دوره 31، شماره 233: هفته سوم خردادماه 1392:502-509

مقایسه‌ی میزان بهبودی و رضایت‌مندی بیماران دارای جوش‌گاه‌های هایپرتروفیک در دو گروه تزریق موضعی تریامسینولون به‌تنهایی و به همراه لیزر CO2 Fraxel

محمد علی نیلفروش زاده, امیر حسین سیادت, الهه هفت برادران, فرهاد شهبازی

چکیده


مقدمه: جوشگاه‌های (Scar) هایپرتروفیک از جمله‌ی بدشکل‌کننده‌ترین جوشگاه‌هایی است که در کلینیک دیده می‌شود و بیماران از عوارض و استرس‌های روانی ناشی ازآن رنج می‌برند. در کنار درمان‌های قدیمی، روش‌هایی نظیر کاربرد لیزر و از جمله، لیزر Fractional، روش‌های مفید در درمان مشکلات مختلف پوستی می‌باشند.

روش‌ها: طی یك مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، كه در سال‌های 91-1390 در مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک اصفهان به انجام رسید، 36 بیمار دارای جوشگاه هایپرتروفیک به صورت تصادفی به دو گروه 18 نفری تقسیم شدند. هر گروه از بیماران تحت درمان با یكی از دو روش تزریق موضعی تریامسینولون به‌تنهایی و به همراه لیزر CO2 fraxel قرار گرفتند. بیماران تا 4 ماه تحت درمان داشتند و در انتها میزان بهبودی، عوارض جانبی و رضایت‌مندی آنان جمع‌آوری و با استفاده آزمون‌های آماری Wilcoxon و 2χ آنالیز شد.

یافته‌ها: در گروه تزریق تریامسینولون به‌تنهایی، در مورد اریتم 39، درد 45، سوزش 100، ایندوراسیون 67 و خارش 45 درصد از بیماران بهبودی داشتند. در گروه تزریق تریامسینولون به همراه لیزر CO2 fraxel، در مورد اریتم 89، درد 67، سوزش 23، ایندوراسیون 83 و خارش 72 درصد از بیماران بهبود یافتند. اختلاف میان دو گروه از نظر بهبود علایم معنی‌دار بود (001/0 > P). در مورد رضایت‌مندی، در گروه تزریق تریامسینولون به‌تنهایی، 55 درصد از بیماران راضی و 45 درصد خیلی راضی بودند؛ در گروه تزریق تریامسینولون به همراه لیزر CO2 fraxel نیز 17 درصد بیماران به‌نسبت راضی،33 درصد راضی و 50 درصد خیلی راضی بودند. اختلاف بین دو گروه از نظر میزان رضایت‌مندی معنی‌دار نبود (13/0 = P).

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان‌دهنده‌ی تسریع در بهبودی و کاهش عوارضی چون درد، خارش، اریتم و ایندروسیون با لیزردرمانی بود؛ ولی در زمینه‌ی سوزش، نتایج به نفع گروه تزریق تریامسینولون به‌تنهایی بود.


واژگان کلیدی


تریامسینولون؛ لیزر fraxel2CO؛ جوشگاه هایپرتروفیک

تمام متن:

PDF

مراجع


Niwa AB, Mello AP, Torezan LA, Osorio N. Fractional photothermolysis for the treatment of hypertrophic scars: clinical experience of eight cases. Dermatol Surg 2009; 35(5): 773-7.

Mofikoya BO, Adeyemo WL, Abdus-salam AA. Keloid and hypertrophic scars: a review of recent developments in pathogenesis and management. Nig Q J Hosp Med 2007; 17(4): 134-9.

Kawecki M, Bernad-Wisniewska T, Sakiel S, Nowak M, Andriessen A. Laser in the treatment of hypertrophic burn scars. Int Wound J 2008; 5(1): 87-97.

Darougheh A, Asilian A, Shariati F. Intralesional triamcinolone alone or in combination with 5-fluorouracil for the treatment of keloid and hypertrophic scars. Clin Exp Dermatol 2009; 34(2): 219-23.

