دوره 31، شماره 253: هفته سوم آبان ماه 1392:1497-1507

بررسی مخازن لیشمانیوز جلدی در کانون براآن شمالی در شرق اصفهان

صدیقه صابری, سید حسین حجازی, رضا جعفری, مهران بهادران, مجتبی اکبری, سیمیندخت سلیمانی فرد, رضا ارجمند, پریسا علی دادی, کوروس امینیان, محمد حسین آرندیان

چکیده


مقدمه: مراجعات مکرر بیماران به مراکز درمان بیماری سالک از منطقه‌ی براآن شمالی به خصوص دو روستای تیمیارت و فساران و همچنین گزارش‌های مکرر محلی مبنی بر ازدیاد جوندگان در این منطقه، احتمال گسترش بیماری سالک از مناطق مجاور به این مناطق را مطرح ساخت. پیش از این مطالعه‌ای جهت بررسی جنس و گونه‌ی جوندگان موجود در این منطقه انجام نگرفته است. در این مطالعه فون جوندگان منطقه و همچنین میزان آلودگی به Leishmania در جوندگان صید‌شده بررسی شد.

روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، ابتدا کلنی‌های فعال شناسایی شدند و با استفاده از تله زنده‌گیر جوندگان صید گردیدند و بر اساس مشخصات کلیدی تیره، جنس و گونه‌ی آن‌ها شناسایی شد. از زخم‌ها یا تغییرات بالینی قسمت‌های مختلف بدن مانند گوش‌ها، پوزه، پنجه، بینی و دم جهت تهیه‌ی لام مستقیم و کشت در محیط (NNN) Novy-MacNeal-Nicolle نمونه‌گیری شد. سپس جونده تشریح شد و دو نمونه نیز از احشای داخل بدن (کبد و طحال) جهت تهیه‌ی اسمیر و کشت برداشت شد.

یافته‌ها: در این مطالعه تعداد 53 جونده از گونه‌های Rhombomys opimus با فراوانی 7/71 درصد (38 جونده) و Meriones libycus با 3/28 درصد (15 جونده) به دست آمد. بررسی لام‌های تهیه‌شده از جوندگان، میزان آلودگی در گونه‌ی R.opimus را 4/18درصد و در M. libycus، 3/13 درصد نشان داد.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست‌آمده گونه‌ی R.opimus به عنوان میزبان اولیه و گونه‌ی M.libycus به عنوان میزبان ثانویه در منطقه‌ی مورد مطالعه گزارش گردید.


واژگان کلیدی


لیشمانیوز جلدی؛ مخازن؛ براآن؛ اصفهان؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


World Health Assembly, 63. Leishmaniasis control: report by the Secretariat. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2010.

John DT, Petri WA, Markell EK, Voge M. Markell and Voge's Medical Parasitology. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2006.

Gharavi MJ. Textbook of clinical protozoology. Tehran, Iran: Tabib Publication; 2004. [In Persian].

Yaghoobi-Ershadi MR, Javadian E. Zoonotic cutaneous leishmaniasis to the north of Isfahan. Human infection in 1991. Bull Soc Pathol Exot 1995; 88(1): 42-5. [In French]

Nilforoushzadeh MA, Sadeghian G. Cutaneous leishmaniasis. Isfahan, Iran: Oroj Publication; 2002. [In Persian].

Nadim A, Seyedi-Rashti MA. A brief review of the epidemiology of various types of leishmaniasis in Iran. Acta Medica Iranica 1971; 14: 99-106.

Ardehali S, Rezaee HR, Nadim A. Leishmania and Leishmaniasis. Tehran, Iran: Nashr Daneshgahi Publication; 1998. [In Persian].

Kassiri H, Javadian E, Abdigoudarzi M. Natural Leishmania Infection in Meriones hurrianae and Tatera indica (Rodentia: Cricetidae: Gerbillinae) in Sistan - Baluchistan Province, South – Eastern of Iran. Advanced Studies in Biology 2011; 3(6): 247-56.

Shamsa M. Reserviors of Leishmania tropica in Iran [Thesis]. Tehran, Iran: School of Medicine, University of Tehran 1942. [In Persian].

Edrissian GH, Ghorbani M, Tahvildar-Bidruni G. Meriones persicus, another probable reservoir of zoonotic cutaneous leishmaniasis in Iran. Trans R Soc Trop Med Hyg 1975; 69(5-6): 517-9.

