دوره 30، شماره 222: هفته چهارم اسفند ماه 1391:2545-2553

بررسی رابطه‌ی شاخص توده‌ی بدنی و وزن با دانسیته‌ی ماده‌ی معدنی استخوان مردان با استفاده از روش دگزا

محمد رضا سلامت, ایرج عابدی, امیرحسین سلامت, غزال بابانوری

چکیده


مقدمه: از شاخص توده‌ی بدنی (Body mass index یا BMI) برای پیش‌بینی و ارزیابی سنجش تراکم ماده‌ی معدنی استخوان (BMD یا Bone mineral density) افراد استفاده می‌شود. BMD در ارزیابی خطر شکستگی، تشخیص استئوپروز و پیگیری درمان مؤثر است.

روش‌ها: این مطالعه بر روی 230 مرد که به مرکز تشخیص پوکی استخوان اصفهان مراجعه نمودند و سن آن‌ها بین 70-50 سال بود، انجام شد. دانسیتومتری استخوان با استفاده از سیستم دگزا (Dual energy x-ray absorptiometry یا DXA) صورت گرفت.

یافته‌ها: با استفاده از ضریب همبستگی Pearson، بین وزن و BMD (301/0 = r با 05/0 > P) و نیز BMI و BMD (314/0 = r با 05/0 > P) در ناحیه‌ی مهره‌های کمری، رابطه‌ی مستقیم و معنی‌دار وجود داشت. همچنین بین وزن و BMD (325/0 = r با 05/0 > P) و BMI و BMD (279/0 = r با 05/0 > P) در ناحیه‌ی هیپ نیز یک رابطه‌ی مستقیم و معنی‌دار دیده شد.

نتیجه‌گیری: ما دریافتیم که هر چه BMI و وزن افراد بیشتر باشد، BMD افراد نیز بیشتر می‌باشد. بنابراین، BMI و وزن می‌توانند شاخصی برای ارزیابی BMD افراد باشند.

واژگان کلیدی: شاخص توده‌ی بدنی، وزن، دانسیته‌ی ماده‌ی معدنی استخوان، روش دگزا


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.