Xu SJ, Teng JY, Xie J, Shen MQ, Chen DM. Comparison of the mechanisms of intralesional steroid, interferon or verapamil injection in the treatment of proliferative scars. Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi 2009; 25(1): 37-40. [In Chinese].

Koc E, Arca E, Surucu B, Kurumlu Z. An open, randomized, controlled, comparative study of the combined effect of intralesional triamcinolone acetonide and onion extract gel and intralesional triamcinolone acetonide alone in the treatment of hypertrophic scars and keloids. Dermatol Surg 2008; 34(11): 1507-14.

Margaret Shanthi FX, Ernest K, Dhanraj P. Comparison of intralesional verapamil with intralesional triamcinolone in the treatment of hypertrophic scars and keloids. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2008; 74(4): 343-8.

Kelemen O, Hegedus G, Kollar L, Menyhei G, Seress L. Morphological analysis of the connective tissue reaction in linear hypertrophic scars treated with intralesional steroid or silicone-gel sheeting. A light and electron microscopic study. Acta Biol Hung 2008; 59(2): 129-45.

Roques C, Teot L. The use of corticosteroids to treat keloids: a review. Int J Low Extrem Wounds 2008; 7(3): 137-45.

van Rijswijk JB, Mylanus EA. Intralesional triamcinolone acetonide injection in hypertrophic skin surrounding the percutaneous titanium implant of a bone-anchored hearing aid. J Laryngol Otol 2008; 122(12): 1368-70.

Kelemen O, Kollar L, Menyhei G. A comparative clinical study of the treatment of hypertrophic scars with either intralaesional steroid or silicone gel sheeting. Magy Seb 2007; 60(6): 297-300. [In Hungarian].

Neaman KC, Baca ME, Piazza RC, III, VanderWoude DL, Renucci JD. Outcomes of fractional CO2 laser application in aesthetic surgery: a retrospective review. Aesthet Surg J 2010; 30(6): 845-52.

Rivera AE. Acne scarring: a review and current treatment modalities. J Am Acad Dermatol 2008; 59(4): 659-76.

Alster TS, Tanzi EL, Lazarus M. The use of fractional laser photothermolysis for the treatment of atrophic scars. Dermatol Surg 2007; 33(3): 295-9.

Business Wire. Surgery: reliant technologies announces groundbreaking clinical results for deep dermal tissue removal: a first of its kind. New York, NY: Business Wire; 2007.

Reliant Technologies, Inc. Laser system; reliant technologies announces Canadian launch of fraxel re:pair®laser:a new class of treatment. Therapy for CO2 laser resurfacing. Atlanta, GA: Reliant Technologies, Inc.; 2008.

Kono T, Chan HH, Groff WF, Manstein D, Sakurai H, Takeuchi M, et al. Prospective direct comparison study of fractional resurfacing using different fluences and densities for skin rejuvenation in Asians. Lasers Surg Med 2007; 39(4): 311-4.

Laubach HJ, Tannous Z, Anderson RR, Manstein D. Skin responses to fractional photothermolysis. Lasers Surg Med 2006; 38(2): 142-9.

Haedersdal M, Moreau KE, Beyer DM, Nymann P, Alsbjorn B. Fractional nonablative 1540 nm laser resurfacing for thermal burn scars: a randomized controlled trial. Lasers Surg Med 2009; 41(3): 189-95.

Cervelli V, Gentile P, Spallone D, Nicoli F, Verardi S, Petrocelli M, et al. Ultrapulsed fractional CO2 laser for the treatment of post-traumatic and pathological scars. J Drugs Dermatol 2010; 9(11): 1328-31.

Waibel J, Beer K. Ablative fractional laser resurfacing for the treatment of a third-degree burn. J Drugs Dermatol 2009; 8(3): 294-7.

Tannous Z. Fractional resurfacing. Clin Dermatol 2007; 25(5): 480-6.

Behroozan DS, Goldberg LH, Dai T, Geronemus RG, Friedman PM. Fractional photothermolysis for the treatment of surgical scars: a case report. J Cosmet Laser Ther 2006; 8(1): 35-8.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.