مرداد 1388:325-336

اثر عصاره‌ی الكلی 2% چای سبز بر روند ترمیم زخم‌های باز موش سوری نر

پریچهر یغمایی, فائزه مشرف جوادی, محمد علی نیلفروش زاده, حمیرا مردانی, پریسا كاكانژادیان

چکیده


مقدمه: محققان، فواید متعددی برای ترکیبات موجود در چای سبز ذکر کرده‌اند. مطالعه‌ی حاضر به منظور بررسی اثر عصاره الکلی چای سبز بر ترمیم زخم باز پوستی در موش سوری طراحی گردید.
روش ها: 32 موش نر در 4 گروه شاهد (گروه 1) و درمان (گروه‌های 4-2) با دوزهای متفاوت 50، 150 و 300 میکرولیتر تحت درمان قرار گرفتند. پس از بیهوش كردن موش‌ها، زخم پوستی با پانچ 6 میلی‌متری در پشت آنها ایجاد شد. پس از روز اول و بعد از ایجاد زخم، عصاره‌ی الكلی چای سبز در گروه های 2 تا 4 اطراف محل زخم تزریق و موش های گروه شاهد روزانه با سرم فیزیولوژی تیمار شدند.سطح زخم و درصد بهبودی زخم در روزهای اول، چهارم، هفتم و پانزدهم بعد از ایجاد زخم اندازه‌گیری و همچنین زمان لازم برای بهبودی كامل زخم بررسی شد. جهت انجام بررسی‌های بافت‌‌شناسی، در روزهای روزهای 4، 7 و 15، دو نمونه از بستر زخم هر موش تهیه و سلول های فیبروبلاست، ماكروفاژ، نوتروفیل و آندوتلیوم عروقی بستر زخم شمارش شد.
یافته ها:در روز پانزدهم، درصد بهبودی در گروه شاهد (2/8 ± 25)، گروه 2 (5/17 ± 8/47)، گروه 3 (1/18 ± 5/66) و در گروه 4 (4/18 ± 5/76) بود (01/0 > P). مقدار فیبروبلاست در گروههای مختلف به ترتیب عبارت بود از: گروه 1 (شاهد) (5/10 ± 90، 1/12 ± 8/185، 8/13 ± 106)، گروه 2 (9/12 ± 3/103، 8/14 ± 1/158، 7/19 ± 84)، گروه 3 (8/10 ± 8/109، 5/16 ± 2/169، 9/22 ± 8/96) و گروه 4 (9/11 ± 125،
12 ± 8/173، 8/20 ± 8/99).
نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های این مطالعه، عصاره‌ی الكلی چای سبز موجب تسریع فرآیند التیام زخم باز پوست موش می‌شود. انجام تحقیقات بیشتر در زمینه‌ی غنی سازی محتویات آن، بررسی اثر‌بخشی سایر راه‌های مصرف آن، مدل های دیگر حیوانی (زخم مزمن و سوختگی...) و بالاخره روی بیماران پیشنهاد می‌شود.
واژگان کلیدی: چای‌سبز، ترمیم زخم، شمارش سلولی، بافت شناسی، موش سوری

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.