دوره 31، شماره 239: هفته اول مرداد ماه 1392:792-799

بررسی فراوانی مایکوباکتریوم بویس در بیماران مبتلا به سل ریوی در استان مرکزی با استفاده از روش‌های مولکولی

علی‌اصغر فرازی, معصومه صوفیان, منصوره جباری اصل, کیوان تدین, نادر مصوری, روح‌اله کشاورز

چکیده


مقدمه: بیماری سل گاوی از نقطه نظر بهداشت عمومی در جوامع انسانی حائز اهمیت است. در این مطالعه فراوانی سل ریوی اسمیر مثبت ناشی از مایکوباکتریوم بویس در بیماران مبتلا به سل در استان مرکزی بررسی شد.

روش‌ها: این مطالعه یک بررسی توصیفی و مقطعی بود. طی 18 ماه از کلیه‌ی افراد مشکوک به ابتلا به سل با خلط مثبت، کشت تهیه شد. در مرحله‌ی جداسازی از محیط كشت پیرووات دار و همچنین انجام تست‌های شیمیایی و بررسی مولکولی برای شناسایی میکوباکتریوم بویس (Mycobacterium bovis یا M.bovis) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS نسخه‌ی 16 استفاده شد.

یافته‌ها: در مرحله‌ی جداسازی از کشت دو جدایه‌ی M. bovis مشاهده گردید. همچنین مشخص شد الگوی M. bovis بیمار اول با روش VNTR (Variable number tandem repeat) و Spoligotyping با الگوی اکثر M. bovis‌‌های در گردش موجود در بین جمعیت گاوی ایران مشابهت داشت ولی در مورد بیمار دوم اگر چه شباهتی در روش VNTR با یک الگوی کمیاب وجود داشت ولی با روش Spoligotyping متفاوت با آن بود. در نهایت مشخص شد که یکی از جدایه‌های M. bovis از نظر الگوی ژنتیکی تشابهی با ژنوتیپ‌های پیشین گزارش‌شده از ایران را نداشت.

نتیجه‌گیری: تنها راه مبارزه با سل گاوی برنامه‌ریزی صحیح كنترل و ریشه‌كنی آن می‌باشد. این کار به طور عمده بر اساس تست مكرر توبركولین، خارج ساختن تمامی حیوانات آلوده از گله، كشتار گاوهای آلوده، پاستوریزاسیون شیر و واكسینلسیون افراد با واكسن BCG می‌باشد.


واژگان کلیدی


فراوانی؛ مایکوباکتریوم بویس؛ سل ریوی

تمام متن:

PDF

مراجع


Ayele WY, Neill SD, Zinsstag J, Weiss MG, Pavlik I. Bovine tuberculosis: an old disease but a new threat to Africa. Int J Tuberc Lung Dis 2004; 8(8): 924-37.

Bovine TB: EFRACom calls for a multifaceted approach using all available methods. Vet Rec 2008; 162(9): 258-9.

Torgerson PR, Torgerson DJ. Public health and bovine tuberculosis: what's all the fuss about? Trends Microbiol 2010; 18(2): 67-72.

Phillips CJ, Foster CR, Morris PA, Teverson R. The transmission of Mycobacterium bovis infection to cattle. Res Vet Sci 2003; 74(1): 1-15.

Hlavsa MC, Moonan PK, Cowan LS, Navin TR, Kammerer JS, Morlock GP, et al. Human tuberculosis due to Mycobacterium bovis in the United States, 1995-2005. Clin Infect Dis 2008; 47(2): 168-75.

Esteban J, Robles P, Soledad JM, Fernandez Guerrero ML. Pleuropulmonary infections caused by Mycobacterium bovis: a re-emerging disease. Clin Microbiol Infect 2005; 11(10): 840-3.

Wilkins MJ, Meyerson J, Bartlett PC, Spieldenner SL, Berry DE, Mosher LB, et al. Human Mycobacterium bovis infection and bovine tuberculosis outbreak, Michigan, 1994-2007. Emerg Infect Dis 2008; 14(4): 657-60.

Velayati AA, Farnia P, Boloorsaze MR, Sheikholslami MF, Khalilzadeh S, Hakeeme SS, et al. Mycobacterium bovis infection in children in the same family: transmission through inhalation. Monaldi Arch Chest Dis 2007; 67(3): 169-72.

Lobue PA, Moser KS. Treatment of Mycobacterium bovis infected tuberculosis patients: San Diego County, California, United States, 1994-2003. Int J Tuberc Lung Dis 2005; 9(3): 333-8.

de Kantor IN, Ambroggi M, Poggi S, Morcillo N, Da Silva Telles MA, Osorio RM, et al. Human Mycobacterium bovis infection in ten Latin American countries. Tuberculosis (Edinb) 2008; 88(4): 358-65.

Majoor CJ, Magis-Escurra C, van Ingen J, Boeree MJ, van Soolingen D. Epidemiology of Mycobacterium bovis disease in humans, The Netherlands, 1993-2007. Emerg Infect Dis 2011; 17(3): 457-63.

Pavlik I, YayoAyele W, Havelkova M, Svejnochova M, Katalinic-Jankovi V, Zolnir-Dovc M. Mycobacterium bovis in human population in four Central European countries during 1990–1999. Vet Med Czech 2003; 48(4): 90-8.

Byarugaba F, Charles-Etter EM, Godreuil S, Grimaud P. Pulmonary tuberculosis and Mycobacterium bovis, Uganda. Emerg Infect Dis 2009; 15(1): 124-5.

Allahyar Torkaman M, Sheikhollslami F, Farnia P, Shahhosseiny M, Mozafari M, Shamsi M, et al. The study of PncA gene using PCR-RFLP and allele-specific PCR methods in distinguishing Mycobacterium bovis from Mycobacterium tuberculosis. J Isfahan Med Sch 2011; 29 (157): 1350-9. [In Persian].

Singh SK, Verma R, Shah DH. Molecular fingerprinting of clinical isolates of Mycobacterium bovis and Mycobacterium tuberculosis from India by restriction fragment length polymorphism (RFLP). J Vet Sci 2004; 5(4): 331-5.

Mosavari N, Salehi M, Tadayon K, Mohammad Taheri M, Soleymani K, Aref-Pazhouhi R, et al. Molecular differentiation between bovine Mycobacterium bovis isolates and human Mycobacterium tuberculosis isolates in Iran through PCR-RFLP method and comparison with 5 standard strains. Iran J Med Microbiol 2008; 2(1): 1-7. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.