مرداد 1388:307-316

ارزشیابی تست آزمایشگاهی Gastric aspirate shake test در پیش‌گویی نیاز به سورفاکتانت در نوزادان مبتلا به بیماری غشای هیالین

منصور محمدی, رامین ایرانپور, مجید محمدی زاده, بهرام سلیمانی, مهنوش حاجی حیدری

چکیده


مقدمه: تجویز هر چه زودتر سورفاکتانت به نوزادان مبتلا به بیماری غشای هیالین (HMD) منجر به پیش‌آگهی بهتر و بهبودی سریع‌تر بیمار خواهد شد ولی در برخی از موارد به ‌علت عدم بروز کامل علایم بالینی، تشخیص در ساعت اول میسر نیست. هدف از این مطالعه، ارزشیابی تست آزمایشگاهی Gastric aspirate shake test در تشخیص زودرس HMD و پیش‌گویی نیاز به سورفاکتانت در این نوزادان بود.
روش ها: این مطالعه بر روی 81 نوزاد نارس با سن حاملگی کمتر از 34 هفته انجام گردید. تعداد 31 نوزاد بر اساس علایم بالینی با تشخیص HMD و50 نوزاد بدون دیسترس تنفسی به ‌عنوان گروه شاهد وارد مطالعه شدند. از کلیه‌ی نوزادان در همان نیم ساعت پس از تولد، 5/0 میلی‌لیتر از ترشحات معده آسپیره و با 5/0 میلی‌لیتر نرمال سالین در یک لوله مخلوط و 15 ثانیه لوله را تکان داده شد و سپس 1 میلی‌لیتر اتانول 95% به آن اضافه و بار دیگر 15 ثانیه لوله تکان داده شد. سپس لوله را 15 دقیقه مستقیم به ‌صورت عمودی نگه داشته، سطح مایع هوا را برای نتیجه‌ی آزمایش نگاه می‌کردیم. اگر بر سطح هیچ‌گونه حباب هوا نبود تست منفی و نشانگر کمبود یا فقدان سورفاکتانت بود. در صورتی که حباب‌های هوا فقط در اطراف لوله باشد ولی کل سطح را نپوشانده باشد، تست intermediate در نظر گرفته شد (مقادیر کمی سورفاکتانت وجود دارد ولی کافی نمی‌باشد) و در صورتی‌ که کل سطح پوشیده از حباب‌های هوا باشد، تست مثبت و نشانگر سورفاکتانت به ‌اندازه کافی بود.
یافته ها: کلیه نوزادان مبتلا به HMD در نیم ساعت اول تست منفی یا intermediate داشتند. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری منفی و ارزش اخباری مثبت آزمایش GAST برای تشخیص بیماری HMD به ‌ترتیب برابر 100 درصد، 66 درصد، 100 درصد و 5/64 درصد به‌ دست آمد. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری منفی و ارزش اخباری مثبت آزمایش GAST برای تعیین نیاز بیماران به سورفاکتانت به ‌ترتیب برابر 100 درصد، 8/64 درصد، 100 درصد و 5/62 درصد به‌ دست آمد.
نتیجه گیری: آزمایش GAST بسیار سریع و ساده انجام می‌گردد و به ‌علّت حساسیت و ارزش اخباری منفی بالای این آزمایش در رد کردن بیماری HMD و عدم نیاز به سورفاکتانت ارزش بسیار بالایی دارد.
واژگان کلیدی: بیماری غشای هیالین، آزمایش تکان آسپیره ترشحات معده، سورفاکتانت، نوزاد.

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.