مرداد 1388:283-290

آیا کاربرد N2O حین القای بیهوشی اطفال موجب بروز اثر معکوس ناشی از تحریک دردناک در مانیتورینگ BIS می‌شود؟

محمد گلپرور, علیرضا کوشا

چکیده


مقدمه: یكی از روش‌های كمی اندازه‌گیری میزان آرامش و عمق بیهوشی (BIS) Bispectral Index می‌باشد؛ در برخی مطالعات، اثر معكوس (پارادوكس) از N2O بر روی BIS در بالغین شرح داده شده است. هدف از این مطالعه بررسی بروز اثرات پارادوكس N2O بر روی BIS حین القای استنشاقی بیهوشی اطفال به وسیله‌ی هالوتان و ایزوفلوران بود. روش ها: در یك كارآزمایی بالینی 80 مورد از اطفال 6-1 ساله، ASA II و Iكاندید عمل جراحی الكتیو شكم و اندام، در چهار گروه هالوتان، ایزوفلوران، هالوتان همراه با N2O و ایزوفلوران همراه با N2O مورد مطالعه قرار گرفتند. در گروه‌های 1 و2 با افزایش تدریجی هوشبر تبخیری در اکسیژن 100% و در گروه‌های 3 و4 در مخلوط 50% N2O در اکسیژن القای بیهوشی انجام شده BIS همراه با متغییرهای زمینه‌ای قبل و بعد از لارنگوسکوپی و برش جراحی اندازه‌گیری و با آزمون‌های آماری مجذور كای و ANOVA در سطح 5% تحلیل گردید. یافته ها: میانگین درصد تغییرات BIS بعد از لارنگوسکوپی نسبت به قبل از آن در گروه‌های چهارگانه به ‌ترتیب 95/13 ± 15/0، 49/19 ± 57/16، 68/42 ± 90/4 و 19/28 ± 22/31 (287/0P = ) و میانگین درصد تغییرات BIS بعد از برش جراحی نسبت به‌ قبل از برش جراحی به ترتیب 30/23 ± 88/3-، 17/9 ± 36/19، 33/2 ± 73/16 و 03/13 ± 75/7 به دست آمد (121/0P = ). نتیجه گیری: در این مطالعه وجود Paradoxical reaction ناشی از N2O در مانیتورینگ BIS اطفال حین القای استنشاقی بیهوشی به اثبات نرسید. واژگان کلیدی: BIS، N2O، اطفال، القای استنشاقی

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.