مرداد 1388:347-350

بررسی شیوع ایسكمی بدون علامت قلبی در رانندگان اتوبوس

ایرج جعفری پور, علی اكبر توسلی, سید محمد هاشمی, محمد رضا اخباری, مهرداد رشدی بنام

چکیده


مقدمه:بر اساس مطالعات انجام شده، رانندگان در معرض خطر بالای بیماری عروق کرونر هستند و بیماری ایسكمیك قلبی و فراوانی عوامل خطر بیماری قلبی در آن‌ها بالا است.
روش ها: تعداد 176 نفر راننده‌ی اتوبوس در این مطالعه شرکت کردند. شیوع تست ورزش مثبت و فراوانی عوامل خطر بیماری ایسكمیك قلبی در آن‌ها بررسی شد.
یافته ها: متوسط سنی افراد مورد مطالعه 47/47 سال بود. 9/23 درصد آنها اندازه‌ی دور كمر بالاتر از 102 سانتی‌متر داشتند. فراوانی چاقی و اضافه وزن در رانندگان 5/75 درصد بود. 7/30 درصد آنها بیماری فشار‌خون داشتند و 2/60 درصد رانندگان سیگاری بودند. تست ورزش در 7/9 درصد افراد مورد مطالعه مثبت بود.
نتیجه گیری: فراوانی ریسک فاکتورهای بیماری قلبی و عروقی در رانندگان بالا بود، ولی شیوع تست ورزش مثبت در آن‌ها بیشتر از مقادیر ذكر شده در سایر مطالعات مشابه نبود. علت این موضوع، شاید شیوع کلی پایین‌تر بیماری ایسكمیك قلبی در جمعیت ایرانی یا سن پایین افراد مورد مطالعه باشد.
واژگان کلیدی:تست ورزش، ریسک فاکتور، راننده

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.