دوره 31، شماره 225: هفته سوم فروردین ماه 1392:92-103

تأثیر غلظت، دما و حضور پلیمر بر آزادسازی دارو از نانوکامپوزیت‌های مونت موریلونیت- دونپزیل

ناصر توکلی, ژاله ورشوساز, مطهره عباسی نیکو

چکیده


مقدمه: دونپزیل یک مهارکنند‌ی قابل برگشت و غیر رقابتی کولین استراز است که در درمان آلزایمر کاربرد دارد. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، تهیه‌ی یک شکل دارویی خوراكی از دونپزیل بود که قادر باشد علاوه بر آزادسازی تدریجی دارو، سبب کاهش عوارض گوارشی آن شود و افزایش پذیرش بیمار را برای مصرف خوراكی دارو به دنبال داشته باشد.

روش‌ها: پس از تهیه‌ی هیبرید دونپزیل- مونت موریلونیت اثر دو متغیر غلظت دارو و دمای محیط ساخت هیبرید بر میزان داروی بارگیری‌شده در مونت موریلونیت مورد مطالعه قرار گرفت. جهت دستیابی به رهش مطلوب، هیبرید دونپزیل- مونت موریلونیت تهیه‌شده با پلیمرهای کربومر، کیتوزان، سدیم آلژینات و اودراژیت L100-55 (به طور جداگانه) Spray drying گردید. نانوکامپوزیت‌های (دونپزیل- مونت موریلونیت- پلیمر) حاصل، از لحاظ میزان بارگیری دارو و سرعت آزادسازی دونپزیل مورد آزمایش قرار گرفتند. همچنین نانوذرات منتخب توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM یا Scanning electron microscope) مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: بیشترین میزان بارگیری دارو معادل 8/16 درصد مربوط به نانوکامپوزیت‌های حاوی 2 میلی‌مول دارو بود که در دمای 70 درجه‌ی سانتی‌گراد تهیه شده بود (فرمولاسیون با کد D2MMT70). از طرف دیگر، فرمولاسیون‌هایی که میزان داروی آن‌ها 1 میلی‌مول بود و در دمای 25 درجه‌ی سانتی‌گراد تهیه شده بودند (فرمولاسیون با کد D1MMT25)، كمترین میزان بارگیری دارو را معادل 3/12 درصد داشتند. از میان 4 نوع پلیمر مورد استفاده در این طرح اودارژیت L100-55 و سدیم آلژینات نسبت به دو پلیمر دیگر (كربومر و كیتوزان) تاًثیر بیشتری بر آزادسازی دارو از هیبرید دونپزیل- مونت موریلونیت داشتند و از میان آن‌ها فرمولاسیون با کد H1AL1 درصد رهش بالاتری در دو محیط بافر هیدروكلریك اسید (34 درصد) و بافر فسفات (84/18 درصد) از خود نشان داد.

نتیجه‌گیری: دما تأثیر قابل توجهی در میزان بارگیری دارو در هیبریدهای تهیه شده داشت. با این همه تغییر غلظت دارو اثر قابل توجهی بر این پارامتر نداشت. حضور دو پلیمر سدیم آلژینات و اودراژیت L100-55، اثر مطلوبی بر رهش دونپزیل از نانوکامپوزیت‌های ساخته شده داشت.


واژگان کلیدی


دونپزیل؛ مونت موریلونیت؛ نانوکامپوزیت؛ رهش کنترل‌شده

تمام متن:

PDF

مراجع


Stahl SM. The new cholinesterase inhibitors for Alzheimer's disease, Part 2: illustrating their mechanisms of action. J Clin Psychiatry 2000; 61(11): 813-4.

Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer's disease. Cochrane Database Syst Rev 2006; (1): CD005593.

Banker GS, Siepmann J, Rhodes CT. Modern pharmaceutics. 4th ed. New York, NY: 2002. p. 501-27.

Gennaro AR. Remington, the science and practice of pharmacy. 12th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2000. p.1660-3.

Aulton ME, Taylor KMG. Pharmaceutics: The science of dosage form design. 2nd ed. Edinburgh, UK: Churchill Livingstone; 2001. p. 290-1, 413-8.

Park JK, Choy YB, Oh JM, Kim JY, Hwang SJ, Choy JH. Controlled release of donepezil intercalated in smectite clays. Int J Pharm 2008; 359(1-2): 198-204.

Haddadi Asl V. Principles of polymerization engineering. 1st ed. Tehran, Iran: Tehran Polytechnic Press; 2001. p. 619-22.

Dong Y, Feng SS. Poly (d,l-lactide-co-glycolide)/montmorillonite nanoparticles for oral delivery of anticancer drugs. Biomaterials 2005; 26(30): 6068-76.

Feng SS, Mei L, Anitha P, Gan CW, Zhou W. Poly(lactide)-vitamin E derivative/montmorillonite nanoparticle formulations for the oral delivery of Docetaxel. Biomaterials 2009; 30(19): 3297-306.

Depan D, Kumar AP, Singh RP. Cell proliferation and controlled drug release studies of nanohybrids based on chitosan-g-lactic acid and montmorillonite. Acta Biomater 2009; 5(1): 93-100.

Lee Y, Kuo T, Chen B, Feng Y, Wen Y, Lin W, et al. Toxicity assessment of montmorillonite as a drug carrier for pharmaceutical applications: yeast and rats model. Biomed Engin Appl, Basis and Communications 2005; 17(2): 12-8.

Rowe RC, Sheskey PJ, Weller PJ. Handbook of pharmaceutical excipients. 4th ed. Washington, DC: American Pharmaceutical Association; 2003. p. 89,132, 464, 543.

Ansel HC, Allen LVJ, Popovich NG. Pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems. 8th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2005.

Joshi GV, Kevadiya BD, Patel HA, Bajaj HC, Jasra RV. Montmorillonite as a drug delivery system: intercalation and in vitro release of timolol maleate. Int J Pharm 2009; 374(1-2): 53-7.

Kevadiya BD, Joshi GV, Bajaj HC. Layered bionanocomposites as carrier for procainamide. Int J Pharm 2010; 388(1-2): 280-6.

Hua S, Yang H, Wang A. A pH-sensitive nanocomposite microsphere based on chitosan and montmorillonite with in vitro reduction of the burst release effect. Drug Dev Ind Pharm 2010; 36(9): 1106-14.

Chen F, Zhang ZR, Yuan F, Qin X, Wang M, Huang Y. In vitro and in vivo study of N-trimethyl chitosan nanoparticles for oral protein delivery. Int J Pharm 2008; 349(1-2): 226-33.

Soundrapandian C, Sa B, Datta S. Organic-inorganic composites for bone drug delivery. AAPS PharmSciTech 2009; 10(4): 1158-71.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.