مرداد 1388:317-324

عوامل پیش‭بینی‭كننده بروز تنگی آناستوموز ازوفاگوگاستروستومی بعد از ترانس هیاتال ازوفاژكتومی

سید عباس طباطبایی, سید مظفر هاشمی, غلامرضا مهاجری, مجتبی احمدی نژاد, وحید گوهریان, محسن كلاهدوزان, امیر حسین داورپناه جزی

چکیده


مقدمه: با افزایش تجربه‌ی جراحان در انجام اعمال جراحی مری مورتالیتی عمل جراحی ازوفاژكتومی كاهش یافته است. لذا توجه به كیفیت زندگی بعد از عمل جراحی در كانسر مری امری مهم و ضروری است. هدف از این مطالعه، تعیین میزان بروز تنگی محل آناستوموز و عوامل مؤثر در بروز آن بعد از عمل ترانس‌هیاتال ازوفاژكتومی (THE) بود.
روش ها: در یك مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی آینده‌نگر 61 بیمار كانسر مری به مدت یك سال از زمان عمل جراحی THE بررسی شدند. بیماران از نظر نشت آناستوموز، بروز عوارض تنگی نفس، خونریزی حین عمل، نیاز به عمل جراحی مجدد، بروز عوارض طی مدت عمل و وجود تنگی بعد از عمل مورد برسی قرار گرفتند.
یافته ها:از افراد مورد مطالعه، 8 بیمار (1/13%) دچار عارضه‌ی تنگی شدند. در بررسی ارتباط متغیرها با تنگی آناستوموز، نشت آناستوموز، عوارض تنفسی، نیاز به عمل جراحی مجدد و عوارض كلی در بروز تنگی آناستوموز به طور معنی‌دار موثر بودند.
نتیجه گیری: جهت كاهش تنگی بعد از عمل علاوه ‌بر دقت فراوان حین جراحی بهبودی شرایط تنفسی بیمار و کاهش عوامل خطرساز برای نشت آناستوموز نیز توصیه می‌شود.
واژگان کلیدی:تنگی آناستوموز، عمل ترانس‌هیاتال ازوفاژكتومی، عوارض تنفسی، نشت آناستوموز

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.