 years later. Academic Psychiatry 1999; 23(1): 30-6.

Zimny GH, Sata LS. Influence of factors before and during medical school on choice of psychiatry as a specialty. Am J Psychiatry 1986; 143(1): 77-80.

Taintor Z, Nielsen AC. The extent of the problem: a review of the data concerning the declining choice of psychiatric careers. J Psychiatr Edu 1981; 5: 63-87.

Eagle PF, Marcos LR. Factors in medical students' choice of psychiatry. Am J Psychiatry 1980; 137(4): 423-7.

Wilkinson DG, Greer S, Toone BK. Medical students' attitudes to psychiatry. Psychol Med 1983; 13(1): 185-92.

Calvert SH, Sharpe M, Power M, Lawrie SM. Does undergraduate education have an effect on Edinburgh medical students' attitudes to psychiatry and psychiatric patients? J Nerv Ment Dis 1999; 187(12): 757-61.

Creed F, Goldberg D. Students' attitudes towards psychiatry. Med Educ 1987; 21(3): 227-34.

Pailhez G, Bulbena A, Coll J, Ros S, Balon R. Attitudes and views on psychiatry: a comparison between Spanish and U.S. medical students. Acad Psychiatry 2005; 29(1): 82-91.

Samuel-Lajeunesse B, Ichou P. French medical students' opinion of psychiatry. Am J Psychiatry 1985; 142(12): 1462-6.

Abdul – Rahim EI, Assra A. Saudi medical students’ attitude to psychiatry. Annals of Saudi Medicine 1989;9:190-194.

Koh KB. Medical students' attitudes toward psychiatry in a Korean medical college. Yonsei Med J 1990; 31(1): 60-4.

Pan PC, Lee PW, Lieh-Mak FF. Psychiatry as compared to other career choices: a survey of medical students in Hong Kong. Med Educ 1990; 24(3): 251-7.

Niaz U, Hassan S, Hussain H, Saeed S. Attitudes towards psychiatry in pre-clinical and post-clinical clerkships in different medical colleges of Karachi. Pak J Med Sci 2003; 19(4): 253-63.

Galeazzi GM, Secchi C, Curci P. Current factors affecting the choice of psychiatry as a specialty: an Italian study. Acad Psychiatry 2003; 27(2): 74-81.

Reddy JP, Tan SM, Azmi MT, Shaharom MH, Rosdinom R, Maniam T, et al. The effect of a clinical posting in psychiatry on the attitudes of medical students towards psychiatry and mental illness in a Malaysian medical school. Ann Acad Med Singapore 2005; 34(8): 505-10.

Abramowitz MZ, Bentov-Gofrit D. The attitudes of Israeli medical students toward residency in psychiatry. Acad Psychiatry 2005; 29(1): 92-5.

Al-Ansari A, Alsadadi A. Attitude of Arabian Gulf University medical students towards psychiatry. Educ Health (Abingdon) 2002; 15(2): 180-8.

Obembe JU. The attitudes of Nigerian fourthyear students towards psychiatry. Niger Med J1991; 21: 156-8.

Samimi M, Noroozi AR, Mottaghipour Y. The effect of psychiatric clerkship on fifth year medical students attitude toward psychiatry and their intention to pursue psychiatry as a career. Iran J Psychiatry 2006;1(3):98-103.

Gowans MC, Wright BJ, Brenneis FR, Scott IM. Which students will choose a career in psychiatry? Can J Psychiatry 2011; 56(10): 605-13.

Ghassemi GhR, Rahmani M, Nikfarjam M. Attitude of medical students in Shahrekurd University of Medical Sciences. J Isf Med Sch 2011; 29(165): 2177-86. [In Persian].

Galletly CA, Schrader GD, Chesterman HM, Tsourtos G. Medical student attitudes to psychiatry: lack of effect of psychiatric hospital experience. Med Educ 1995; 29(6): 449-51.

Perry S, Cella DF, Klar H, Simring S. Medical students selecting psychiatric careers: a distinct breed. Journal of Psychiatric Education 1988; 12(3): 170-81.

Sierles FS, Taylor MA. Decline of U.S. medical student career choice of psychiatry and what to do about it. Am J Psychiatry 1995; 152(10): 1416-26.

Eagle PF, Marcos LR. Factors in medical students' choice of psychiatry. Am J Psychiatry 1980; 137(4): 423-7.

Feifel D, Moutier CY, Swerdlow NR. Attitudes toward psychiatry as a prospective career among students entering medical school. Am J Psychiatry 1999; 156(9): 1397-402.

Weissman SH, Haynes RA, Killian CD, Robinowitz C. A model to determine the influence of medical school on students' career choices: psychiatry, a case study. Acad Med 1994; 69(1): 58-9.

Sivakumar K, Wilkinson G, Toone BK, Greer S. Attitudes to psychiatry in doctors at the end of their first post-graduate year: two-year follow-up of a cohort of medical students. Psychol Med 1986; 16(2): 457-60.

Sierles FS, Dinwiddie SH, Patroi D, Atre-Vaidya N, Schrift MJ, Woodard JL. Factors affecting medical student career choice of psychiatry from 1999 to 2001. Acad Psychiatry 2003; 27(4): 260-8.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.