دوره 31، شماره 224: هفته دوم فروردین ماه 1392:50-58

بررسی مقایسه‌ای تغییرات قلبی- عروقی و همودینامیک بیماران در Preload با ولوون و رینگر لاکتات طی اعمال ارتوپدی اندام تحتانی با بیهوشی نخاعی

مهرداد مسعودی‌فر, محمدرضا ‌هادی, علی مهرابی کوشکی

چکیده


مقدمه: یکی از عوارض مهم بیهوشی نخاعی ناپایداری همودینامیک پس از بیهوشی است که شیوع بالایی دارد و باعث افزایش عوارض و مرگ و میر می‌گردد. از جمله روش‌های پیشگیری از این عارضه Preload بیمار با سرم می‌باشد. ولوون یکی از ترکیبات هیدروکسی اتیل استارچ‌ها است که می‌تواند باعث افزایش حجم عروقی و جبران اختلالات همودینامیک گردد و حداقل عوارض مرتبط با این ترکیبات را دارا می‌باشد. در این مطالعه استفاده از این ترکیب نوین برای Preload با روش معمول Preload یعنی رینگر لاکتات مقایسه شد.

روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دوسوکور بود که روی بیمارانی که جهت اعمال ارتوپدی اندام تحتانی تحت بیهوشی نخاعی قرار گرفتند، انجام شد. بیماران به صورت یک در میان به دو گروه Preload با رینگر لاکتات و Preload با ولوون تقسیم شدند و سرم مورد نظر طی 20 دقیقه پیش از بیهوشی نخاعی برای آن‌ها انفوزیون شد. شاخص‌های همودینامک شامل فشار خون، تعداد ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن قبل از Preload، قبل از بیهوشی، پس از وضعیت دادن و در دقایق 1، 3، 5، 10، 15 و 30 پس از وضعیت دادن به بیمار ثبت گردید. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS آنالیز شد.

یافته‌ها: در این مطالعه 80 بیمار در دو گروه 40 نفری بررسی شدند. میانگین فشار خون سیستولی در ابتدا و انتهای مطالعه در گروه ولوون 7/16 ± 3/129 و 2/16 ± 2/113 و در گروه رینگر لاکتات 3/14 ± 1/128 و 1/16 ± 8/113 میلی‌متر جیوه بود و تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت. روند تغییرات فشار خون سیستوی، دیاستول، ضریان قلب و درصد اشباع اکسیژن خون در دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشت، اما میانگین تغییرات تنفس در دو گروه تفاوت معنی‌داری داشت.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه‌ی حاضر ضمن توصیه به انجام مطالعات بیشتر، باید با توجه به هزینه‌های مصروفه جهت تهیه‌ی سرم مورد استفاده در Preload و همچنین در دسترس بودن سرم، بنا به تشخیص پزشک متخصص بیهوشی از هر کدام از ترکیبات مذکور استفاده نمود.


واژگان کلیدی


پرلود؛ ولوون؛ رینگر لاکتات؛ اعمال ارتوپدی اندام تحتانی؛ بیهوشی نخاعی

تمام متن:

PDF

مراجع


Maurer SG, Chen AL, Hiebert R, Pereira GC, Di Cesare PE. Comparison of outcomes of using spinal versus general anesthesia in total hip arthroplasty. Am J Orthop (Belle Mead NJ) 2007; 36(7): E101-E106.

Carpenter RL, Caplan RA, Brown DL, Stephenson C, Wu R. Incidence and risk factors for side effects of spinal anesthesia. Anesthesiology 1992; 76(6): 906-16.

Critchley LA, Stuart JC, Short TG, Gin T. Haemodynamic effects of subarachnoid block in elderly patients. Br J Anaesth 1994; 73(4): 464-70.

Juelsgaard P, Sand NP, Felsby S, Dalsgaard J, Jakobsen KB, Brink O, et al. Perioperative myocardial ischaemia in patients undergoing surgery for fractured hip randomized to incremental spinal, single-dose spinal or general anaesthesia. Eur J Anaesthesiol 1998; 15(6): 656-63.

Rooke GA, Freund PR, Jacobson AF. Hemodynamic response and change in organ blood volume during spinal anesthesia in elderly men with cardiac disease. Anesth Analg 1997; 85(1): 99-105.

Cyna AM, Andrew M, Emmett RS, Middleton P, Simmons SW. Techniques for preventing hypotension during spinal anaesthesia for caesarean section. Cochrane Database Syst Rev 2006; (4): CD002251.

Dahlgren G, Granath F, Pregner K, Rosblad PG, Wessel H, Irestedt L. Colloid vs. crystalloid preloading to prevent maternal hypotension during spinal anesthesia for elective Cesarean section. Acta Anaesthesiol Scand 2005; 49(8): 1200-6.

Dahlgren G, Granath F, Wessel H, Irestedt L. Prediction of hypotension during spinal anesthesia for Cesarean section and its relation to the effect of crystalloid or colloid preload. Int J Obstet Anesth 2007; 16(2): 128-34.

Kinsella SM, Pirlet M, Mills MS, Tuckey JP, Thomas TA. Randomized study of intravenous fluid preload before epidural analgesia during labour. Br J Anaesth 2000; 85(2): 311-3.

Rout C, Rocke DA. Spinal hypotension associated with Cesarean section: will preload ever work? Anesthesiology 1999; 91(6): 1565-7.

Jackson R, Reid JA, Thorburn J. Volume preloading is not essential to prevent spinal-induced hypotension at Cesarean section. Br J Anaesth 1995; 75: 262-5.

Husaini SW, Russell IF. Volume preload: lack of effect in the prevention of spinal-induced hypotension at caesarean section. Int J Obstet Anesth 1998; 7(2): 76-81.

Liu FC, Liao CH, Chang YW, Liou JT, Day YJ. Hydroxyethyl starch interferes with human blood ex vivo coagulation, platelet function and sedimentation. Acta Anaesthesiol Taiwan 2009; 47(2): 71-8.

Tiryakioglu O, Yildiz G, Vural H, Goncu T, Ozyazicioglu A, Yavuz S. Hydroxyethyl starch versus Ringer solution in cardiopulmonary bypass prime solutions (a randomized controlled trial). J Cardiothorac Surg 2008; 3: 45.

Avorn J, Patel M, Levin R, Winkelmayer WC. Hetastarch and bleeding complications after coronary artery surgery. Chest 2003; 124(4): 1437-42.

Deusch E, Thaler U, Kozek-Langenecker SA. The effects of high molecular weight hydroxyethyl starch solutions on platelets. Anesth Analg 2004; 99(3): 665-8, table.

Haisch G, Boldt J, Krebs C, Suttner S, Lehmann A, Isgro F. Influence of a new hydroxyethylstarch preparation (HES 130/0.4) on coagulation in cardiac surgical patients. J Cardiothorac Vasc Anesth 2001; 15(3): 316-21.

Ueyama H, He YL, Tanigami H, Mashimo T, Yoshiya I. Effects of crystalloid and colloid preload on blood volume in the parturient undergoing spinal anesthesia for elective Cesarean section. Anesthesiology 1999; 91(6): 1571-6.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.