مرداد 1388:337-345

بررسی پاسخ‌های قلبی عروقی بیماران مبتلا به كمردرد مزمن به تمرینات ثبات دهنده‌ی ستون فقرات، قبل و بعد از یك دوره تمرینات ثبات دهنده‌ی تنه

محمد نیک سپهر, صدیقه کهریزی, اسماعیل ابراهیمی, سقراط فقیه‌‌‌زاده

چکیده


مقدمه: كمردرد باعث كاهش سطح فعالیت فیزیكی در زندگی روزمره می‌شود كه این موضوع منجر به ناتوانی بیشتر و كمردرد مزمن می‌شود.
این مطالعه بر روی 20 مرد مبتلا به کمردرد در دو گروه 10 نفری مورد و شاهد و 10 مرد روش ها: سالم انجام شد. بعد از ده دقیقه استراحت، تمرینات Straight Partial Sit-Up (SPSU) و Oblique Partial Sit-Up (OPSU) انجام و پاسخ‌های قلبی - عروقی آن‌ها ثبت شد. جهت بررسی اثر دوره‌های تمرینی، انجام یك دوره‌ی چهار هفته‌ای این تمرینات در گروه مورد، در نظر گرفته شد.
یافته ها: تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های كمردرد با سالم، از لحاظ تغییرات فشارخون سیستول و دیاستول دیده شد (05/0 P <)، اما تفاوت معنی‌داری از لحاظ ضربان قلب دیده نشد (05/0 < P). تفاوت معنی‌داری از لحاظ تغییرات فشارخون سیستول، دیاستول و ضربان قلب بین ابتدا و انتهای مطالعه در گروه مورد دیده شد
(05/0 P <)، ولی تفاوتی در گروه‌های دیگر وجود نداشت (05/0 < P).
نتیجه گیری: با توجه به تئوری Deconditioning در افراد مبتلا به كمردرد، عضلات تنه‌ی این افراد از قدرت كم‌تری برخوردارند و در انجام یك فعالیت، شدت انقباضی بیشتری به‌كار می‌برند. بنابراین تغییرات افزاینده‌ی پاسخ‌های قلبی - عروقی در افراد مبتلا به كمردرد نسبت به افراد سالم بیشتر است. همچنین بعد از اتمام دوره‌های تمرینی، قدرت عضلانی، افزایش می‌یابد و در نتیجه پاسخ‌های قلبی - عروقی تمرینات بعد از دوره‌های تمرینی نسبت به قبل از دوره‌های تمرینی كم‌تر می‌شود.
واژگان کلیدی: كمردرد، كاهش سطح تناسب فیزیكی، پاسخ‌های قلبی-عروقی، دوره‌ی تمرینی

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.