مرداد 1388:291-297

آیا لیپوپروتئین (a) به عنوان یك پیش بینی كننده‌ی شدت بیماری عروق كرونر (CAD) است؟

حسن شمیرانی شمیرانی, معصومه صادقی, حمید صانعی, طیبه میاندوآبی

چکیده


مقدمه: مطالعات مربوط به ارتباط بین غلظت پلاسمای لیپوپروتئین (a) و بیماری كرونر قلب (CHD) نتایج متناقضی داشته است.
روش ها: هدف مطالعه‌ی حاضر، تعیین ارتباط بین میزان لیپوپروتئین (a) در سرم و بیماری ایسكمیك قلبی (IHD) و همچنین عوامل خطرزای قلبی- عروقی در یك مطالعه‌ی مبتنی بر جمعیت بود كه به‌صورت مقطعی و محلی انجام شد. میزان لیپوپروتئین (a) در سرم 142 بیمار دچار آنژین پایدار مزمن كه به‌صورت كلینیكی نیاز به بررسی آنژیوگرافیك داشتند و مورد آنژیوگرافی كرونر قرار گرفته بودند، اندازه‌گیری شد و پروفایل لیپید، قند خون ناشتا و پارامترهای كلینیكی و آنتروپومتریك مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: مقدار لیپوپروتئین (a) به‌ طور معنی‌داری همراه با افزایش تعداد موارد تنگی شریان كرونر در مردان، افزایش یافت، لکن در زنان این‌گونه نبود. همچنین بین میانگین مقادیر لیپوپروتئین (a) و تعداد عروق كرونر مبتلا در مردان جوان‌‌تر از 55 سال ارتباط مستقیم و در مردان دارای سن 55 سال و بالاتر ارتباط معكوس مشاهده شد.
نتیجه گیری: آنالیز چند متغیره‌ی ما نشان داد كه لیپوپروتئین (a) به عنوان یك پیش‌بینی كننده‌ی مستقل برای شدّت بیماری عروق كرونر در مردان، به ویژه افراد جوان‌تر می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی: عوامل خطرزای قلبی- عروقی، بیماری ایسكسیك قلبی، آنژیوگرافی كرونر، لیپوپروتئین (a)

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.