Asgari Q, Motazedian MH, Mehrabani D, Oryan A, Hatam GR, Owji SM, et al. Zoonotic cutaneous leishmaniasis in Shiraz, Southern Iran: A molecular, isoenzyme and morphologic approach. J Res Med Sci 2007; 12(1): 7-15.

Rassi y, Jalali M, Javadian E, Motazedian MH. Confirmation of Meriones libycus (Rodentia: Gerbillidae) as the main reservoir host of zoonotic cutaneous leishmaniasis in Arsanjan, Fars province, south of Iran (1999-2000). Iranian J Publ Health 2001; 30(3-4): 143-4.

Rassi Y, Gassemi MM, Javadian E, Rafizadeh S, Motazedian H, Vatandoost H. Vectors and reservoirs of cutaneous leishmaniasis in Marvdasht district, southern Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2007; 13(3): 686-93.

Akhavan AA, Yaghoobi-Ershadi MR, Mehdipour D, Abdoli H, Farzinnia B, Mohebali M, et al. Epidemic Outbreak of Cutaneous Leishmaniasis due to Leishmania major in Ghanavat Rural District, Qom Province, Central Iran. Iranian J Publ Health, 2003; 32(4): 35-41.

Saberi S, Zamani A, Motamedi N, Nilforoushzadeh MA, Jaffary F, Rahimi E, et al. The knowledge, attitude, and prevention practices of students regarding cutaneous leishmaniasis in the hyperendemic region of the Shahid Babaie Airbase. Vector Borne Zoonotic Dis 2012; 12(4): 306-9.

Etemad E. Mammals of Iran. Tehran, Iran: National Society of Natural Source and Human Environment Protection Publication; 1978. [In Persian].

Doroudgar A, Javadian E, Dehghani R, Hoshyar H, Saiyah M. Leishmanial infection among rodents in Kashan, 1995. Feyz 1997; 1(2): 53-9. [In Persian].

Yaghoobi-Ershadi M, Marvi-Moghadam N, Jafari R, Akhavan A, Soleimani H, Zahraei-Ramazani A, et al. Study of certain epidemiological aspects of cutaneous leishmaniasis in Khatam County, Yazd Province, Iran. J Shaheed Sadoughi Univ Med Sci 2008; 15(4): 47-52. [In Persian].

Yaghoobi-Ershadi MR, Jafari R, Hanafi-Bojd AA. A new epidemic focus of zoonotic cutaneous leishmaniasis in central Iran. Ann Saudi Med 2004; 24(2): 98-101.

Yaghoobi-Ershadi MR, Javadian E. Epidemiological study of reservoir hosts in an endemic area of zoonotic cutaneous leishmaniasis in Iran. Bull World Health Organ 1996; 74(6): 587-90.

Rohani M. Study of zoonotic cutaneous leishmaniasis in north region rodents of Isfahan [MSc Thesis]. Isfahan, Iran: School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences 1995. [In Persian].

Yaghobi Ershadi MR, Hanafi Bejad AA, Akhavan AA, Zahraee AR, Mohebali M. Cutaneous leishmaniasis in Ardestan town. Hakim Res J 1998; 1(3): 206-14. [In Persian].

Rassi Y, Javadian E, Amin M, Rafizadeh S, Vatandoost H, Motazedian H. Meriones libycus is the main reservoir of zoonotic cutaneous leishmaniasis in south Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2006; 12(3-4): 474-7.

Yaghoobi-Ershadi MR, Akhavan AA, Mohebali M. Meriones libycus and Rhombomys opimus (Rodentia: Gerbillidae) are the main reservoir hosts in a new focus of zoonotic cutaneous leishmaniasis in Iran. Trans R Soc Trop Med Hyg 1996; 90(5): 503-4.

Fasihi-Harandi M. Study on the fauna of parasites of wild rodents in northern Isfahan [Thesis]. Tehran, Iran: School of Public Health and Institute of Public Health Research, Tehran University of Medical Sciences 1992. [In Persian].

Yaghoobi-Ershadi MR, Hanafi-Bojd AA, Akhavan AA. Studies on the animal reservoir hosts of cutaneous leishmaniasis in two epidemic foci in Yazd province. J Shaheed Sadoughi Univ Med Sci 2001; 9(2): 38-43. [In Persian].

Saberi S, Nilforoushzadeh MA, Zamani AR, Hejazi SH, Siadat AH, Motamedi N, et al. Evaluation of efficacy of deet repellent pen in control of leishmaniasis in military area. Electronic Journal of Environmental Sciences 2011; 4: 9-11.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.